ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จำนวนจินตภาพ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำนวนจินตภาพ-, *จำนวนจินตภาพ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำนวนจินตภาพ[N] imaginary number, Thai definition: จำนวนที่เกิดจากนักคณิตศาสตร์พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในการหาค่า x จากสมการ x2 + 1 = 0

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำนวนจินตภาพน. จำนวนเชิงซ้อน a + bi เมื่อ b ≠ o.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pure imaginary numberจำนวนจินตภาพแท้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
imaginary numberจำนวนจินตภาพ, จำนวนเชิงซ้อน a + bi  เมื่อ b ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
real imaginary numberจำนวนจินตภาพแท้, จำนวนเชิงซ้อน a + bi เมื่อ a = 0 และ b ¹ 0  (ดู complex number ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนจินตภาพ[n. exp.] (jamnūan jintaphāp) EN: imaginary number   FR: nombre imaginaire [m]
จำนวนจินตภาพแท้[n. exp.] (jamnūan jintaphāp thaē) EN: real imaginary number   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imaginary number[N] จำนวนจินตภาพ, See also: จำนวนเชิงซ้อน, Syn. imaginary

German-Thai: Longdo Dictionary
Imaginärzahl(n) |die, pl. Imaginärzahlen| จำนวนเชิงซ้อน หรือ จำนวนจินตภาพ , See also: A. die Reelzahl

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top