Search result for

ทนกൠพำพ

(183 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทนกൠพำพ-, *ทนกൠพำพ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ทนกൠพำพ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: mod กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: Longdo Dictionary
modern(adj) ทันสมัย
modernization(n) การทำให้ทันสมัย
intermodal(adj) ที่เกี่ยวกับการขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่น การขนส่งทางรถไฟและทางเรือ
role model(n) ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mod[N] กลุ่มคนหนุ่มสาวในอังกฤษช่วงปีค.ศ.1960
MOD[ABBR] คำย่อของ Ministry of Defence
mode[N] วิธีการ, See also: วิถีทาง, หนทาง, รูปแบบ, Syn. Means, method, way
mode[N] แบบนิยม, See also: สมัยนิยม, ตัวอย่าง, แฟชั่น, Syn. fashion, style
modal[ADJ] เกี่ยวกับการแสดงมาลา (mood) (ทางไวยากรณ์), See also: เกี่ยวกับการใช้กริยากับกริยาช่วย
model[N] แบบจำลอง, See also: รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง, Syn. copy, imitation
model[N] นางแบบ, Syn. mannequin, poser
model[N] ต้นแบบ, See also: แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง, Syn. pattern, mold, example, ideal
model[VI] แสดงแบบ, See also: เป็นนายแบบ, เป็นนางแบบ, Syn. pose
model[VT] จำลองแบบ, See also: ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง, Syn. form, shape, mold, Ant. deconstruct, demolish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mod(มอด) adj.,n. (ผู้) เกี่ยวกับแบบเสื้อแปลก ๆ
modal(โม'เดิล) adj. เกี่ยวกับแบบหรือวิธี,เกี่ยวกันแบบหรือสมัยนิยม.
modality(โมแดล'ลิที) n. แบบ,วิธี,แบบนิยม,สมัยนิยม,การใช้วิธีบำบัดหรือสิ่งใช้บำบัด (มักเป็นกายภาพบำบัด)
mode(โมด) n. วิธีการ,แบบ,ลักษณะการกระทำ (เกี่ยวกับปรัชญาKant) ,ความเป็นจริงหรือการเป็นอยู่หรือความเป็นไปได้,แบบนิยม,แฟชั่น,สมัยนิยม
model(โม'เดิล) n. แบบ,หุ่นจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ,สร้างแบบ,แสดง,สร้างหุ่น., See also: modeler n. modeller n., Syn. standard
modelist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
modellist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
modem(โม' เดม) n. โมเด็ม อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งแปลงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นสัญญาณที่ส่งผ่านสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์กลับเป็นสัญญาณสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ย่อมาจาก MOdulator-DEModulator ความเร็วในการทำงานของโมเด็มมีตั้งแต่ 1,200, 2,400, 9,600 และ 14,400 การจะใช้โมเด็มนั้น ต้องใช้ซอฟต์แวร์ร่วมด้วย การรับข้อมูลจากระบบเครือข่ายก็ต้องมีโมเด็ม โมเด็มนั้นอาจจะทำติดมาอยู่ภายในตัวเครื่อง หรือนำมาติดเพิ่มภายหลังก็ได้
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
moderation(มอดดะเร'เชิน) n. ความไม่รุนแรง,การกระทำที่พอประมาณ,ความพอควร,การละเว้นของมึนเมา. -Phr. (in moderation พอควร,พอประมาณ), Syn. temperance

