Search result for

จับจอง

(20 entries)
(0.1707 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จับจอง-, *จับจอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับจอง[V] preempt, See also: lay claim, Syn. จอง, ครอบครอง, เข้าครอบครอง, Example: ทางราชการเปิดให้จับจองที่ดินแถบป่าสงวนได้, Thai definition: เข้าครอบครองที่ดินสาธารณะไว้เพื่อตน, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จับจองก. เข้าครอบครองที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดเป็นเจ้าของไว้เพื่อตน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm glad you made your reservations early 'cause, as you can see, we are booked to capacity.ฉันดีใจที่ทุกคนจับจองที่นั่นกันก่อน เพราะเท่าที่ทุกคนเห็น ที่นั่งเรามีจำนวนจำกัด The Culling (2009)
And the problem is that with the astral body gone he just left us with a physical body and an empty vessel.ปัญหาคือถ้าไม่มีวิญญาณ ร่างเปล่าที่อยู่โลกนี้ก็จะเป็นที่จับจอง Insidious (2010)
Some squatter who lived out in the woods, he went after someone that he thought was trespassing.พวกเขาถางป่าเข้าไป จับจองที่ดินบางส่วน ที่อยู่ในอุทยานนั้น เขาได้ไล่กวดใครก็ตาม ที่เขาคิดว่าเป็นผู้บุกรุก ในที่ดินของเขา The Couple in the Cave (2010)
It's better to be among people who think you're dumb. You can pretend to improve.คงจะดีกว่าที่จะอยู่กับคนที่คิดว่าเธอโง่ อยู่กับเค้าและจับจองเค้า Episode #1.8 (2010)
You can't do that with a person who already knows what you are.มันยากมากที่จะจับจองคนที่รู้อยู่แล้วว่าเธอแตกต่าง Episode #1.8 (2010)
Yes. There's someone I have to convince.ครับ ผมต้องรีบจับจองหัวใจใครบางคนไว้ Episode #1.5 (2010)
Pick a row.จับจองโซนเลย Frontierland (2011)
Yeah, what we got here is a male and a female marking out their region for the first time.ใช่ และที่เราเจอ เป็นตัวผู้ กับตัวเมีย กำลังจับจองอาณาเขต เป็นครั้งแรก Now You See Me (2011)
You staked Longshadow for Sookie.คุณยังเคยจับจองสุกกี้ Sunset (2012)
Wow.และบอกให้พวกเขาทราบว่า คอนเล็กชั่นปัจจุบันของนาย ถูกจับจองแล้ว Justice (2012)
♪ Someday I'll land in the nuthouse ♪#สักวันฉันจะจับจองโรงบาลบ้า# Lights Out (2013)
Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.และเตือนศัตรูของท่าน ปีศาจกำลังเฝ้ามองอยู่ เหมือนสิงโต กำลังจับจองมองเหยื่อ Broken (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับจอง[v.] (japjøng) EN: stake out one's claim to squat   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
land(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil,g
sooner(ซู'เนอะ) n. ผู้ที่เข้าครอบครองที่ดินของรัฐก่อนได้รับอนุญาต,ผู้เข้าจับจองที่ดินของรัฐ
squatter(สควอท'เทอะ) n. ผู้นั่งยอง ๆ ,ผู้นั่งบนพื้น,สัตว์ที่หมอบหรือขดตัว,ผู้ตั้งรกรากในที่ดินของรัฐเพื่อจับจองการครอบครอง,ผู้หักร้างถางพงที่ดิน vi. ลุยน้ำ,เดินลุยน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
land(vt) เอาขึ้นบก,เอาขึ้นฝั่ง,นำไปถึง,ตั้งรกราก,จับจอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับจองไว้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top