ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทิม

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทิม-, *ทิม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิม[N] row rooms for resting or storage purpose in the palace, Example: ช่างกำลังก่อสร้างทิมไว้ให้เป็นที่พักสำหรับตำรวจ, Count unit: หลัง, Thai definition: ศาลาแถวหรือห้องแถวสำหรับเป็นที่พักหรือไว้ของในพระราชวัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทิมน. ศาลาแถวหรือห้องแถวสำหรับเป็นที่พักหรือไว้ของในพระราชวัง เช่น ทิมตำรวจ ทิมแถว.
ทิมดาบน. ที่พักเจ้าพนักงานรักษาการณ์หรือที่คุมขังคนเป็นโทษในพระราชวัง.
ทิมทองน. ชื่อดาวฤกษ์สตภิสัช.
ทิมสงฆ์น. ที่พักชั่วคราวสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในพระราชวัง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ทิมอาคารจำนวน ๖ หลังสร้างติดรั้วราชวัติทั้ง ๔ ทิศ ด้านทิศเหนือ ใต้ ด้านละ ๑ หลัง ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกด้านละ ๒ หลัง ด้านหน้าเปิดโล่งหลังคาเป็นลักษณะหลังคาปะรำ (หลังคาแบน) ใช้สำหรับเจ้าพนักงาน พระสงฆ์ แพทย์หลวงพัก และใช้เป็นที่ตั้งเครื่องประโคมพระศพ [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tim.ทิม Bang, Bang, Your Debt (2007)
Tim? Tim?ทิม ทิม Mockingbird Lane (2012)
А thousand rubies Sometimes moreพันทับทิมบางครั้งมากขึ้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Sure it wasn't that retarded kid Timmy up the street?แน่ใจนะว่าไม่ใช่ไอ้หนูทิมมี่หรือเด็กๆแถวนี้ Phantasm (1979)
Timbo, Derek... Pappagallo's been hurt.ทิมโบ ดิเร็ค แพ็พแกลโลบาดเจ็บ The Road Warrior (1981)
Talkin' tin men, walkin' scarecrows, ruby slippers.ชายสังกะสีพูดได้ หุ่นไล่กาเดินได้ รองเท้าทับทิม Return to Oz (1985)
With my ruby slippers.ด้วยรองเท้าทับทิมค่ะ Return to Oz (1985)
- My ruby slippers!- รองเท้าทับทิมของฉัน Return to Oz (1985)
No. My ruby slippers.ไม่ใช่ รองเท้าทับทิมของฉันต่างหาก Return to Oz (1985)
I can use the ruby slippers and send you home.ฉันจะใช้ร้องเท้าทับทิม ช่วยให้เธอกลับบ้านของเธอ Return to Oz (1985)
No, Timkin is no threat.ไม่ครับ, ทิมคินไม่ใช่ปัญหา Mannequin (1987)
I think Mrs. Timkin is right. I move we postpone the sale for six weeks.ดิฉันคิดว่าคุณทิมคินพูดถูกค่ะ เราน่าจะขอเลื่อนการขายไปอีกสัก 6 สัปดาห์นะคะ Mannequin (1987)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accustom(อะคัส' เทิม) vt. ทำให้ชิน, หรือคุ้นเคย, Syn. inure, familiarize, habituate
accustomed(อะคัส' เทิมดฺ) adj. ชิน, คุ้นเคย, Syn. habitual, usual, conventional
altimeter(แอลทิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความสูง
altimetry(แอลทิม' มิทรี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง-altimetric (al) adj.
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
atom(แอท'เทิม) n. อะตอม,ปรมาณู,สิ่งที่เล็กมาก ๆ ,ปริมาณที่น้อยมาก. -atomic (al) adj.
bantam(แบน'เทิม) n. ไก่ขนาดเล็ก,คนรูปร่างเล็กที่ชอบทะเลาะวิวาท adj. เล็ก (diminutive)
bantamweight(แบน'เทิมเวท) n. นักมวยรุ่นแบนตัมเวท (อยู่ระหว่างไฟลเวทกับเฟทเธอร์เวท)
bottom(บอท'เทิม) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. ก้น,พื้นฐาน,ข้างใต้,พื้นน้ำ,ตอนท้ายสุด,ปลาย,ท้องเรือ,ปลายตรอก vt.,vi. ใส่พื้นให้แก่,พบความหมายเต็มของ ตรวจสอบข้อเท็จจริง vt. บรรลุถึงพื้นล่าง สร้างพื้นฐาน, Syn. foot
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty

English-Thai: Nontri Dictionary
pomegranate(n) ต้นทับทิม,ผลทับทิม
ruby(adj) ประดับทับทิม,แดง
ruby(n) พลอยแดง,ทับทิม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top