Search result for

ค่ำคืน

(8 entries)
(0.1276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่ำคืน-, *ค่ำคืน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่ำคืน    [N] night, See also: evening, nightfall, night-time, darkness, Syn. กลางคืน, ค่ำ, รัตติกาล, ราตรี, ราตรีกาล, Example: ผู้ป่วยยุติชีวิตวัย 68 ปี ในค่ำคืนอันเศร้าหมอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่ำคืนน. กลางคืน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่ำคืน[n.] (khamkheūn) EN: night   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
night [N] กลางคืน, See also: ค่ำคืน, ราตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
nightfall(n) เวลามืด,ค่ำคืน,เวลาค่ำ
nightly(adv) ทุกคืน,ทุกค่ำคืน
tonight(adv) ในคืนนี้,ในค่ำคืนนี้

German-Thai: Longdo Dictionary
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: S. nett, hübsch,

Are you satisfied with the result?

Go to Top