ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทนทุกข์

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทนทุกข์-, *ทนทุกข์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทนทุกข์[V] suffer, See also: endure suffering, Syn. ทนทุกข์ทรมาน, Example: ชีวิตของเขาช่างเป็นชีวิตที่มีความสุข ไม่ต้องเดือดร้อนวิตกกังวล ไม่ต้องทนทุกข์กับปัญหาที่ประแดประดังในแต่ละวัน
ทนทุกข์ทรมาน[V] suffer, See also: endure suffering, Syn. ทนทุกข์, Example: ผมหมดหนทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาได้ นอกจากปล่อยให้มันทนทุกข์ทรมานอยู่ในสภาพนั้นจนกว่าจะตายไปเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป Rebecca (1940)
Did you suffer much?คุณไม่ต้องทนทุกข์ทรมานมาก? The Old Man and the Sea (1958)
Let them suffer, then, as she suffers.ปล่อยให้พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานแล้วขณะที่เธอทนทุกข์ทรมาน The Godfather (1972)
Then business will have to suffer. Do me a favor.แล้วธุรกิจจะต้องทนทุกข์ ทำฉันหน่อย The Godfather (1972)
Nothing was mentioned of the side effects... that are now so obviously, painfully apparent.โดยที่ไม่สนใจในผลกระทบที่มันจะกิดขึ้นเลย ตอนนี้ฉันจึงต้องทนทุกข์ ทรมานกับรูปร่างที่ฉันเป็น Junior (1994)
This shit is between me, you... and Mr. "Soon-To-Be-Livin' The-Rest- Of-His-Short-Assอึนี้ระหว่างฉันกับคุณ ... และนาย "เร็ว ๆ นี้-To-Be-สัก Rest--Of-ของเขาสั้น ass - ชีวิต ln-ทนทุกข์ทรมานเจ็บปวด" ... Pulp Fiction (1994)
Don Juan DeMarco, suffered from a romanticism... which was completely incurable.ทนทุกข์จากโรคโรแมนติค ซึ่งไม่มีทางรักษาให้หาย Don Juan DeMarco (1994)
- Well, like... you'll never be miserable again.- เช่นอะไร? - อย่างเช่น... เธอจะไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไป James and the Giant Peach (1996)
And you are miserable, aren't you,James?เธอกำลังทนทุกข์ไม่ใช่หรือ เจมส์? James and the Giant Peach (1996)
Someone who honestly thinks the other 95% of us suffer from some form of mass delusion.คนที่ ตรงไปตรงมา คิดว่าอีก 95% ของเรา ต้องทนทุกข์ทรมานจากรูปแบบ ของความเข้าใจผิดบางมวล Contact (1997)
I'm sorry you suffer.ฉันขอโทษที่คุณต้องทนทุกข์ทรมาน Princess Mononoke (1997)
No one can stand your miserable company.ไม่มีใครทนทุกข์เป็นผู้ร่วมทาง กับนายได้นานหรอก Seven Years in Tibet (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทนทุกข์[v.] (thon thuk) EN: suffer ; endure suffering   
ทนทุกข์ทรมาน[v.] (thon thuk thøramān) EN: suffer ; endure suffering   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afflict with[PHRV] ทุกข์ทรมานด้วย, See also: ทนทุกข์อยู่กับ
suffer[VI] ทนทุกข์ทรมาน, See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์, Syn. ache, hurt, undergo
suffer[VT] ทนทุกข์ทรมาน, See also: ทุกข์ใจ, หนักใจ, ประสบความทุกข์, Syn. ache, hurt, undergo
sit down under[PHRV] เผชิญกับ, See also: ทนทุกข์ทรมานจาก (สิ่งที่ไม่ดี) โดยไม่บ่นหรือต่อต้าน, Syn. lie down under

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering)
brook(บรูค) {brooked,brooking,brooks} n. ห้วย,ลำธาร vt. ทนทุกข์,ยินยอมให้มี,ทน,ยินยอม
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย
hagriddenadj. เศร้าสลด,ทนทุกข์ทรมาน
hardship(ฮาร์ด'ชิพ) n. ความลำบาก,การทนทุกข์ทรมาน,การกดขี่,สิ่งที่สุดแสนจะทนได้
misease(มิสซีซ') n. ความไม่สบายกาย,ความทุกข์ใจ,ความทนทุกข์,ความยากจน
passion playn. ละครเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของพระเยซู

English-Thai: Nontri Dictionary
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
LONG-long-suffering(adj) ทนทุกข์ทรมาน
miserable(adj) ทนทุกข์,ขัดสน,ยากไร้,น่าสังเวช,เลวทราม
miserably(adv) อย่างทนทุกข์ทรมาน,อย่างขัดสน,อย่างยากไร้,อย่างน่าสังเวช
suffer(vi) เจ็บปวด,ตกทุกข์,ประสบ,ทนทุกข์,อดทน
suffer(vt) ทนทุกข์,เสียหาย,อดทน,อนุญาต,ยอม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top