Search result for

ความต้านทาน

(45 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความต้านทาน-, *ความต้านทาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความต้านทาน[N] resistance, See also: opposition, Example: ขดลวดทองแดงมีความต้านทานต่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abrasion resistanceความต้านทานการขัดถู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermal resistanceความต้านทานความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
impedanceความต้านทานต่อการผ่าน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fire resistanceความต้านทานอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earth resistanceความต้านทานดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric resistanceความต้านทานไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric resitanceความต้านทานไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Skid resistanceความต้านทานการลื่นไถล [TU Subject Heading]
Hardnessความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเฉพาะที่บริเวณพื้นผิว สามารถวัดได้โดยนำหัวกด (indentor) กดลงบนชิ้นทดสอบภายใต้สภาวะที่กำหนด ความลึกของการทะลุทะลวงของหัวกดจะสะท้อนถึงค่าความแข็ง สำหรับยางนิยมทดสอบด้วยเครื่อง Durometer แบบ Shore A ซึ่งมีหน่วยความแข็งเป็น Shore A (ISO 7619-1, ASTM D2240) หรือการทดสอบแบบ IRHD มีหน่วยความแข็งเป็น IRHD (ISO 48) [เทคโนโลยียาง]
Viscosityความต้านทานการไหลของวัสดุภายใต้ความเค้น หาได้จากความเค้นเฉือนหารด้วยอัตราการเฉือน (Shear stress/shear rate) [เทคโนโลยียาง]
Afterloadความต้านทานต่อการฉีดเลือด, เลือดที่ออกจากหัวใจ, ลดความต้านทาน [การแพทย์]
Airway Resistanceความต้านทานในทางเดินหายใจ, ความต้านทานในท่อทางเดินหายใจ, ความต้านทานในหลอดลม [การแพทย์]
Anode Loadความต้านทานสำหรับใช้งาน [การแพทย์]
Breathing, Resistance toความต้านทานการหายใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For example, this dragonfly's skin has a hard, armor-like exoskeleton to defend against...และนี่จะให้ดูกัน แมลงปอที่มีเกราะแข็งแรงป้องกัน เพื่อที่จะมีความต้านทานสูง Superhero Movie (2008)
* I'll put up no resistance **ฉันจะทำให้ไม่มีความต้านทานThe Rocky Horror Glee Show (2010)
He is my refuge my fortress and my strength.ความต้านทานของข้า และความแข็งแกร่งของข้า The Rite (2011)
...my fortress and my strength.ความต้านทานของข้า และความแข็งแกร่งของข้า The Rite (2011)
Yields, water requirements, viral resistance.ทั้งผลผลิต ความต้องการน้ำ ความต้านทานโรค The Hot Potato Job (2011)
The variable is the resistance, okay?ตัวแปรก็คือความต้านทาน เข้าใจไหม An Evil Within (2012)
Is the resistance encountered greater than the overall maximal isometric strength?ค่าความต้านทานที่พบจะสูงกว่า ค่าของมิติโดยรวมที่เท่ากัน An Evil Within (2012)
Well, the measurable unit is called breakout strength.การวัดเป็นหน่วยเรียกว่าความต้านทานสูงสุด The Friend in Need (2013)
That should be more than enough to crush the resistance from the ligaments and intervertebral fibrocartilage and cause the avulsion fractures.นั่นก็เพียงพอที่จะให้เกิดแรงกระแทก ที่มากเกินกว่าความต้านทานของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ และกระดูกอ่อนระหว่างกระดูกสันหลัง The Friend in Need (2013)
Gentlemen, listen, I think I know what this is about, and I want you to know you'll have no resistance from me.สุภาพบุรุษฟังฉันคิดว่าฉันรู้ว่า สิ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ และฉันต้องการให้คุณรู้ว่าคุณจะ มีความต้านทานจากฉัน Sin City: A Dame to Kill For (2014)
The Resistance... will not be intimidated by you.ความต้านทาน จะไม่ถูกข่มขู่โดยคุณ Star Wars: The Force Awakens (2015)
You're with the Resistance?คุณมีความต้านทานหรือไม่ Star Wars: The Force Awakens (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความต้านทาน[n.] (khwām tānthān) EN: resistance   
ความต้านทาน[n.] (khwām tānthān) EN: resistance   
ความต้านทานไฟฟ้า [n. exp.] (khwām tānthān faifā) EN: resistance   FR: résistance électrique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reactance[N] ความต้านทานกระแสไฟฟ้า
resistance[N] แรงต้านทาน, See also: ความต้านทาน, Syn. impediment, friction
strength[N] ความต้านทาน, See also: ความทนทาน, Syn. durability, resistance, toughness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
bolometern. เครื่องมือวัดความต้านทานของตัวนำไฟฟ้า
conductance(คันดัค'เทินซฺ) n. ความสามารถในการนำไฟฟ้า,ส่วนกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์ G
conductivity(คอนดัคทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า,ส่วนผันกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์เป็น
eighty column cardบัตร 80 คอลัมน์บัตรทำด้วยกระดาษ มีไว้ใช้สำหรับบรรจุข้อมูล โดยปกติจะต้องมีรูปร่างและขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด (71/8 นิ้ว +31/4 นิ้ว) จะต้องทำด้วยกระดาษชนิดพิเศษที่มีความต้านทานความชื้นสูง และมีความต้านทานสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในอากาศ ในการบรรจุข้อมูลนั้น ใช้วิธีเจาะรูตามคอลัมน์ของบัตรซึ่งจะมี 80 คอลัมน์ (จึงเรียกกันว่า บัตร 80 คอลัมน์) แต่ละคอลัมน์มี 12 แถว ในการเจาะนั้นรูหนึ่งรูในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวเลข (0-9) และรูสองรูหรือมากกว่าในแต่ละคอลัมน์เป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร (A-Z) หรือ อักขรพิเศษอื่น ๆ เมื่อใส่บัตรเข้าเครื่อง รูเหล่านี้จะถูกแปรงไฟฟ้าปัดผ่าน ทำให้เครื่อง สามารถอ่านข้อมูลเข้าไปได้ บัตรคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันมากคือ บัตรที่ ดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท (Hermann Hollerith) แห่งบริษัทไอบีเอ็ม (IBM) เป็นผู้คิดขึ้น บางทีจึงนิยมเรียกกันว่า บัตรไอบีเอ็ม (IBM card) หรือ บัตรฮอลเลอริท (Hollerith card) ดู card ประกอบ
impedance(อิมพีด' เดินซฺ) n. ความต้านทานต่อไฟฟ้าสลับ (มักมีหน่วยเป็นโอห์ม)
ohm(โอห์ม) n. หน่วยความต้านทานไฟฟ้า
ohmage(ดฮ'มิจ) n. ความต้านทานไฟฟ้าที่เป็นโอห์ม
ohmmeter(โอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความต้านทานไฟฟ้าเป็นโอห์ม
strength(สเทรง) n. กำลัง,พลัง,แรง,ความแข็งแรง,อำนาจจิต,ความกล้าหาญ,ความหนักแน่น,กำลังทหาร,กำลังกองทัพ,จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน,แหล่งพลัง,อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง), Syn. power,forc

English-Thai: Nontri Dictionary
ohm(n) หน่วยวัดความต้านทานของไฟฟ้า
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top