ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดี, เพื่อน... ...มาดาม v...

F UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดี, เพื่อน... ...มาดาม v...-, *ดี, เพื่อน... ...มาดาม v...*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: fu กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
fuel cell(n) เซลล์เชื้อเพลิง
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, See also: Related: Half Duplex, Simplex
funicular(n) กระเช้าไฟฟ้าที่เคลื่อนบนรางของรถไฟส่วนใหญ่มักใช้ขึ้นลงเขาที่ไม่สูงนัก, See also: inclined railway, inclined plane, cliff railway, Syn. funicular railway
futuristic(adj) ที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น It was the futuristic flick Gattaca that changed her future.
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
perfume(n) น้ำหอม
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์, ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน, น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fud(sl) อวัยวะเพศหญิง
fug(n) ความอับชื้น, See also: ความเหม็นอับ
ful(suf) เต็มไปด้วย
fun(n) ความสนุกสนานครื้นเครง, See also: ความสนุกสนาน, ความครึกครื้น, ความรื่นเริง, Syn. amusement, enjoyment, merriment
fun(adj) สนุกสนาน, See also: เฮฮา, ครื้นเครง, ตลก
fun(n) สิ่งบันเทิงใจ, See also: สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน
fur(n) ขนสัตว์, Syn. fleece, pelt, peltry
fur(n) ผ้าขนสัตว์, See also: เสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์
fur(n) สิ่งที่ดูเหมือนขนสัตว์
fuck(sl) คำอุทานแสดงความรำคาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuchsia(ฟู'ซะ) n. พืชไม้ดอกสวยงามสีแดงอมม่วง
fuchsin(ฟุค'ซิน) n. สารสีย้อมแดงเข้ม
fuck(ฟัค) { fucked, fucking, fucks } v. เย็ด (ภาษาหยาบ) , เอาเปรียบ, กระทำอย่างหยาบคาย, มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า, อ้ายระยำ, บ้า) n. การสังวาส, ผู้ร่วมสังวาส, Syn. damn
fucking(ฟัค'คิง) adj. ระยำ, ซึ่งที่ถูกสาปแช่ง, น่ารำคาญ, น่าเบื่อหน่าย, เลว, ชั่ว, ยาก, สมน้ำหน้า, Syn. damned
fuddle(ฟัด'เดิล) { fuddled, fuddling, fuddles } vt. ทำให้มึนเมา, ทำให้ยุ่ง, ทำให้สับสน. vi. เมาหยำเป. n. ภาวะสับสน, ภาวะที่ยุ่งเหยิงใจ, Syn. intoxicate, confuse
fudge(ฟัดจฺ) n. ความไร้สาระ, ความโง่. vi. พูดไร้สาระ, พูดโง่ ๆ, Syn. nonsense, food
fuel(ฟิว'เอิล) { fuel (l) ed, fuel (l) ing, fuels } n. เชื้อเพลิง, สิ่งที่บำรุงเลี้ยง. vt. ใส่หรือให้เชื้อเพลิง. vi. ได้เชื้อเพลิง., See also: fueler, fueller n.
