Search result for

คำผวน

(5 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำผวน-, *คำผวน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คำผวน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คำผวน*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำผวน[N] spoonerism, Example: ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นคำหยาบโลนหรือคำผวนก็ตาม, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่กลับความโดยการกลับเสียงคำเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำผวนน. คำที่พูดทวนกลับได้ เช่น ตกที่อิฐ ผวนเป็น ติดที่อก.
ผวน(ผฺวน) ก. หวน, กลับ, เช่น ผวนคำ, เรียกคำที่พูดทวนกลับเช่นนั้น เช่น ตกที่อิฐ ผวนเป็น ติดที่อก ว่า คำผวน.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top