English-Thai: Nontri Dictionary
mode(n) วิธี,แบบ,สมัย,มาลา,แฟชั่น
model(n) แบบ,หุ่น,แบบจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง
model(vt) ทำตามแบบ,สร้างแบบ
moderate(adj) ปานกลาง,พอควร,ย่อมเยา,พอประมาณ
moderate(vi) เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง
moderation(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไม่รุนแรง
moderator(n) ผู้เป็นประธาน,ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ดำเนินรายการ,พิธีกร
modern(adj) สมัยใหม่,สมัยนิยม,ทันสมัย,ตามสมัย
modernize(vt) ตามสมัย,ทันสมัย,ตามแฟชั่น
modest(adj) สุภาพ,ถ่อมตัว,สงบเสงี่ยม,ไม่รุนแรง,ขี้อาย,พอประมาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modalเกี่ยวกับฐานนิยม, เกี่ยวกับรูปแบบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
modal age at deathอายุฐานนิยมเมื่อตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
modal age at first marriageอายุฐานนิยมเมื่อสมรสครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
modal classชั้นฐานนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
modal logicตรรกศาสตร์อัญรูป, ตรรกวิทยาอัญรูป [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
modalityค่าฐานนิยม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mode๑. แบบวิธี, วิธี๒. ภาวะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modeฐานนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
mode๑. แบบวิธี, วิธี๒. ภาวะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modeฐานนิยม, วิธี, รูปแบบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modal analysisการวิเคราะห์การสั่นไหว [TU Subject Heading]
mode๑. แบบวิธี, วิธี ๒. ภาวะ, ๑. แบบวิธี, วิธี ๒. ภาวะ [คอมพิวเตอร์]
modeฐานนิยม, ค่าของข้อมูลที่มีจำนวนมากที่สุดในข้อมูลชุดนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Modeฐานนิยม, แบบ, แบบจำลอง [การแพทย์]
Model แบบจำลอง ตัวแบบ [คอมพิวเตอร์]
Modelหุ่นจำลอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Modelหุ่นจำลอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Model แบบจำลอง, หุ่น [สิ่งแวดล้อม]
modelmodel, แบบจำลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
modelแบบจำลอง, ชิ้นงาน 3 มิติ ที่จำลองรูปทรง ขนาด สัดส่วน โครงสร้าง กลไก และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจำลองการทำงานของชิ้นงานหรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mod consสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ที่ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก
model
Modisa is not with Kabelo’s group but is sitting at the table next to Kabelo.Modisa is not with Kabelo’s group but is sitting at the table next to Kabelo.
modulus of elasticity (n ) อตราการหดหรือขยายของวัตถุเมื่อได้รับแรงบีบหรือดึง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The guy's like a modern Milken. Oh.ผู้ชายคนนี้เหมือนมิลเคนในยุคนี้เลย / โอ้ New Haven Can Wait (2008)
When he's dated half the models in manhattan.เขาหนะเดทกับนางแบบตั้งครึ่งในแมนฮัทตัน Chuck in Real Life (2008)
When a drunken model eats your homework.ตอนที่นางแบบ กินการบ้านเธอเข้าไป Pret-a-Poor-J (2008)
I can model them. max will do some photos.ฉันจะเป็นนางแบบให้ แล้วแม็กก็จะถ่ายรูป Pret-a-Poor-J (2008)
I can model them.- ฉันจะเป็นนางแบบให้ There Might be Blood (2008)
And--and agnes and her friends are gonna model.และ และก็ แอคเนสและเพื่อนของเขากำลังจะเป็นนางแบบที่งานนั้น There Might be Blood (2008)
Oh, I have to check on the models.ฉันต้องไปเช็ค นางแบบก่อน There Might be Blood (2008)
Jenny, come on. The models are ready, and we gotta go.เจนนี่ ไปเถอะ นางแบบพร้อมแล้ว เราต้องไปกันแล้ว There Might be Blood (2008)
This is like the mod squad.มันเหมือนกลุ่มคนที่บ้าคลั่ง Adverse Events (2008)
Ron, i'm non mode for yuor joke.Ron ฉันไม่โหมดสำหรับ yuor ตลก. Gas Pills (2008)
R2, set up the scanner, modulate for incoming,อาร์ทู ติดตั้งระบบสแกน เรากำลังจะค้นหา เอ่อ Rising Malevolence (2008)
Moderately.นิดหน่อย The Labyrinth of Gedref (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modIt is the correct approach to modern ski technique.
modTom has an eye for modern art.
modShe assumes an air of modesty.
modMaking model planes is his only hobby.
modAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
modOnce I learned what to listen for, I came to appreciate modern jazz.
modGood health consists of proper eating and moderate exercise.
modIf we take this additional evidence into consideration, the second law must be modified.
modDrink in moderation, alcohol is not harmful.
modIs this new model available on the market?
modModern technology presents many things.
modHe is the kind of man who cannot do anything in moderation, but always goes to extremes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปฏิรูป[N] reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ทันโลก[V] modernize, See also: bring up to date, Syn. ทันยุคทันสมัย, Example: เราต้องการให้คนรุ่นใหม่ของเราทันโลกแล้วก็รู้จักตัวเองสร้างอะไรของตัวเองได้
นายแบบ[N] model, Example: นายแบบที่เดินแบบส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่ง ไม่ค่อยมีนายแบบที่เป็นคนไทยแท้มากนัก, Count unit: คน
กห[N] Ministry of Defence, See also: MOD, Syn. กระทรวงกลาโหม
แม่พิมพ์[N] mold, See also: model, Syn. ต้นแบบ, แบบ, Count unit: ชิ้น, อัน
ศิลปสมัยใหม่[N] modern art
สมัยใหม่[ADJ] modernized, Syn. ยุคใหม่
โหมด[N] mode
ความทันสมัย[N] modernity, Syn. นำสมัย, ตามยุคสมัย, ตามสมัย, สมัยนิยม, Ant. ความล้าสมัย, โบราณ, Example: ทศวรรษแห่งความทันสมัยของไทยเริ่มต้นขึ้นในตอนปลายสงครามโลกครั้งที่สอง, Thai definition: สิ่งที่สมัยนิยม
แบบจำลอง[N] model, See also: prototype, example, Example: ในต่างประเทศมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองด้านการแพทย์ต่างๆ เช่น การระบาดของโรค, Thai definition: หุ่นขนาดเล็ก ซึ่งทำเป็นตัวอย่างก่อนสร้างจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style   FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng Bø) EN: Bohr model   FR: atome de Bohr [m]
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOD    M AO1 D
MODE    M OW1 D
MODY    M OW1 D IY0
MODI    M OW1 D IY0
MODEM    M OW1 D AH0 M
MODAL    M OW1 D AH0 L
MODED    M OW1 D AH0 D
MODES    M OW1 D Z
MODEN    M OW1 D AH0 N
MODER    M OW1 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mod    (n) (m o1 d)
mod    (n) (m o1 d)
Mods    (n) (m o1 d z)
mode    (n) (m ou1 d)
mods    (n) (m o1 d z)
modal    (j) (m ou1 d l)
model    (v) (m o1 d l)
modes    (n) (m ou1 d z)
Modrow    (n) (m u1 d r ou)
Modena    (n) (m @1 d ii1 n @)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戻す[もどす, modosu] Thai: เอากลับคืนที่เดิม English: to put back
戻す[もどす, modosu] Thai: พากลับมา English: to return
戻す[もどす, modosu] Thai: ทำให้กลับสู่สภาพเดิม English: to restore
戻る[もどる, modoru] Thai: กลับมา English: to turn back