fugacious(ฟูเก'เชิส) adj. ร่วงลงก่อน, หายไปก่อน, ชั่วคราว, ชั่วประเดี๋ยว
fuge(ฟิว'กิว, ฟิวจ) n. เพลงลูกเดี่ยวที่ประกอบด้วยหลายท่วงทำนอง จากเครื่องเล่นแต่ละชนิด, ระยะสูญเสียความทรงจำ,
fugitive(ฟิว'จิทิฟว) n. ผู้ลี้ภัย, ผู้หลบหนี. adj. หลบหนี, ลี้ภัย, ชั่วคราว, เปลี่ยนแปลง, ร่อนเร่, ไม่ถาวร., See also: fugitively adv. fugitiveness n., Syn. fleetiing, runaway

English-Thai: Nontri Dictionary
fuddle(vt) ทำให้เมา, ทำให้งง, มอมเมา, ทำให้สับสน
fudge(n) สิ่งไร้สาระ, ขนมหวาน
fuel(n) เชื้อเพลิง, ฟืน
FUEL fuel oil(n) น้ำมันเชื้อเพลิง
fugitive(adj) หลบหนี, ลี้ภัย, หนี, ร่อนเร่, ไม่ถาวร, ชั่วคราว
fugitive(n) ผู้หลบหนี, ผู้ลี้ภัย
fulcrum(n) ที่รองคานยกของ, จุดศูนย์กลาง, แกนกลาง, จุดรับน้ำหนัก
fulfil(vt) ทำให้สำเร็จ, ทำให้บรรลุผล, ทำให้สมปรารถนา, ปฏิบัติตาม, สนอง
fulfill(vt) ทำให้สำเร็จ, ทำให้บรรลุผล, ทำให้สมปรารถนา, ปฏิบัติตาม, สนอง
fulfillment(n) การทำให้สำเร็จ, การบรรลุผล, ความสมปรารถนา, การปฏิบัติภารกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fucoidฟิวคอยด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fucoxanthinฟิวโคแซนทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Fuehrer; Führer (G.)ฟือเรอร์, ผู้นำประเทศ (ของเยอรมันในสมัยนาซี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fuelเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel feed pump; fuel pumpเครื่องสูบป้อนเชื้อเพลิง, ปั๊มป้อนเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel filterตัวกรองเชื้อเพลิง, หม้อกรองเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel gaugeเกจเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel injectorหัวฉีดเชื้อเพลิง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fuchsinsฟุคซิน [การแพทย์]
Fuelเชื้อเพลิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuelเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Fuelเชื้อเพลิง, Example: ถ่านหิน หินน้ำมัน ทรายน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสังเคราะห์ ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ขยะ และสิ่งอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]
Fuelเชื้อเพลิง [การแพทย์]
fuelเชื้อเพลิง, สารที่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วให้พลังงานความร้อนสูง เช่น ถ่านหิน น้ำมัน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fuel assemblyชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, แท่งหรือชิ้นส่วนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นชุด ทั้งนี้แกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประกอบขึ้นจากชุดแท่งเชื้อเพลิงเพียงชุดเดียว หรือหลาย ๆ ชุดรวมกัน, Example: [นิวเคลียร์]
fuel cellเซลล์เชื้อเพลิง, อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใส่สารเคมีเข้าไปทำปฏิกิริยากันแล้วได้กระแสไฟฟ้าออกมา เซลล์เชื้อเพลิงแบบง่ายได้จากปฏิกิริยาเคมีระหว่าง แก๊สไฮโดรเจนกับออกซิเจนโดยมีแผ่นนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี และมีสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fuel cellsเซลล์เชื้อเพลิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fuel cellsเซลล์เชื้อเพลิง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fuchsia[ฟิว'เชอะ] (n) ดอกตุ้มหูนางฟ้า, ดอกโคมญี่ปุ่น
fuck(n, vi, vt) คำหยาบคำด่า(ค ว ย)
fuck off(phrase, vulgar) ออกไป, ไปไกลๆ (หยาบคาย, โปรดระวังการใช้งาน), Syn. clear off
fudge(vt) เปลี่ยนเพื่อการหลอกลวง
full-scale(adj) การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่, Syn. all-out
fully fashioned[Fully ​fashioned (ฟุ้ล หลิ แฝด เฉิ่น ดฺ) / Full-​fashioned (ฟุล แฟ้ด เฉิ่น ดฺ)] (adj) 1. Fully ​fashioned (ฟุ้ล หลิ แฝด เฉิ่น ดฺ) เป็นคำคุณศัพท์ที่มีใช้ในภาษาอังกฤษ (ฺBrE.) 2. Full-​fashioned (ฟุล แฟ้ด เฉิ่น ดฺ) เป็นคำคุณศัพท์ที่มีใช้ในภาษาอเมริกัน (ฺAmE.) ทั้งสองคำมีความหมายว่า "เย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแบบเข้ารูปหรือรัดรูป" เช่น Fully fashioned ​clothes (เสื้อผ้ารัดรูป) / fully fashioned ​stockings (ถุงน่องรัดรูป) / fully fashioned ​tights (กางเกงถุงน่องรัดรูป) เป็นต้น
fumatorium[fjuːməˈtɔːrɪəm] (n) ห้องอบฆ่าเชื้อ
Fun park[ฟัน พาร์ค] (n) สวนสนุก
fundamentalist[げんりしゅぎしゃ] (n) ผู้คนที่ยึดถือหลักความเชื่อดั้งเดิมของคริสต์ศาสนา
funeral allowanceเงินช่วยเหลืองานศพ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fuAbout this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
fuA brilliant future lay before him.
