Search result for

จักร

(120 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จักร-, *จักร*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วัฏฏจักร (n ) (ongoing) cycle

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ちゃりんこ (n ) จักรยาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จักร[N] discus, See also: disk, disc, Example: พระวิษณุมีจักรเป็นอาวุธ, Count unit: อัน, วง, Thai definition: อาวุธในนิยาย รูปเป็นวงกลมและมีแฉกๆ โดยรอบ
จักร[N] wheel, See also: toothed gear wheel, Example: ในเรือมีเครื่องยนต์ที่มีจักรประกอบอยู่ด้วย, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีฟันเฟืองหมุนด้วยพลังงานต่างๆ
จักร[N] sewing machine, Syn. จักรเย็บผ้า, เครื่องเย็บผ้า, Example: จักรหลังนี้พ่อซื้อให้แม่เป็นของขวัญวันเกิด, Count unit: คัน, หลัง, Thai definition: เครื่องเย็บผ้าที่ใช้เดินด้วยพลังงานหรือใช้เท้าถีบหรือใช้มือหมุน
จักร[N] Chakri, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
จักรกล[N] key factor, See also: main factor, Example: ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา การส่งออกเป็นจักรกลสำคัญในการนำเศรษฐกิจของไทย, Thai definition: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งอื่นดำเนินไปได้
จักรภพ[N] commonwealth, See also: nation, Example: ประเทศสิงคโปร์เคยอยู่ในความปกครองของจักรภพอังกฤษ, Count unit: จักรภพ, Thai definition: สมาคมเสรีแห่งบรรดาชาติสมาชิกที่เป็นเอกราชทั้งหลายยอมรับพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตนร่วมกัน
จักริน[N] king, See also: one bearing a discus, sovereign, Syn. พระราชา, จักรี, Count unit: พระองค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จักรยาน[N] bicycle, See also: bike: cycle, Syn. รถถีบ, รถจักรยาน, Example: ฉันชอบขี่จักรยานเล่นที่สวนสน, Count unit: คัน, Thai definition: รถ 2 ล้อ ใช้เท้าถีบให้ล้อหมุน
จักรวาล[N] universe, See also: cosmos, Example: การค้นหาความเร้นลับในจักรวาลล้วนใช้รูปถ่ายทางอากาศ หรือภาพจากดาวเทียมในการสำรวจทั้งสิ้น, Thai definition: บริเวณโดยรอบของโลก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จักรราศี[N] zodiac, See also: astrologer's chart, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมดำเนินไปตามจักรราศีของมัน, Count unit: ราศี, Thai definition: อาณาเขตที่ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์, อาณาเขตโดยรอบดวงอาทิตย์ที่ดาวเคราะห์เดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จักร, จักร-(จัก, จักกฺระ-) น. อาวุธในนิยาย รูปเป็นวงกลมและมีแฉก ๆ โดยรอบ เช่น พระนารายณ์ทรงจักร, สิ่งที่มีลักษณะเป็นวงกลมอย่างล้อรถ เช่น จักรที่ใช้ขว้างในการกีฬา, สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลมมีฟันเฟืองหมุนด้วยพลังงานต่าง ๆ เช่น จักรนาฬิกา, เรียกเครื่องกลบางชนิด เช่น เครื่องจักร รถจักร, เรียกเครื่องเย็บผ้าที่ใช้เดินด้วยพลังงานหรือใช้เท้าถีบหรือใช้มือหมุน ว่า จักร หรือ จักรเย็บผ้า
จักร, จักร-บรรจบรอบแห่งปีหรือแห่งฤดู เช่น พฤหัสบดีจักร.
จักรปาณิ, จักรปาณีน. ผู้มีจักรในมือ คือ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์.
จักรผัน(จัก-) ว. เร็ว.
จักรผาน(จักผาน) ดู ตาเดียว.
จักรพรรดิน. พระราชาธิราช, ประมุขของจักรวรรดิ, โบราณเขียนว่า จักรพัตราธิราช ก็มี.
จักรพาก, จักรวาก(จักกฺระ-) น. นกจากพราก. (ดู จากพราก, จากพาก และ เป็ดพม่า).
จักรพาลน. จักรวาล.
จักรยานน. รถถีบ, ยานพาหนะประเภทรถที่มีล้อ ๒ ล้อ ล้อหนึ่งอยู่ข้างหน้าและอีกล้อหนึ่งอยู่ข้างหลัง มีโครงเหล็กเชื่อมล้อหน้ากับล้อหลัง มีคันบังคับด้วยมือติดตั้งอยู่บนล้อหน้า ขับเคลื่อนด้วยกำลังคนผู้ขี่ซึ่งใช้เท้าถีบบันไดรถให้วิ่ง เรียกว่า จักรยานสองล้อ, ถ้ามี ๓ ล้อ เรียกว่า จักรยานสามล้อ.
จักรยานยนต์น. รถที่มีล้อ ๒ ล้อ เหมือนกับรถจักรยานขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องยนต์, ภาษาปากเรียก รถเครื่อง หรือ มอเตอร์ไซค์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mechanismจักรกลนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emperorจักรพรรดิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empressจักรพรรดินี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Commonwealthจักรภพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
empireจักรวรรดิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empireจักรวรรดิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imperialismจักรวรรดินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cosmosจักรวาล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cosmismจักรวาลนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cosmologyจักรวาลวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cosmoจักรวาล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cosmologyจักรวาลวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zodiac จักรราศี [TU Subject Heading]
Yamaha motorcycle จักรยานยนต์ยามาฮ่า [TU Subject Heading]
All terrain bicyclesจักรยานเสือภูเขา [TU Subject Heading]
All terrain bicyclesจักรยานเสือภูเขา [TU Subject Heading]
Bicyclesจักรยานสองล้อ [TU Subject Heading]
Buddhist cosmologyจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Cosmologyจักรวาลวิทยา [TU Subject Heading]
Cosmology, Chineseจักรวาลวิทยาจีน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Manhattan has turned into Serenaville.แมนฮัตตันก็กลายเป็นอณาจักรเซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
And--and you finished the hem on the machine.และ --และเธอทำเสร็จกุ๊นมันด้วยจักรสิ Pret-a-Poor-J (2008)
I told you that once the machine ate my fabric,ฉันบอกเธอแล้วครั้งนึงว่าจักรมันกินผ้า Pret-a-Poor-J (2008)
Might be a long time ago the universe had all kinds of life, but now...เมื่อก่อนในจักรวาลอาจมีสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ\ แต่ตอนนี้ Dead Space: Downfall (2008)
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
We have been deceived into believing that there are space gods.เราถูกหลอกให้เชื่อ ว่าไอ้พวกนี้เป็นพระเจ้าของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
You were a brilliant, socially isolated 12-year-old, and you create a parallel universe in which your life doesn't suck.นายเฉลียวฉลาด.. แยกตัวออกจากสังคม และนายก็สร้างจักรวาลคู่ขนานขึ้นซึ่งทำชีวิตนายไม่พัง Birthmarks (2008)
He doesn't believe a just universe.เขาไม่เชื่อเรื่องจักรวาล The Itch (2008)
See the big, heavy machinery?ดูเรื่องสำคัญ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ Emancipation (2008)
Yeah, whenever I lose some shut-eye, I pound my legs, clawing at imaginary ant colonies.อืม เมื่อไรก็ตามที่ฉันมองไม่เห็น ฉันจะตบขาตัวเอง คอยปัดอาณาจักรมดในจินตนาการ Dying Changes Everything (2008)
That there's randomness and chaos in the universe.มันคือการสุ่มและความยุ่งเหยิงของจักรวาล Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักร[n.] (jak) EN: wheel ; disk = dis (Am.) ; discus   FR: roue [f] ; disque [m]
จักร[n.] (jak) EN: cycle ; orbit   FR: cercle [m] ; cycle [m] ; orbite [f]
จักร[n.] (jak) EN: toothed gear wheel ; cogwheel   
จักร[n.] (jak) EN: machine ; mechanism ; machinery   FR: machine [f] ; mécanisme [m]
จักร[n.] (jak) EN: sewing machine   FR: machine à coudre [f]
จักรพรรดิ[n.] (jakkraphat) EN: emperor   FR: empereur [m]
จักรยาน[n.] (jakkrayān) EN: bicycle ; bike ; cycle   FR: bicyclette [f] ; vélo [m] ; bécane [f] (fam.) ; cycle [m]
จักรยานน้ำ[n.] (jakkrayān nām) EN: pedal boat   FR: pédalo [m]
จักรยานผู้ชาย[n. exp.] (jakkrayān phūchāi) EN: boy's frame   FR: vélo pour homme [m]
จักรยานผู้หญิง[n. exp.] (jakkrayān phūying) EN: girl's frame   FR: vélo pour dame [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
galaxy(n) ดาราจักร
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
mark(vt ) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bike[N] จักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์, Syn. bicycle, motorcycle
