Search result for

ติ่ง ๑

(5 entries)
(0.2553 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติ่ง ๑-, *ติ่ง ๑*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ติ่ง ๑ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ติ่ง ๑*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติ่ง ๑น. เนื้อหรือสิ่งเล็ก ๆ ที่งอกหรือยื่นออกมาจากส่วนใหญ่.
ตุ้งติ้ง ๑น. ตุ้มหูชนิดหนึ่ง มีระย้าห้อย.
ตุ้งติ้ง ๑ว. มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย, กระตุ้งกระติ้ง หรือ ดุ้งดิ้ง ก็ว่า
ตุ้งติ้ง ๑อาการที่วัตถุเล็ก ๆ แกว่งไปแกว่งมา, ตุ๊กติ๊ก ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top