fuA cat lay at full length on the roof.
fuAdam was furious with me when I broke his watch.
fuAdverbial time clauses (here 'when') write about the future in the present tense.
fuA few years ago our room had little furniture in it.
fuAfter climbing Mt Fuji I got the inspiration for a poem.
fuAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
fuA full description of him has been circulated in every newspaper.
fuA full glass.
fuA full moon can be seen tonight.
fuA full moon is shining bright in the sky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน(n) fundamental rights and freedoms, Example: สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด ไม่มีใครพรากจากตัวมนุษย์ได้
คำเต็ม(n) full word, See also: full name, Ant. คำย่อ, Example: บทความวิชาการไม่ควรใช้อักษรย่อ เช่น ม.ศ.5 ควรใช้คำเต็มว่ามัธยมศึกษาปีที่5 น.ร. ควรใช้คำเต็มว่านักเรียน
ดุเด็ดเผ็ดมัน(adv) furiously, See also: violently, intensely, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเดือดเลือดพล่าน, Example: การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันระหว่างเจ้าของพื้นที่เดิมกับผู้สมัครหน้าใหม่
ดุเดือดเลือดพล่าน(adv) furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
น่าสนุก(adj) enjoyable, See also: fun, Example: เธอคิดว่าการเขียนหนังสือเป็นเรื่องน่าสนุก
น่าหัวเราะ(adj) funny, See also: comical, Example: เด็กทารกอายุไม่ถึงขวบยังทำอะไรไม่ได้มากได้แต่คืบคลานทำตัวยงโย่ยงหยกน่าหัวเราะ
วันข้างหน้า(n) future, See also: following days, Syn. ภายหน้า, ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, ในอนาคต, ในภายหน้า, วันหน้า, Ant. วันก่อนหน้า, Example: เราควรผูกมิตรกันไว ้เผื่อวันข้างหน้าจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้, Count Unit: วัน, Thai Definition: เวลาต่อไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
วันหลัง(n) future, See also: following day, later, Syn. วันข้างหลัง, โอกาสหลัง, ภายหลัง, Ant. วันก่อนหน้า, Example: ผมว่าเปลี่ยนเป็นวันหลังดีกว่า อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่านี้, Count Unit: วัน, Thai Definition: วันที่เกิดขึ้นต่อจากวันนี้
เติมเต็ม(v) fulfill, See also: complete, Example: ความอบอุ่นได้ไหลหลั่งมาเติมเต็มในหัวใจเขาแล้ว, Thai Definition: เพิ่มให้เต็ม
ครบสามสิบสอง(adj) full (organs), See also: normal, Ant. พิการ, Example: พวกเราที่มีอวัยวะครบสามสิบสองคงไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญของอวัยวะรับสัมผัสเหล่านี้, Thai Definition: มีอวัยวะครบทุกส่วน, ไม่พิการ, ปกติสมบูรณ์ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพในอนาคต[āchīp nai anākhot] (n, exp) EN: future career  FR: carrière future [ f ]
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อกตัญญู[akatanyū] (v) EN: be ungrateful  FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญู[akatanyū] (adj) EN: ungrateful  FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[akatanyutā] (n) EN: ingratitude ; ungratefulness  FR: ingratitude [ f ]
อากาศแย่มาก[ākāt yaē māk] (xp) EN: what awful weather !  FR: quel temps détestable !
