Search result for

ทำให้เดือดดาล

(8 entries)
(0.0945 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำให้เดือดดาล-, *ทำให้เดือดดาล*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grate    [VI] ทำให้กระวนกระวาย, See also: ทำให้เดือดดาล
make someone's blood boil    [IDM] ทำให้เดือดดาล, See also: ทำให้โมโหหรือโกรธมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inflammatory(อินแฟลม'มะทอรี) adj. เกี่ยวกับการอักเสบ,ซึ่งกระตุ้นอารมณ์อย่างแรง,ทำให้เดือดดาล,ยั่วโทสะ., See also: inflammatorily adv.
infuriate(อินฟิว'ริเอท) vt. ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล. adj. โกรธ,เดือดดาล., See also: infuriation n., Syn. anger

English-Thai: Nontri Dictionary
enrage(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้เคือง
incense(vi) จุดธูป,กระตุ้น,เร้า,ทำให้เดือดดาล,ทำให้โกรธเคือง,ดลใจ
infuriate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้ขุ่นเคือง
revolt(vt) ทำให้รังเกียจ,ทำให้เดือดดาล,จงเกลียดจงชัง

Are you satisfied with the result?

Go to Top