Caesar, Julius[N] จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช, Syn. Caesar, Gaius Julius
cosmology[N] จักรวาลวิทยา, See also: การศึกษาเกี่ยวกับจักรวาล
cosmos[N] จักรวาล, Syn. universe
cycle[N] จักรยาน, Syn. bicycle
czar[N] จักรพรรดิ, Syn. emperor
discus[N] แผ่นกลมใช้ขว้างในการแข่งกีฬาประเภทลู่ / ลาน, See also: จักร, จานจักร, Syn. disk, disc, round
emperor[N] จักรพรรดิ์, See also: กษัตริย์, ฮ่องเต้, ผู้ครองจักรวรรดิ์, Syn. dictator, king, ruler
empress[N] พระราชินี, See also: จักรพรรดินี, Syn. queen
Julian[N] จูเลียส ซีซาร์, See also: จักรพรรดิโรมันในยุค 361–363 ก่อนคริสตกาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
agma(แอก' มา) n. เครื่องจักร, วิศวกรรม, วิศกร
ajiva(อะจี' วะ) n. ทั้งสิ่งในจักรวาลนั้นไร้ชีวิต (อวกาศ, เวลาและสสาร) (without life)
amhara(อามฮา' รา) n. ราชอาณาจักรโบราณในอาฟริกาตะวันออกเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดหนึ่งในเอธิโอเปีย
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
animal kingdomอาณาจักรสัตว์, โลกของสัตว์
animality(แอนนิแมล' ลิที) n. ความเป็นสัตว์, ลักษณะสัตว์, อาณาจักรของสัตว์ (being an animal)
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us,-uses) เครื่องมือ,เครื่องไม้,อุปกรณ์,สิ่งช่วย,เครื่องจักร,เครื่องยนต์กลไก,กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ,หมายเหตุ,เครื่องสำเร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
automation(n) เครื่องจักรอัตโนมัติ
bicycle(n) จักรยานสองล้อ
bicyclist(n) คนขี่จักรยานสองล้อ
bike(n) จักรยานสองล้อ,จักรยานยนต์
blade(n) ใบมีด,คมมีด,ใบดาบ,ใบจักร,ใบพัด,ใบกังหัน
bonnet(n) หมวกสตรี,ฝาครอบเครื่องจักร
Christendom(n) คริสต์จักร,ศาสนาคริสต์
church(n) โบสถ์,ศาสนจักร,การสวดมนต์,การฟังเทศน์,การบวชเรียน
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ,การรวมกัน,เครือจักรภพ,สาธารณประโยชน์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abdicated emperor (n) จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร.-emperorship n.
Cosmic Consciousness (jargon ) จักรวาลพิชาน เป็นแนวคิดที่ถูกเสนอในปี 1901 กล่าวถึง "ความตระหนักรู้แจ้งในระดับที่เหนือกว่าคนทั่วไป"
roman emperor (n ) จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน
roman empire (n ) จักรวรรดิโรมัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
宇宙[うちゅう, uchuu] (n) จักรวาล, อวกาศ
自転車[じてんしゃ, jitensha] (n ) จักรยาน
チャリンコ[ちゃりんこ, charinko] (n ) จักรยาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
laufen(vi) |lief, ist gelaufen| ทำงาน (เช่น เครื่องจักร), See also: fuktionieren
einwandfrei(adj adv) ราบรื่น, ปราศจากปัญหา เช่น Diese Maschine läuft einwandfrei. เครื่องจักรนี้เดินราบรื่นดี
radfahren(vi) |fuhr rad, ist radgefahren| ขี่จักรยาน
Fahrrad(n) |das, pl. Fahrräder| จักรยาน
Rad fahren(vt) |fuhr Rad, ist Rad gefahren| ขี่จักรยาน
Untergang(n) |der, nur Sg.| การล่มสลาย เช่น der Untergang des deutschen Reichs การล่มสลายของอาณาจักรเยอรมนี, der Untergang des Schiffs การล่มของเรือ, See also: S. das Zugrundegehen,
fahren(vt) |fuhr, hat gefahren, +A| ขับหรือขี่(รถหรือรถจักรยาน) เช่น Er hat das Auto in die Garage gefahren. ซึ่งเท่ากับ Er ist mit dem Auto in die Garage gefahren.
Fahrradschlauch(n) |der, pl. Fahrradschläuche| ยางในของรถจักรยาน
Kybernetik(n) |die, nur Sg.| วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อควบคุมของสัตว์เเละเครื่องจักร, See also: S. Regelungstechnik

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fahrradจักรยาน
fahrrad {n} (n ) จักรยาน
See also: S. velo,
velo (n slang ) จักรยาน(เป็นคำที่ใช้ในสวิสเซอร์แลนด์)

French-Thai: Longdo Dictionary
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller
vélo(n) |m| จักรยาน เช่น Depuis le 19 mai 2005, le Grand Lyon met à la disposition des habitants un parc de vélos.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top