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modistin {f}modiste [Add to Longdo]
Modul {n}modulus [Add to Longdo]
Modularität {f}modularity [Add to Longdo]
Modistin {f} | Modistinnen {pl}milliner | milliners [Add to Longdo]
Modalanalyse {f}modal analysis [Add to Longdo]
Modalität {f} | Modalitäten {pl}modality | modalities [Add to Longdo]
Mode {f} | Moden {pl} | Mode werdenfashion | fashions | to come into fashion [Add to Longdo]
Mode {f}; Beliebtheit {f} | Moden {pl}vogue | vogues [Add to Longdo]
Mode {f}; Art und Weise {f}fashion [Add to Longdo]
Modeartikel {m}fashionable article [Add to Longdo]
Modeerscheinung {f}temporary fashion [Add to Longdo]
Modeerscheinung {f}; Tick {m}fad [Add to Longdo]
Modefan {m}fashionista [Add to Longdo]
Modell {n} | Modelle {pl} | mathematisches Modell | verzerrtes Modellmodel | models | mathematical model | distorted model [Add to Longdo]
Modell {n} (im Atelier)sitter [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
FM[エフエム, efuemu] (n) FM; frequency modulation; (P) [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
MODチップ[モッドチップ, moddochippu] (n) mod chip [Add to Longdo]
PCM[ピーシーエム, pi-shi-emu] (n) {comp} pulse-code modulation; PCM [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模式[mó shì, ㄇㄛˊ ㄕˋ, ] mode; method, #956 [Add to Longdo]
现代[xiàn dài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] modern times; modern age; modern era; Hyundai, South Korean company, #1,017 [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] model; type (e.g. blood type), #1,046 [Add to Longdo]
[diào, ㄉㄧㄠˋ, / 調] mode (music); to move (troops); tune; tone; melody; to transfer, #1,440 [Add to Longdo]
现代化[xiàn dài huà, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] modernization, #2,314 [Add to Longdo]
造型[zào xíng, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, ] modeling; to mold, #2,608 [Add to Longdo]
模型[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] model; mould; matrix; pattern, #3,081 [Add to Longdo]
模范[mó fàn, ㄇㄛˊ ㄈㄢˋ, / ] model; fine example, #5,723 [Add to Longdo]
型号[xíng hào, ㄒㄧㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] model number, #6,763 [Add to Longdo]
温和[wēn hé, ㄨㄣ ㄏㄜˊ, / ] moderate (policy etc), #6,911 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode [Add to Longdo]
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode [Add to Longdo]
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かた, kata] Modell, -Form [Add to Longdo]
[そ, so] MODELLIEREN [Add to Longdo]
戻す[もどす, modosu] zurueckgeben, zuruecksenden;, sich_uebergeben [Add to Longdo]
戻る[もどる, modoru] zurueckkehren [Add to Longdo]
模型[もけい, mokei] Modell, Schablone, Gussform [Add to Longdo]
流行[りゅうこう, ryuukou] Mode [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mod
   adj 1: relating to a recently developed fashion or style; "their
       offices are in a modern skyscraper"; "tables in
       modernistic designs"; [syn: {mod}, {modern},
       {modernistic}]
   n 1: a British teenager or young adult in the 1960s; noted for
      their clothes consciousness and opposition to the rockers

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 mod
  vt.,n.
 
   [very common]
 
   1. Short for ?modify? or ?modification?. Very commonly used ? in fact the
   full terms are considered markers that one is being formal. The plural
   ?mods? is used esp. with reference to bug fixes or minor design changes in
   hardware or software, most esp. with respect to {patch} sets or a {diff}.
   See also {case mod}.
 
   2. Short for {modulo} but used only for its techspeak sense.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MOD
     Magneto-Optical Disk (OD)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 mod
   courage
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 mod
   mood
   courage
   fashion; mode
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top