Search result for

จัตุรัส

(18 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัตุรัส-, *จัตุรัส*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัตุรัส    [N] square, See also: quadrangle, Syn. สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สี่เหลี่ยมด้านเท่า, Example: จีนในปัจจุบันไม่ปฎิเสธสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมิน, Thai definition: สี่เหลี่ยมด้านเท่าเป็นมุมฉาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จัตุรัส(-หฺรัด) น. เรียกรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก ว่า สี่เหลี่ยมจัตุรัส.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magic squareจัตุรัสกล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Latin squareจัตุรัสละติน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
จัตุรัส
คำที่มักเขียนผิด คือ จตุรัส [คำที่มักเขียนผิด]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัตุรัส[n.] (jatturat) EN: square ; quadrangle   FR: carré [m] ; quadrilatère [m] ; quadrangle [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
square    [N] สี่เหลี่ยมจัตุรัส, See also: จัตุรัส, Syn. quadrate, quadrilateral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
microficheไมโครฟิชหมายถึงแผ่นไมโครฟิล์มเล็ก ๆ มีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ 105 มิลลิเมตร ใช้เก็บภาพถ่ายของเอกสารโดยย่อไว้ในขนาดที่เล็กมาก เพื่อให้สะดวกในการเก็บรักษา และเป็นการประหยัดเนื้อที่ สามารถนำติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก เพราะจะเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ข้อมูลเหล่านี้จะอ่านด้วยตาเปล่าไม่ได้ ต้องใช้กล้องขยายสำหรับอ่านโดยเฉพาะ เรียกว่า microfich reader
quadratic(โควแดรท'ทิค) adj. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,เกี่ยวกับ สมการ2ชั้น,เกี่ยวกับกำลังสอง,2ครั้ง,2ชั้น
scroll barแถบเลื่อนภาพหมายถึง ปุ่มรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่อยู่ริมด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ ที่ปลายแถบทั้งสองด้านจะมีลูกศรหันหัวขึ้นและลง หรือหันไปทางซ้ายและขวา บนแถบจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ เมื่อใช้เมาส์กดที่ลูกศรด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ลากสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ขึ้นหรือลง จะทำให้ข้อความหรือภาพ ที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือ เลื่อนไปทางซ้าย/ขวาได้ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนแถบเลื่อนภาพนี้ เรียกว่า scroll box ดู scroll box ประกอบ
scroll boxรูปสี่เหลี่ยมบนแถบเลื่อนภาพหมายถึงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ บนแถบเลื่อนภาพที่อยู่ด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ เมื่อใช้เมาส์กดที่รูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ แล้วลากขึ้น/ลง หรือซ้าย/ขวา จะทำให้ข้อความหรือภาพที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือเลื่อนไปซ้าย/ขวาได้ ดู scroll bar ประกอบ
shift key(แป้นพิมพ์) แป้นเปลี่ยน (ชุดอักษร) แป้นยกเป็นแป้นหนึ่งที่มีใช้ทั้งในแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด และแป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (แป้นนี้ มักจะมีเครื่องหมายลูกศรบนแป้น) โดยปกติแผงแป้นอักขระจะมีไว้ให้ 2 แป้น ทั้งทางด้านซ้ายและขวา การกดแป้นนี้เพียงลำพังแป้นเดียว จะไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้ากดพร้อมกับแป้นตัวอักษรใดในภาษาอังกฤษ จะทำให้พิมพ์ตัวอักษรนั้นออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ถ้าเป็นภาษาไทย ก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างบน เช่น ฤ ฆ ฏ ฑ ฒ นอกจากนั้น ในบางโปรแกรม เช่น โปร แกรมวาดภาพ การกดแป้นนี้พร้อมกับ ลากเส้น จะทำให้ลากได้เป็นเส้นตรง ถ้ากดพร้อมกับลากรูปสี่เหลี่ยม ก็จะทำให้รูปที่วาด เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นต้น
square(สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง

English-Thai: Nontri Dictionary
foursquare(adj) เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า,เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส,มีสี่มุมฉาก
foursquare(n) สี่เหลี่ยมจัตุรัส,สี่เหลี่ยมด้านเท่า
quadrangle(n) รูปสี่เหลี่ยม,ลานสี่เหลี่ยม,จัตุรัส
square(adj) เป็นตาราง,เป็นจัตุรัส,เสมอกัน,แบน,กว้าง,ตรงๆ,เป็นฉาก
square(vt) ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส,ยกกำลังสอง,แก้เผ็ด,จัดการกับ

Are you satisfied with the result?

Go to Top