Search result for

คุมขัง

(38 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุมขัง-, *คุมขัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุมขัง[V] imprison, See also: jail, incarcerate, detain, Syn. ขัง, จองจำ, กักขัง, Ant. ปล่อย, Example: พัสดีคุมขังนายพลที่ตกเป็นผู้ต้องหาไว้ในห้องพิเศษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คุมขังก. คุมตัว ควบคุม ขัง กักขัง หรือจำคุก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fall back to the detention level We have to protect the prisonerถอยกลับไปที่ชั้นคุมขัง เราต้องคุ้มกันนักโทษ Cloak of Darkness (2008)
They're headed for the detention levelพวกมันกำลังมุ่งหน้าไปยังชั้นคุมขัง Cloak of Darkness (2008)
The enemy's advancing toward the prison levelพวกศัตรูกำลังมุ่งหน้าไปที่ชั้นคุมขังแล้ว Cloak of Darkness (2008)
- How dare they imprison me?-พวกเขากล้าที่จะคุมขังข้าได้อย่างไร? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Only trapped in stone, where he waits for the seeker from the prophecy, to return to him his great weapon and finally free him.เพียงแค่ถูกคุมขังไว้ภายใต้ศิลา เพื่อรอคอยผู้แสวงหาตามคำทำนาย มาเพื่อส่งมอบอาวุธคืน และปลดปล่อยเขาในที่สุด The Forbidden Kingdom (2008)
Your honor,we are requesting that the defendant be Remanded into custody for the duration of the trial.ท่านผู้พิพากษา เราขอให้คุมขังจำเลย ตลอดระยะเวลาพิจารณาคดี Eggtown (2008)
You are hereby remanded into federal custody for the duration of your trial.คุณจะถูกคุมขังตั้งแต่บัดนี้ จนจบการพิจารณาคดี Eggtown (2008)
- Your honor,my- - Bailiff,please take the defendant into custody.โปรดพาจำเลยไปคุมขังได้ Eggtown (2008)
Now, the number on the door, 46664 means he was the 466th prisoner to be interned here in 1964.นี่ครับ เลขบนนี้บอกว่า 46664... มันหมายถึงว่า ท่านเป็นนักโทษคนที่466.. และถูกนำมาคุมขังไว้ปี 1964 Invictus (2009)
Piccolo is now in one way or another escaped.บัดนี้พิคโคโล่หนีจากที่คุมขังได้ Dragonball: Evolution (2009)
Your Honor, we would like to relocate the prisoner.ใต้เท้าครับ เราจะขอย้ายสถานที่คุมขังนักโทษคนนี้ Public Enemies (2009)
I don't know, prefect.โอลิมเปียส ถ้าท่านจะคุมขังพี่น้องข้า Agora (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุมขัง[] (khumkhang) EN: imprison   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pen in[PHRV] จับขัง, See also: คุมขัง, Syn. pen up
place someone behind bars[IDM] กักขัง, See also: คุมขัง, Syn. be behind, put behind
shut in[PHRV] ขังไว้ใน, See also: คุมขังใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
cage(เคจฺ) {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คุก,ที่คุมขัง,ที่กักขัง,โครง,โครงกระดูก,โครงเหล็กค้ำปืน vt. ใส่ในกรง
canned(แคนดฺ) adj. ซึ่งบรรจุกระป๋อง,ซึ่งบันทึกไว้,เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว,เมาเสียแล้ว,ถูกคุมขัง
cannery(แคน'เนอรี) n. โรงงานอัดกระป๋อง,โรงงานเครื่องกระป๋อง,คุก,ที่คุมขัง
captive(แคพ'ทิฟว) n. นักโทษ,เชลย,ผู้ถูกครอบงำ adj. เป็นเชลย,ถูกคุมขัง,หลงไหล, Syn. prisoner
captivity(แคพทิฟ'วิที) n. ภาวะที่เป็นเชลย,ภาวะที่หลงไหล,การคุมขัง,การผูกมัด
choky(โช'คี) adj. ซึ่งทำให้หายใจไม่ออก. -n. ที่คุมขัง
constraint(คันเทรนทฺ') n. การคุมขัง,การจำกัด,การควบคุมความรู้สึก,การบีบบังคับ,แรงบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ, Syn. compulsion
custody(คัส'โทดี) n. การอารักขา,การปกครอง,การเก็บรักษา,การควบคุม,การคุมขัง, See also: custodial adj.
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail

English-Thai: Nontri Dictionary
cage(n) กรง,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
cage(vt) คุมขัง,ใส่กรง,ขังกรง,กักขัง
calaboose(n) คุก,เรือนจำ,ที่คุมขัง,ที่กักขัง
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
detention(n) การกักกัน,การกักขัง,การหน่วงไว้,การคุมขัง,การยึดทรัพย์
intern(vt) คุมขัง,กักตัว,กักกัน
limbo(n) ที่คุมขัง,คุก,นรก
pent(adj) ถูกล้อม,ถูกกั้น,ถูกกัก,ถูกคุมขัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top