อกุศล[akuson] (adj) EN: bad ; harmful

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FU F UW1
FUA F UW1 AH0
FUR F ER1
FUN F AH1 N
FUDO F Y UW1 D OW0
FUHR F UH1 R
FUEL F Y UW1 AH0 L
FUCK F AH1 K
FUGE F Y UW1 JH
FUER F Y UW1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fug (n) fˈʌg (f uh1 g)
fun (n) fˈʌn (f uh1 n)
fur (n) fˈɜːʳr (f @@1 r)
Fuji (n) fˈuːʤiː (f uu1 jh ii)
fuck (v) fˈʌk (f uh1 k)
fuel (v) fjˈuːəl (f y uu1 @ l)
fugs (n) fˈʌgz (f uh1 g z)
full (j) fˈul (f u1 l)
fume (v) fjˈuːm (f y uu1 m)
fund (v) fˈʌnd (f uh1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] furniture; tool, #92 [Add to Longdo]
还有[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ, / ] furthermore; in addition; still; also, #185 [Add to Longdo]
服务[fú wù, ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] to serve; service, #250 [Add to Longdo]
资金[zī jīn, ㄗ ㄐㄧㄣ, / ] funds; funding, #437 [Add to Longdo]
基金[jī jīn, ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, ] fund, #442 [Add to Longdo]
功能[gōng néng, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, ] function; capability, #522 [Add to Longdo]
未来[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, / ] future; tomorrow; approaching; coming; pending, #633 [Add to Longdo]
充分[chōng fèn, ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ, ] full; abundant, #826 [Add to Longdo]
根本[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ, ] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all, #842 [Add to Longdo]
[qiě, ㄑㄧㄝˇ, ] further; moreover, #953 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不便[ふべん, fuben] (adj) ไม่สะดวก
富士山[ふじさん, fujisan] (name) ภูเขาฟูจิ
深い[ふかい, fukai] (adj) ลึก
負荷過剰[ふかかじょう, fukakajou] (n) การแบกรับภาระมากเกินไป
不起訴[ふきそ, fukiso] (vt) ไม่ส่งฟ้อง
復興[ふっこう, fukkou] (vt) ฟื้นฟู
復路[ふくろ, fukuro] (n) เที่ยวกลับ, ขากลับ
[ふくろ, fukuro] (n) ถุง
福島[ふくしま, fukushima] (n, name) จังหวัดฟุคุชิมะ (福島県) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
復習[ふくしゅう, fukushuu] (n) การทบทวน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不意[ふい, fui] ไม่ได้คาดคิด
ふう[ふう, fuu] สอง
封切り[ふうきり, fuukiri] (n) [ N ] การแสดงรอบปฐมทัศน์, Syn. opening night, beginning, opening
封切り[ふうきり, fuukiri] (n) [ N ] การแสดงรอบปฐมทัศน์, Syn. opening night, beginning, opening
風景[ふうけい, fuukei] (n) (ซี'เนอรี) n. ทิวทัศน์, ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ, ฉากทั้งหลาย, สิ่งแวดล้อม
風疹[ふうしん, fuushin] โรคหัดเยอรมัน
風疹[ふうしん, fuushin] โรคหัดเยอรมัน
封入[ふうにゅう, fuunyuu] การใส่ซองปิดผนึก
風量[ふうりょう, fuuryou] (n) อัตราการเป่าอากาศ (Airflow rate)
風鈴[ふうりん, fuurin] (n) กระดิ่งลม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
太る[ふとる, futoru] TH: อ้วนขึ้น  EN: to grow fat (stout, plump)
振り返る[ふりかえる, furikaeru] TH: หันกลับ  EN: to turn head
振り返る[ふりかえる, furikaeru] TH: หันหลัง  EN: to look over one's shoulder
振り返る[ふりかえる, furikaeru] TH: มองย้อนหลังไปในอดีต  EN: to look back
拭く[ふく, fuku] TH: เช็ด  EN: to wipe
風雲[ふううん, fuuun] TH: เมฆลม  EN: winds and clouds
風雲[ふううん, fuuun] TH: สภาวการณ์  EN: situation
風雲[ふううん, fuuun] TH: เหตุการณ์หรือเรื่องราว  EN: state of affairs
不十分[ふじゅうぶん, fujuubun] TH: ไม่เพียงพอ
二つ[ふたつ, futatsu] TH: สอง อัน

