Search result for

ทำงานร่วมกัน

(32 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทำงานร่วมกัน-, *ทำงานร่วมกัน*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let us work together for a long, long time.ขอให้เราได้ทำงานร่วมกันเป็นเวลานานๆ Episode #1.8 (2008)
Their respective teams have been working together for several weeks to insure a smooth turnover.ทีมงานของประธานาธิบดีทั้งสอง ได้ทำงานร่วมกัน มาหลายสัปดาห์แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า การถ่ายโอนเป็นไปอย่างราบรื่น 24: Redemption (2008)
The Fascist governments of Germany and Italy were already working together.รัฐบาลเผด็จการของเยอรมันและอิตาลี ได้ทำงานร่วมกันอยู่แล้ว Doubt (2008)
I want you all to work closely with me on this one.ผมอยากให้พวกคุณทุกคนทำงานร่วมกัน กับผมในเรื่องนี้ Pathology (2008)
Can-can we please work something out?เรา-เราทำงานร่วมกันได้นะ ได้โปรดล่ะ? Shut Down (2008)
The warming process gathers pace.กระบวนการความร้อน กำลังทำงานร่วมกัน Home (2009)
In light of recent management changes, it's important that you and I get along.เมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้ อำนาจการจัดการเปลี่ยนไปแล้ว มันจึงสำคัญที่ว่าคุณกับผมยังคงทำงานร่วมกัน Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Given what you have to work with, you're doing a pretty good job.เท่าที่ฉันทำงานร่วมกันเธฮมา ฉันว่าเธอทำงานดีนะ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
I didn't want all my associates to know we're working together yet.ฉันไม่ต้องการให้เพื่อนร่วมงานรู้ว่าเราทำงานร่วมกัน A Pretty Girl in a Leotard (2009)
You tell patty you got busted, you need some cash to pay off the cops... she says yes, you get it on tape, we're in business.คุณบอกแพตตี้ว่าคุณโดนจับ คุณต้องการเงินเพื่อจ่ายให้ตำรวจ เธอตอบตกลง คุณอัดเทปไว้ เราก็ทำงานร่วมกัน New York Sucks (2009)
If you do exactly as I say, and you get this guy then you'll quit giving me shit and work with me.ถ้าคุณทำตามที่ผมบอก และได้ผู้ชายคนนี้มา.. ...คุณต้องเลิกทำตัวแย่กับผม และทำงานร่วมกัน The Ugly Truth (2009)
Good. I'm glad we've got that handled.อืม ผมก็ยินดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกัน The Story of Lucy and Jessie (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coact[VI] ทำงานร่วมกัน, Syn. interreact, combine, associate
collaborate[VI] ร่วมมือ, See also: ทำงานร่วมกัน, Syn. collude, team up, work together
cooperate[VI] ร่วมมือ, See also: ทำงานร่วมกัน, Syn. combine, join, team up
muck in[PHRV] มีส่วนร่วมใน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำงานร่วมกันได้ดี
mesh[VI] ทำงานร่วมกัน, See also: ประสานงานกัน
pull together[PHRV] ทำงานร่วมกัน
work together[PHRV] ทำงานร่วมกัน, See also: ทำงานในที่เดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
computer networkข่ายงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่องมาทำงานร่วมกัน โดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก เครื่องพิมพ์ โมเด็ม (modem) เป็นต้น การทำงานเป็นเครือข่ายจะทำให้ดึงข้อมูลจากกันและกันมาใช้ หรือใช้ร่วมกันได้
concur(คันเคอร์') {concurred,concurring,concurs} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน อย่างบังเอิญ,ประจวบกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,ทำงานร่วมกัน,ให้ความร่วมมือ,สนับสนุน,รวมกัน, Syn. assent ###A. contend,deny
cyberspace(ไซ' เบอสเพส) n. คำแสลงคำหนึ่งซึ่งหมายถึงอินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จะทำงานร่วมกัน
lan(แลน) ย่อมาจาก local area network แปลว่า ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ หมายถึง การต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องจะอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กัน เช่น ใน อาคารเดียวกัน คอมพิวเตอร์เหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ชื่อของโปรแกรมระบบแลนที่โด่งดังก็มี Novell, Windows NT ดู WAN เปรียบเทียบ
local area network(LAN) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ, การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นข่ายงานเฉพาะบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก : ย่อว่า LAN, ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ใช้ตัวย่อว่า LAN หมายถึง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบ หรือหลาย ๆ เครื่องที่มีการทำงานเชื่อมกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องอยู่ในบริเวรใกล้ ๆ กัน เช่นในอาคารเดียวกันเป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟทืแวรืช่วยด้วย หากเป็นเครือข่ายเครื่องอยู่ห่างกัน เรียกว่า wan (wide area network ดู wan)
network(เนท'เวิร์ค) n. ตาข่าย,ร่างแห,แผนประสานซึ่งกันและกัน, เครือข่าย การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลหรือใช้โปรแกรมร่วมกัน, ระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่อง มาทำงานร่วมกันโดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก,เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
network adapterตัวปรับเครือข่ายหมายถึง อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ หรือแผ่นวงจรซึ่งสร้างเครือข่าย หรือสามารถโยงคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ดู network ประกอบ
on-lineเชื่อมตรงในสายหมายถึง การเชื่อมอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) เข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ผ่านทางสายเคเบิลหรือด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้มีการทำงานร่วมกัน เป็นต้นว่า เครื่องถอนเงินด่วน (ATM) จะต้อง "เชื่อมตรง" กับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ธนาคารสำนักงานใหญ่ จึงสามารถประมวลผลให้ได้ว่า บัญชีของเรามีเงินเท่าใด ถอนแล้วเหลือเงินอีกเท่าใด ดู off line เปรียบเทียบ
synergetic(ซินเนอเจท'ทิค) adj. ทำงานร่วมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
concert(vi,vt) เตรียมการ,ประสานงาน,ทำงานร่วมกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
Zusammenarbeit(n) |die, pl. Zusammenarbeiten| การทำงานร่วมกัน, ความร่วมมือ เช่น Die Deutsch-Indische Zusammenarbeit engagiert sich in der Entwicklungszusammenarbeit und der Völkerverständigung.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top