Search result for

ถังขยะ

(26 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถังขยะ-, *ถังขยะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถังขยะ[N] litter bin, See also: garbage pail, ashcan, dustbin, Example: หนูที่มาหาของกินตามถังขยะวิ่งกันพล่าน, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับใส่ขยะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bin ถังขยะ
มักหมายถึง ถังขนาดใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]
Skip ถังขยะ
ภาชนะสำหรับเก็บกักและเคลื่อนย้ายขยะ มีทั้งแบบมีฝาและไม่มีฝา [สิ่งแวดล้อม]
Wheeled Bin ถังขยะมีล้อ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I burned mine and I threw the rest in the trash.ผมเผาไฟล์ของผม แล้วก็ทิ้งที่เหลือในถังขยะ And How Does That Make You Kill? (2008)
eating junk food, wearing fake beards, and we found your costume in the garbage outside.สวมหนวดปลอม เราเห็นชุดนาย ในถังขยะด้านนอก Superhero Movie (2008)
I said, look here mate, that's what you get when you go trespassing into fucking Burma... that's what you get when you go sniffing around other people's garbage.ฉันพูดวา ฟังนะ เพือน สิงทีนายจะไดรับจากการเดินทางเขาพมา.. กคือสิงทีจะไดรับ เมือยืนจมูกไปดมถังขยะชาวบาน Rambo (2008)
- I'm in the dumpster already.- ทำไม - ก็ฉันโดดลงมาในถังขยะแล้วนี่ Pineapple Express (2008)
So, what is he, like a former hippie, current yuppie spoon-feeding the masses the same old garbage?งั้นพ่อคุณเป็นแบบอดีตฮิปปี้งั้นหรอ คงแบบยัปปี้มากกว่า ให้มวลชนได้อิ่มหนำ ในถังขยะใบเก่า Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Fuck face! Throw the bottle in the trash!ไอ้หน้าตัวเมีย ทิ้งมันลงถังขยะเดี๋ยวนี้! Gamer (2009)
Hell, they used to truck out their own trash.ขนาดถังขยะยังขนกันเองเลย Duplicity (2009)
Can I ask you something about the trash cans?ผมอยากถามคุณบางอย่างเกี่ยวกับถังขยะ ได้มั้ย? Home Is the Place (2009)
Yep. it's in my garbagได้ อยู่ในถังขยะบ้านฉัน Connect! Connect! (2009)
I turned around and I came home, and, yep, I had left the garbage disposal on.ฉันก็ต้องเลี้ยวรถกลับมาบ้าน แล้วก็ใช่เลย ฉันแค่เปิดฝาถังขยะทิ้งไว้เท่านั้นเอง Mama Spent Money When She Had None (2009)
Well, they probably would have loved my pizza, too, but we'll never know, because my partner threw it in the garbage.ใช่เขาอาจจะของพิซซ่าของฉันด้วย แต่เราก็คงไม่รู้หรอก เพราะหุ้นส่วนฉันโยนมันทิ้งในถังขยะ มันเสียหายไหมเนี่ย Mama Spent Money When She Had None (2009)
What's that in the garbage can?อะไรอยู่ในถังขยะน่ะ The Story of Lucy and Jessie (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถังขยะ[n.] (thangkhaya) EN: dustbin ; garbage can (Am.) ; trash can ; bin ; garbage pail ; litter bin   FR: poubelle [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashcan[N] ถังขยะ
bin[N] ถังขยะ, Syn. garbage can
trashcan[N] ถังขยะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ashcan(แอช'แคน) n. ภาชนะโลหะใส่เถ้า,ถังขยะ (for ashes,garbage)
recycled binถังขยะเป็นศัพท์ที่ใช้ในระบบวินโดว์ 95 ของพีซี (แมคอินทอชใช้ trash) หมายถึง ที่ซึ่งจัดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับลากแฟ้มข้อมูลที่ไม่ต้องการทิ้งลงไป สัญรูปก็มีลักษณะเหมือนถังขยะ ใช้เป็นที่ทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการใช้อีกแล้ว (ถ้าเก็บต่อไป จะทำให้เปลืองที่ อย่างน้อยก็ทำให้มีที่ว่างมากขึ้น) มีความหมายคล้ายคำสั่ง delete ในดอสนั่นเอง เมื่อต้องการกำจัดของในถังขยะให้หมดไป ก็ใช้คำสั่ง "empty recycled bin " แต่ถ้าเปลี่ยนใจไม่ลบทิ้ง ก็สามารถเปิดถัง (กดเมาส์ที่ถัง 2 ที) ลากแฟ้มข้อมูลนั้นกลับคืนออกมาได้
trash cann. ถังขยะ

English-Thai: Nontri Dictionary
bin(n) ถัง,ลัง,ถังขยะ
tidiness(n) ความเรียบร้อย,ความสะอาด,ผ้าคลุมหลังเก้าอี้,ถังขยะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bin[บิน] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang vulgar org ) ถังขยะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top