German-Thai: Longdo Dictionary
fühlen(vt) |fühlte, hat gefühlt| รู้สึก, See also: das Gefühl
führen(vt) |führte, hat geführt| นำ เช่น eine Firma führen นำหรือบริหารบริษัท, Touristen führen นำนักท่องเที่ยว, Syn. leiten
Führer(n) |der, pl. Führer| ผู้นำ
Führung(n) |die, pl. Führungen| การจัดการ, See also: das Management
Führung(n) |die, pl. Führungen| การนำ, การชี้นำ, See also: die Leitung
Führung(n) |die, pl. Führungen| ทิศทาง
Führungen(n) |pl.|, See also: die Führung
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง
fünfห้า

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Führerฟือเรอร์ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลเยอรมนีในอดีต มีความหมายว่า ผู้นำ หรือ ผู้ชี้แนะ
Führerschein { m }(n) ใบขับขี่
Führerschein { m }(n) ใบขับขี่
Führerschein { m }(n) ใบขับขี่
furFur
furFur
fußgänger { m }ฟุตบาท บาทวีถี ทางเท้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Futter { n }chows [Add to Longdo]
Futter { n }provender [Add to Longdo]
fundierte Branchenkenntnisseprofound knowledge of the trade [Add to Longdo]
Fuchs...vulpine [Add to Longdo]
Fuchs { m } (Abgaskanal eines Brennofens)flue [Add to Longdo]
Fuchsbau { m }fox's den [Add to Longdo]
Fuchsie { f } [ bot. ] | Fuchsien { pl }fuchsia | fuchsias [Add to Longdo]
Fuchsjagd { f } | Fuchsjagden { pl }fox hunting | fox huntings [Add to Longdo]
Fuchsloch { n } (Abgasaustrittsöffnung im Brennofen)flue opening [Add to Longdo]
Fuchspelz { m } | Fuchspelze { pl }fox fur | fox furs [Add to Longdo]
Fuchsschwanz { m } | Fuchsschwänze { pl }foxtail | foxtails [Add to Longdo]
Fuchsschwanz { m }amaranth [Add to Longdo]
Fuchsschwanz { m }; Ansatzsäge { f }ripsaw; tenon saw [Add to Longdo]
Fuder { m }cart load [Add to Longdo]
Funkverkehr { m }radiotraffic [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fumée(n) la fumée, -s = ควัน , ควันบุหรี่
fumer(vi, vt) 1.(personne) สูบ, สูบบุหรี่, (émettre de la fumée)พ่นควัน, ปล่อยควัน 2.(émettre de la vapeur) พรมน้ำ, ฉีดละอองน้ำ 3.(cigarette) สูบบุหรี่ 4.(GASTR) อบควัน, รมควัน
fumeur, -euse(n) le fumeur, la fumeuse = ผู้สูบบุหรี่, บุคคลที่สูบบุหรี่
fumeux, -euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: brouillé, brouillée, flou, floue
défense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t, adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) { Buddh } (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒, 中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒, 中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
CF[シーエフ, shi-efu] (n) commercial film; CF [Add to Longdo]
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]
[ふ, fu] (Praefix [Add to Longdo]
[ふ, fu] (Praefix [Add to Longdo]
不便[ふべん, fuben] unbequem, unpraktisch [Add to Longdo]
不信[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]
不倫[ふりん, furin] unsittlich, unmoralisch [Add to Longdo]
不偏[ふへん, fuhen] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
不偏不党[ふへんふとう, fuhenfutou] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
不健康[ふけんこう, fukenkou] nicht_gesund, ungesund [Add to Longdo]
不具[ふぐ, fugu] Missbildung, Verkrueppelung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top