Search result for

ตัวเลข

(85 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวเลข-, *ตัวเลข*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (n ) Numerical Method

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเลข[N] number, See also: figure, digit, Syn. จำนวน, Example: ตัวเลขคนว่างงานมีจำนวนสูงมากขึ้น ประมาณว่าขณะนี้เลย 3 ล้านคนไปแล้ว, Count unit: ตัว, Thai definition: สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริง เช่น 12 53 VIII
ตัวเลข[N] number, See also: figure, digit, Syn. จำนวน, Example: ตัวเลขคนว่างงานมีจำนวนสูงมากขึ้น ประมาณว่าขณะนี้เลย 3 ล้านคนไปแล้ว, Count unit: ตัว, Thai definition: สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริง เช่น 12 53 VIII

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวเลขน. สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริง เช่น ๑๒ 53 VIII.
เครดิตตัวเลขแสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาและนักเรียนจะพึงได้รับเมื่อได้ศึกษาตรงตามกำหนดเวลาและสอบผ่านวิชานั้น ๆ, หน่วยกิต ก็เรียก.
ดรรชนี ๒ตัวเลขอัตราส่วนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาหนึ่ง เช่น ดรรชนีค่าครองชีพ
ดัชนี ๒ตัวเลขอัตราส่วนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาหนึ่ง เช่น ดัชนีค่าครองชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
numeralตัวเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
numeralตัวเลข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
binary numeralตัวเลขฐานสอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
significant digit; significant figureตัวเลขนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
significant digits; significant figureตัวเลขนัยสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
significant figure; significant digitตัวเลขนัยสำคัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
digit preferenceตัวเลขบุริมนิยม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
arabic numeralตัวเลขอารบิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
comparative mortality figureตัวเลขแสดงภาวะการตายเปรียบเทียบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Numeralsตัวเลข [TU Subject Heading]
Most Probable Number ตัวเลขน่าจะเป็นที่สุด
จำนวนจุลินทรีย์ต่อหน่วยปริมาตรวัดในเชิงสถิติ [สิ่งแวดล้อม]
ส่วนปลอดภัย ส่วนปลอดภัย , ตัวเลขที่ใช้หารหน่วยแรงประลัยลงให้ถึงขนาดที่ จะใช้ได้ปลอดภัย สำหรับวัสดุที่มีกำลังครากหรือหน่วยแรงพิสูจน์ให้ใช้ค่ากำลังครากหรือหน่วย แรงพิสูจน์นั้นแทนหน่วยแรงประลัย [สิ่งแวดล้อม]
Data, Continuousตัวเลขที่ต่อเนื่องกันข้อมูลมีลักษณะต่อเนื่องกัน [การแพทย์]
Data, Numerical Discreteตัวเลขที่ได้มาจากการนับ,ข้อมูลตัวเลขชนิดนับ [การแพทย์]
Figures, Absoluteตัวเลขจริง [การแพทย์]
Figures, Relativeตัวเลขสัมพัทธ์ [การแพทย์]
numeralตัวเลข, สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวน เช่น 3, III เขียนแทนจำนวนสาม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
base ten numeralตัวเลขฐานสิบ, สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนด้วยระบบเลขฐานสิบ เช่น  2507 2 หมายถึง 2 x 103 หรือ 2,000 5 " 5 x 102 หรือ 500 0 " 0 x 101 หรือ 0 7 " 7 x 100 หรือ 7 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
exponentเลขชี้กำลัง, ตัวเลขที่เขียนไว้ด้านบนขวาของจำนวนใด ๆ และใช้แสดงกำลังของจำนวนนั้น เช่น จำนวน 53 มี 3 เป็นเลขชี้กำลัง และ 5 เป็นฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Find the final three digits.หาตัวเลข3ตัวที่เหลือ Odyssey (2008)
The numbers are solid.ตัวเลข มีเท่านี้ครับ The Dark Knight (2008)
That's a number I can live with. Good landing, boys.นั่นเป็นตัวเลขที่ยอมรับได้ ลงจอดได้สวย เด็กๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Where'd you get that number?-พวกนายไปเอาตัวเลขมาจากไหนน่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I fear that I will always be A lonely number like root threeผมกลัวอยู่เสมอว่าผมจะเป็น ตัวเลขที่โดดเดี่ยวเหมือนรากที่สาม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
To form a number we preferเพื่อเป็นตัวเลขที่เราชอบมากกว่า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Do you have the numbers in front of you?มีตัวเลขอยู่ตรงหน้าไหมล่ะ Wanted (2008)
Now, you guys might have invented algebra but we're the guys that found out how to use it.พวกคุณอาจเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวเลข แต่อย่าลืมว่าเราเป็นคนใช้มัน Body of Lies (2008)
I'm a total idiot when it comes to numbers and addresses.ผมโคตรโง่เง่าเลย ถ้าเป็นเรื่องตัวเลขหรือที่อยู่อะไรทำนองนี้ New York, I Love You (2008)
What-What is that number based on?แล้ว.. แล้วตัวเลขพวกนี้คิดจากอะไรล่ะครับ? Marley & Me (2008)
- Yeah, the reason why I ask... is I bet that number's based on regular dogs.\ -ใช่ครับ ที่ผมถามก็เพราะ ผมเดาว่าตัวเลขพวกนั้นคิดจาก สุนัขทั่วๆไปใช่ไหมล่ะครับ Marley & Me (2008)
So I think maybe that the number applies to regular dogs.ผมก็เลยคิดว่าตัวเลขพวกนั้น ใช้ได้กับหมาทั่วไป Marley & Me (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวเลข[n.] (tūalēk) EN: number ; figure ; digit   FR: chiffre [m] ; nombre [m]
ตัวเลขทองคำ[n. exp.] (tūalēk thøngkham) EN: Golden Number   FR: nombre d'or [m]
ตัวเลขนัยสำคัญ[n. exp.] (tūalēk nai samkhan) EN: significant figure   
ตัวเลขปัดเศษ[n. exp.] (tūalēk patsēt) EN: round number   
ตัวเลขมหัศจรรย์[n. exp.] (tūalēk mahatsajan) EN: amazing number   FR: nombre magique [m]
ตัวเลขอารบิก[n. exp.] (tūalēk Ārabik) FR: chiffre arabe [m]
ตัวเลขฮินดูอารบิก [n. exp.] (tūalēk Hindū-Ārabik) EN: ndo-Arabic numerals   FR: numération indo-arabe [f]
ตัวเลขโรมัน[n. exp.] (tūalēk Rōman) EN: rRoman number   FR: chiffre romain [m]
ตัวเลขไทย[n. exp.] (tūalēk Thai ) EN: Thai number   FR: chiffre thaï [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
sevenishราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), S. about 7 o'clock,
article number(n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
umpteenth(adj) จำนวนมาก (แต่ไม่ได้บอกตัวเลขเจาะจง)เช่น AsiaNews interviewed the wife of one of them: the story of the umpteenth victim of this unjust law features years of threats by Islamic fundamentalists.; I woke up around 4am for an umpteenth potty trip and then couldn't get back to sleep. So I ended up getting up around 5:30 and eating a piece of cake.
RWY(abbrev) อักษรย่อของ runway ทางวิ่งของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัวเลข 2 หลักแสดงต่อทางด้านหลังเพื่อแสดงทิศที่มุ่งไป, R. TWY

