Search result for

จำไว้

(19 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำไว้-, *จำไว้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำไว้[V] remember, See also: bear in mind, keep in mind, Syn. จดจำไว้, Example: ฉันจะจำไว้ว่าเธอพูดกับฉันอย่างไม่ไยดีเช่นนี้, Thai definition: กำหนดไว้ในใจหรือท่องขึ้นใจไม่ลืม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อมความจำไว้ในใจ, จำใจความได้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Always forget to use the right article when lying.จำไว้ว่าต้องใช้ article \ ให้ถูกต้องเวลาโกหก Adverse Events (2008)
Remember when we built that showing unit?โปรดจำไว้ว่าเมื่อเราสร้างที่แสดงหน่วย? Gas Pills (2008)
Today marks the 3rd year of the day that our story with that high-impact encounter has begun!วันนั้นฉันจะจำไว้ว่าเป็นวันเริ่มต้นที่พวกเราจะต้องเจอกับความเป็นจริง Akai ito (2008)
Remember, be mindful, and speak only when spoken to.จงจำไว้ ใส่ใจ และพูดในสิ่งควรพูด Rising Malevolence (2008)
Remember, all it takes to kill a man is one well-aimed blow.จำไว้ การจะฆ่าใครสักคน เจ้าต้องพิฆาตด้วยหมัดเด็ดเพียงหมัดเดียว Excalibur (2008)
Now remember, find the flow of the fight and try to control it.จำไว้, จับจังหวะให้ได้แล้วควบคุมมัน Excalibur (2008)
Remember thatจำไว้ให้ดี Portrait of a Beauty (2008)
I'll remember that, sirข้าจะจำไว้ Portrait of a Beauty (2008)
Go ahead and run toward that direction, remember keep on running ahead and don't turn backวิ่งไปทางนั้น จำไว้นะวิ่งไปเรื่อยๆ อย่าหันกลับมา Iljimae (2008)
Remember it, your father's life is in your hands.จำไว้ ชีวิตพ่อของเจ้าอยู่ในมือของเจ้าแล้ว Iljimae (2008)
Why must you carry a head that isn't sharp and is always hurting you?แล้วเธอจะเก็บหัวที่ทื่อๆ แล้วก็ปวดอยู่ประจำไว้ทำไม? Beethoven Virus (2008)
As long as you remember they are not your own.นานแค่ไหนก็อยากให้คุณจำไว้ พวกเธอไม่ใช่ของคุณ The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำไว้[v. exp.] (jam wai) EN: Don't forget it !   FR: N'oublie pas ! ; N'oubliez pas !

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bear in mind[IDM] พิจารณา, See also: จำไว้, ไตร่ตรอง, คิด, Ant. คิดถึง, นึกถึง
keep in mind[IDM] จำ, See also: จำไว้, อย่าลืม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
memory(เมม'มะรี) n. ความจำ,ความทรงจำ,บุคคลหรือสิ่งที่จำไว้,หน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ pl. memories

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top