ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตันติ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตันติ-, *ตันติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตันติภาษา[N] classical language, See also: systematizied language, Example: ครูกำลังอธิบายความหมายของตันติภาษา, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีแบบแผน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตันติน. แบบแผน
ตันติเชือก, เส้นด้าย, สายเชือก.
ตันติภาษาน. ภาษาที่มีแบบแผน เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาละติน ภาษากรีก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตันติภาษา[n.] (tantiphāsā) EN: classical language ; systematizied language   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top