Search result for

ความพอ

(59 entries)
(0.2344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความพอ-, *ความพอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพอ[N] adequateness, See also: sufficiency, Syn. ความพอเพียง, Thai definition: สภาวะที่เหมาะแก่ความต้องการ
ความพอดี[N] sufficiency, See also: adequacy, Syn. ความพอประมาณ, ความเหมาะสม, ความพอเหมาะ, Example: การที่พื้นดินเป็นพิษเพราะการใช้ยาปราบศัตรูพืชเกินความพอดี
ความพอใจ[N] contentment, See also: satisfaction, willingness, Syn. ความชอบใจ, ความพึงพอใจ, Example: คนเราไม่เคยมีความพอใจในสภาพที่เป็นอยู่
ความพอเหมาะ[N] moderation, See also: fit, appropriation, aptness, suitableness, Syn. ความเหมาะเจาะ, ความพอดี, Example: สิ่งที่น่าทึ่งในการแสดงครั้งนี้ก็คือเรื่องของความพอเหมาะในด้านของฉากแสงและเสียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัธยาศัยความพอใจ, ความประสงค์, เช่น ไปพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satisfactionความพอใจ, การทำให้พอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consumer satisfactionความพอใจของผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Job satisfactionความพอใจในการทำงาน [TU Subject Heading]
Patient satisfactionความพอใจของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Proportionality in lawความพอสมควร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Resident satisfactionความพอใจของผู้อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Satisfactionความพอใจ [TU Subject Heading]
User satisfactionความพอใจของผู้ใช้ [TU Subject Heading]
Job Satisfactionความพอใจในการทำงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They lay down markers for a new human adventure based on moderation, intelligence and sharing.มันได้วางแนวทาง การผจญภัยใหม่ของมนุษย์ อิงความพอเพียง,ภูมิปัญญา และการแบ่งปัน Home (2009)
No gesture, no matter how real or romantic will ever compensate for a really impressive list of credentials.ไม่มีท่าที ไม่ว่ามันจะจริงหรือโรแมนติก.. ..มันจะถูกทดแทนด้วย\ ความพอใจในลิสท์ทั้งนั้น The Ugly Truth (2009)
I'm not drinking the demon blood for kicks.ฉันไม่ได้ดื่มเลือดปีศาจเพื่อความพอใจของตัวเองหรอกนะ The Rapture (2009)
Never mix business with pleasure.ว่าอย่านำธุรกิจมาปนกับความพอใจ Gone with the Will (2009)
I don't know what you heard, but those were screams of pleasure.ผมไม่รู้ว่า คุณได้ยินอะไร แต่นั่นเป็นเสียงกรีดร้องของความพอใจนะ Timebomb (2009)
Was a mistake-- mixing business and pleasure.เอาธุรกิจมารวมกับความพอใจเป็นความผิด Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Whoa there, grabby-grabby. - What do I get?- ความพอใจที่ว่าเราเจ๊ากันแล้ว Pilot (2009)
The poll found that 63% of Americans are happy with the president...โพลชี้ว่า 63% ของชาวอเมริกัน มีความพอใจ กับประธานาธิปดี August (2009)
Girl problems. You don't even want to know.สาวๆมีปัญหา/ คุณรู้ว่าไม่ต้องการความพอดี. The Last Days of Disco Stick (2009)
How many more must you kill before you are satisfied?กี่ชีวิตที่ต้องตาย เพื่อสนองความพอใจของท่าน The Witch's Quickening (2009)
Alice, you cannot live your life to please others.อลิซ เจ้าไม่สามารถใช้ชีวิต ตามความพอใจของคนอื่นๆได้ Alice in Wonderland (2010)
You think she was just looking for satisfaction?คุณคิดว่าเธอแค่ต้องการความพอใจเหรอ? Nodame Cantabile: The Movie II (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความพอใจ [n.] (khwām phøjai) EN: contentment ; satisfaction ; willingness   FR: satisfaction [f] ; contentement [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adequacy[N] ความพอเพียง, See also: ความพอเหมาะ, Syn. sufficiency, enough, Ant. insufficiency, deficiency
contentment[N] ความพอใจ, See also: ความสบายใจ, Syn. satisfaction
desirability[ADJ] ความพอใจ, See also: ความปรารถนา, ความชอบ, Syn. pleasedness
enough[N] จำนวนที่พอเพียง, See also: ความพอเพียง, Syn. abundance, adequacy, sufficiency
fit[N] ความพอดี, See also: ความเหมาะเจาะ, ความพอเหมาะ, การได้สัดส่วน
fondness[N] ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชอบพอ, ความชื่นชอบ, ความรักใคร่, Syn. affection, love, Ant. hatred, dislike
liking[N] ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Syn. fondness, affection
moderation[N] ความพอประมาณ, See also: ความรู้จักพอดี, ความรู้จักประมาณ, Syn. limiting, controlling, temperance
modesty[N] ความพอประมาณ, See also: ความไม่หรูหรา, Syn. restraint, Ant. showiness
satisfaction[N] ความพอใจ, See also: ความถูกใจ, การทำให้พึงพอใจ, Syn. retaliation, counterattack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
competence(คอม'พิเทินซฺ) n. ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง, Syn. fitness
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
disinflateว (ดิสอินเฟลทฺ') vt. ลดภาวะเงินเฟ้อ,ลดความพองโตลง., See also: disinflation n.
enough(อีนัฟ') adj.,adv. พอ,พอเพียง -n. ปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง,ความพอเพียง. -interj. พอแล้ว! หยุด! ดีแล้ว!, Syn. adequate

English-Thai: Nontri Dictionary
competence(n) ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง,ธนทรัพย์
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ
fitness(n) ความเหมาะ,ความพอดี,ความเหมาะสม
gloat(vi) เพ่งดูด้วยความพอใจ,ย่ามใจ,มองด้วยความละโมบ
liking(n) ความชอบ,ความพอใจ,ความถูกใจ
modesty(n) ความสุภาพ,ความพอดี,ความสงบเสงี่ยม,ความถ่อมตัว
modicum(n) จำนวนน้อย,ความพอควร,ความพอประมาณ
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง
pleasure(n) ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน,ความยินดี,ความสุข
puffiness(n) ความบวม,ความพอง,ความโป่ง,ความท้วม,ความอ้วน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
満足[まんぞく, manzoku] ความพอใจ, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top