Search result for

คุณานุประโยค

(5 entries)
(0.2065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คุณานุประโยค-, *คุณานุประโยค*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คุณานุประโยค มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คุณานุประโยค*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณานุประโยค    [N] adjective clause, Thai definition: อนุประโยคที่ทำหน้าที่ประกอบคำนามหรือคำสรรพนาม ทำหน้าที่เหมือนคำคุณศัพท์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนุประโยคน. ประโยคเล็กที่ทำหน้าที่แต่งมุขยประโยคให้ได้ความดีขึ้น แบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ นามานุประโยค คุณานุประโยค และวิเศษณานุประโยค.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
relative clauseคุณานุประโยค

Are you satisfied with the result?

Go to Top