Search result for

ชายฝั่ง

(49 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชายฝั่ง-, *ชายฝั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชายฝั่ง[N] coast, See also: shore, bank, Syn. ริมฝั่ง, ชายหาด, ชายฝั่งทะเล, ริมทะเล, ชายทะเล, ฝั่ง, Example: การรำโนราแพร่หลายมายังดินแดนหัวเมืองชายฝั่งตอนใต้ของไทย, Thai definition: แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบกจนถึงบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชายฝั่งน. แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบกจนถึงบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
littoralชายฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coastชายฝั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coastชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atlantic Coat (N.S.)ชายฝั่งทะเลแอตแลนติก (โนวา สโกเชีย) [TU Subject Heading]
Coast ชายฝั่งทะเล
แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Shore Line ชายฝั่งหรือชายทะเล
เส้นแนวขอบติดหน้าดิน ณ ที่น้ำทะเลลงเต็มที่ ส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกเส้น แนวฝั่งออกไปในทะเลเรียกว่า นอกฝั่ง (Off Shore) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every dock and coastline east of the Siberian Sea to the Baffin Bay...ทุก ๆ ท่าเทียบเรือและชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ทะเลไซบีเรียไปจนถึงอ่าวบาฟฟิน Odyssey (2008)
Grooved Ware in the beginning of modern drainage practices, which we also see in Skara Brae on the west coast of Scotland.เครื่องปั้นเริ่มพบในบริเวณนี้ จะเห็นได้ที่สการา เบรชายฝั่งตะวันตกของสก็อกแลนด์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We went around Florida and up the Atlantic seaboard.เราแล่นไปรอบฟลอริด้า และขึ้นเหนือไปชายฝั่งแอตแลนติก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Or you can go on trip around the shore.ว่ายน้ำ คุณไปได้ รอบ ๆ ชายฝั่ง Made of Honor (2008)
- That will take a wee while.จะใช้เวลาไม่มาก ชายฝั่ง เหรอ Made of Honor (2008)
Finally, we ended up at some remote point on the coast, out there overlooking the sea.ในที่สุด เราก็หยุดรถตรงส่วน ที่ไกลที่สุดของชายฝั่ง ตรงนั้นยืนทอดสายตาไปยังทะเล Frost/Nixon (2008)
We were sadly unable to do the taping at Casa Pacifica because of the Coast Guard radio interference, so we ended up at the rather more modest Smith house, which was owned by a local Republican businessman.เราได้แ่ต่เสียดายที่ไม่ได้ ไปอัดเทปกันที่คาซา แปซิฟิคา เพราะคลื่นวิทยุยามชายฝั่ง ส่งสัญญาณรบกวน เราเลยยุติ แล้วย้ายไปที่ดูหรูยิ่งกว่า คือที่คฤหาสถ์สมิธ Frost/Nixon (2008)
That's not the mountain, or the land.ไม่ใช่ ภูเขา หรือว่า ชายฝั่ง... Ponyo (2008)
But I read this article about the coast of Australia.แต่ฉันอ่านบทความเกี่ยวกับชายฝั่งของออสเตรเลีย The Happening (2008)
Perimeters have been set up all along the East Coast from Maryland all the way to Massachusetts.อาณาเขตถูกสร้างขึ้น ตลอดชายฝั่งตะวันออก จากแมรี่แลนด์ จนถึงแมสซาชูเซตส์ The Happening (2008)
- They are a strip of islands which run along the Carolina coastline...ที่นี้เป็นเกาะยาวขนานไปกับชายฝั่งโคโลไรน่า... Nights in Rodanthe (2008)
And so, we have decided to close this hotel and to build a brand-new Sunny Vista Mega Nottingham.นอตติ้งแฮม ซานิ วิสต้า เมกา จะใหญ่โตที่สุด ในชายฝั่งตะวันออก Bedtime Stories (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายฝั่ง[n.] (chāifang) EN: coast ; shore ; bank ; seaside   FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายฝั่งทะเล[n. exp.] (chāifang thalē) EN: coast   FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

shoreline(n) แนวชายฝั่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank[N] ตลิ่ง, See also: ชายฝั่ง, เขื่อน, ฝั่ง, Syn. embankment, levee
coast[N] ชายฝั่ง, See also: ริมฝั่ง, ชายหาด, ฝั่งทะเล, Syn. seashore, seacoast, seaboard, shore, shoreline, beach, strand
riviera[N] ชายฝั่งริเวียร่า อยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียน
Riviera[N] ชายฝั่งริเวียร่า อยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียน
seaboard[N] ชายฝั่งทะเล, See also: บริเวณชายฝั่ง, Syn. seashore, seaside
seacoast[N] ฝั่งทะเล, See also: ชายฝั่ง, ชายทะเล, Syn. seaboard, seashore, strand
seashore[N] ชายฝั่งทะเล, See also: ชายฝั่ง, หาดทราย, ชายทะเล, ริมหาด, ริมทะเล, Syn. coast, beach, seaboard, seaside
shore[N] ชายฝั่ง, Syn. beach, coast, strand
shoreline[N] ชายฝั่ง, See also: ชายน้ำ
strand[N] ชายฝั่ง, See also: ชายหาด, Syn. beach, coast, shore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
circumlittoraladj. ซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล
coast(โคสทฺ) {coasted,coasting,coasts} n. ฝั่งทะเล v. แล่นแคร่เลื่อนหิมะ,แล่นเรือไปตามชายฝั่ง,แล่นไหลลงเนินเขา,ไปเรื่อยเปื่อย, See also: coaster n. ดูcoast
coast guardn. หน่วยรักษาการณ์ชายฝั่ง,
coastlinen. เส้นแนวชายฝั่งทะเล
coastwardadv.,adj.ไปทางชายฝั่ง, Syn. coastwards
coastwards(-เวิร์ดซ) adv. ไปทางชายฝั่ง
coastwiseadv.,adj. ไปทางชายฝั่ง
cove(โคฟว) n. ส่วนเว้าเล็ก ๆ เข้าแนวชายฝั่งของทะเล ทะเลสาบหรือแม่น้ำ,ส่วนเว้าเข้าของภูเขา,ถ้ำ,ทางเล็ก ๆ ในป่าหรือระหว่างเนินเขา,ผิวหน้าที่เว้าเข้า. vt.,vi. ทำให้เว้า,กลายเป็นเว้า
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep

English-Thai: Nontri Dictionary
coast(n) ชายฝั่ง,ฝั่งทะเล,เขตแดน,พรมแดน
coast(vt) แล่นเลียบฝั่ง,แล่นตามชายฝั่ง
coastal(adj) ตามฝั่งทะเล,ใกล้ชายฝั่ง
coastwise(adv) ตามชายฝั่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Küste(n) |die, pl. Küsten| พื้นที่ริมทะเล, ริมชายฝั่งทะเล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top