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
data[N] ข้อมูล, See also: ตัวเลข, สถิติ, Syn. information, facts
digit[N] ตัวเลข (0 ถึง 9), See also: จำนวน (0 ถึง 9), Syn. numerical, figure
figure[N] ตัวเลข, See also: จำนวนเลข, จำนวนเต็ม, Syn. amount, numeral, value
mantissa[N] ตัวเลขด้านขวาของจุดใน logarithm ฐานสิบ
number[N] ตัวเลข, See also: เลขหมาย, หมายเลข, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, Syn. figure, digit, numeral, integer
numeral[N] ตัวเลข, See also: เลข, Syn. digit, cipher, number
seventies[N] ตัวเลขหรือปีหรือองศาตั้งแต่ 70 -79
subset[N] ตัวเลขที่อยู่ภายใต้ตัวเลขอื่น (คณิตศาสตร์), See also: ตัวเลขย่อย, Syn. subclass
surd[N] ตัวเลขที่มีรากไม่รู้จบ, See also: ตัวเลขที่หารากไม่ลงตัว, Syn. irrational root, irrational number
unemployment[N] จำนวนผู้ว่างงาน, See also: ตัวเลขผู้ว่างงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphamericอักขระที่เป็นตัวเลขอักษรเลขหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
alphanumeric charactersหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
ansi character setชุดตัวอักขระของแอนซีหมายถึง การกำหนดตัวอักขระต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์ใช้ ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ โดยปกติจะประกอบด้วยตัวอักษรธรรมดาซึ่งมีอยู่ 26 ตัว (A-Z) และตัวเลข 10 ตัว (0-9) และยังมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น % # @ เป็นต้น ดู ANSI ประกอบ
antilogarithm(แอนทีลอก' กะริธึม) n. ตัวเลขที่มีเลขที่กำหนดให้เป็น logarithm. -antilogarithmic adj.
arithmancy(อา'ริธแมนซี) n. การทำนายด้วยตัวเลข, Syn. arithmomancy
binary codeรหัสฐานสองหมายถึง การใช้รหัสเลขฐานสองแทนตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักขระ พิเศษต่าง ๆ โดยใช้เพียงเลข 0 และ 1 รหัสที่นิยมใช้กันอยู่มีหลายรหัสเช่น เอ็บซีดิก (EBCDIC) , แอสกี (ASCII) , บีซีดี (BCD) คอมพิวเตอร์ของแต่ละบริษัทจะเลือกใช้รหัสหนึ่งในการแทนข้อมูล

English-Thai: Nontri Dictionary
coefficient(n) ค่าคงที่,ตัวเลข,ตัวคูณ,อัตรา
data(n) ข้อมูล,ตัวเลข,สถิติ,สิ่งที่รู้
datum(n) ข้อมูล,สถิติ,ตัวเลข,สิ่งที่รู้
digital(adj) เกี่ยวกับนิ้ว,เกี่ยวกับตัวเลข
figure(n) ตัวเลข,สถิติ,ภาพ,วิธีพูด,เครื่องหมาย,จำนวน,รูปร่าง,รูปสลัก,รูปหล่อ
number(n) จำนวน,ตัวเลข,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,เลขที่,เลขประจำตัว
numeral(adj) เกี่ยวกับตัวเลข
numeral(n) จำนวนนับ,ตัวเลข
numerical(adj) เป็นตัวเลข,เกี่ยวกับตัวเลข
statistical(adj) เกี่ยวกับตัวเลข,เกี่ยวกับสถิติ,ที่อาศัยข้อมูล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[すう, suu] Thai: ตัวเลข English: figure

German-Thai: Longdo Dictionary
Zahl(n) |die, pl. Zahlen|จำนวน, ตัวเลข
Zahl(n) |die, pl. Zahlen| ตัวเลข, See also: Ziffer
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top