Search result for

ตะลุมพอ

(5 entries)
(0.1001 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะลุมพอ-, *ตะลุมพอ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ตะลุมพอ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ตะลุมพอ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะลุมพอ[N] Intsia palembanica Miq., Syn. กะลำพอ, หลุมพอ, ต้นตะลุมพอ, Example: เขาใช้ไม้ตะลุมพอในการก่อสร้าง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Intsia palembanica Miq. ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นอยู่ในป่าดิบทางภาคใต้ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะลุมพอน. ต้นหลุมพอ. (ดู หลุมพอ).
หลุมพอน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Intsia palembanicaMiq. ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นตามป่าดิบทางภาคใต้ เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง, กะลำพอ หรือ ตะลุมพอ ก็เรียก.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top