Search result for

ชีพจร

(46 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชีพจร-, *ชีพจร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชีพจร[N] pulse, See also: impulse, Example: ชีพจรของเขายังเต้นแรง, Thai definition: อาการที่เส้นเลือดเต้นอยู่ตามร่างกายเช่นที่ข้อมือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชีพจร(ชีบพะจอน) น. อาการที่เส้นเลือดเต้นอยู่ตามร่างกายและสัมผัสได้เช่นที่ข้อมือ.
ชีพจรลงเท้าก. อยู่ไม่เป็นที่, ท่องเที่ยวเดินทางไปเรื่อย ๆ, เดิมใช้ว่า เทพจรลงเท้า.
เทพจรชีพจร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulsus; pulseชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse; pulsusชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphygm(o)-ชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphygm(o)-ชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, vibrating; pulse, jerky; pulse, sharp; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, jerky; pulse, sharp; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, sharp; pulse, jerky; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsus vibrans; pulse, jerky; pulse, sharp; pulse, vibratingชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sharp pulse; pulse, jerky; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jerky pulse; pulse, sharp; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boundingชีพจรแรง [การแพทย์]
Bradycardia, Sinusชีพจรช้า [การแพทย์]
Capillary Pulsationชีพจรหลอดเลือดฝอย [การแพทย์]
pulseชีพจร, การบีบตัวและคลายตัวของหัวใจ  ซึ่งปรากฏในหลอดเลือดเป็นจังหวะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's got a good pulse.ชีพจรเขาเต้นดี The Itch (2008)
No pulse.ไม่มีชีพจร The Itch (2008)
I got a pulse.มีชีพจรแล้ว The Itch (2008)
He needs to check your pulse.เขาต้องการตรวจชีพจรคุณ Last Resort (2008)
Pulse is down below 50.ชีพจรต่ำกว่า 50 ครั้งต่อนาที Last Resort (2008)
- Slow pulse, fever, paralysis.- ชีพจรช้าลง, ไข้สูง, อัมพาต Valiant (2008)
Pulse rate is slowing. She is gonna struggle to breathe.ชีพจรกำลังเต้นช้าลง เธอกำลังพยายามหายใจ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- The monitor just shorted out!ดูมอนิเตอร์ เช็คชีพจรซิ... The Day the Earth Stood Still (2008)
No pulse.ชีพจรไม่เต้นแล้ว Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Pulse is rapid.-ชีพจรเต้นเร็ว Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Let's go, Room 304! Crash cart coming through! Move, people!เร็วเข้า ห้อง304 ชีพจรหยุดเต้น เครื่องมือมาแล้วถอยหน่อยครับ Orphan (2009)
We got a pulse. We got a pulse.ชีพจรเต้นแล้ว เราได้เค้าคืนมา Orphan (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีพจร[n.] (chīpphajøn) EN: pulse ; impulse ; pulsation   FR: pouls [m] ; pulsation [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, S. V/S,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pulse[N] ชีพจร, See also: อัตราการเต้นของหัวใจ, จังหวะการเต้นของหัวใจ, Syn. impulse, pulsation
pulse[VI] เต้นเป็นจังหวะ, See also: ชีพจรเต้น, สั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catacrotism(คะแท็ค'โครทิสซึม) n. ชีพจรวิกล
graves'diseaseโรคต่อมไธรอยด์โตมีชีพจรเร็วกว่าปกติมีน้ำคัดหลั่งจากไธรอยด์มากกว่าปกติ
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก
pulsation(พัลเซ'เชิน) n. การเต้นเป็นจังหวะ,ชีพจร,การขยายตัวและหดตัวเป็นจัวหวะ,การเต้น,การสั่น., See also: pulsational adj., Syn. vibration
pulse(พัลซฺ) n. ชีพจร,การเต้นเป็นจังหวะ,ความสั่นสะเทือน,อารมณ์,จังหวะของชีวิต. vi. เต้น,สั่นสะเทือน, Syn. regular beat
pulse raten. อัตราการเต้นของชีพจร
scarlet fevern. ไข้อีดำอีแดง มีอาการเจ็บคอ ลิ้นแดงเข้ม ผิวหนังมีผื่นแดง ชีพจรเต้นเร็ว,การบูชาทหาร (ของผู้หญิง)
stroke(สโทรค) การตี,การทุบ,การตอก,การเคาะ,การลูบ,การคลำ,การพายเรือ,ขีดหนังสือ,อาการปัจจุบันทันด่วนของโรค,การเป็นลม,การเต้นของหัวใจ,ชีพจร,การกระพือปีก,การลากปากกา ดินสอแปรงหรือมีดแกะสลัก,ระยะพุ่ง,ระยะวิ่ง,การดำเนินการ,ความพยายาม,เหตุการณ์หรือโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน

English-Thai: Nontri Dictionary
pulsation(n) การเต้น,การสั่น,ชีพจร,จังหวะ,ความสะเทือน
pulse(n) ชีพจร,จังหวะ,การเต้น,ความสั่นสะเทือน,ถั่ว
stroke(n) การตีกรรเชียง,การตอก,การพายเรือ,ชีพจร,การกระพือปีก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top