Search result for

คณะกรรมาธิการ

(46 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คณะกรรมาธิการ-, *คณะกรรมาธิการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะกรรมาธิการ[N] commission, Example: ประชาชนมองว่า คณะกรรมาธิการชุดนี้ไม่เหมาะสมต่อการพิจารณาตัดสินเรื่องนี้, Count unit: คณะ, Thai definition: บุคคลที่ได้รับเลือกจากวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรตั้งเป็นคณะกรรมาธิการเพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ ตามที่สภามอบหมายแล้วรายงานต่อสภา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คณะกรรมาธิการน. คณะบุคคลที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา แต่งตั้งเพื่อกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา.
คณะกรรมาธิการร่วมกันน. คณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเลือกและแต่งตั้งจากผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เพื่อพิจารณาหรือดำเนินการเรื่องใดที่รัฐสภามอบหมาย.
คณะกรรมาธิการวิสามัญน. คณะกรรมาธิการที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา แต่งตั้งจากผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องที่สภามอบหมาย และเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้ว คณะกรรมาธิการนั้นย่อมพ้นจากตำแหน่ง.
คณะกรรมาธิการสามัญน. คณะกรรมาธิการที่สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา เลือกและแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
International Law Commissionคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parliamentary committeeคณะกรรมาธิการของสภา (นิติบัญญัติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sifting committeeคณะกรรมาธิการจัดลำดับร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee, siftingคณะกรรมาธิการจัดลำดับร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee on accounts (A.); committee of public account (E.)คณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
committee of public account (E.); committee on accounts (A.)คณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public account, committee ofคณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accounts, committee onคณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advisory commissionคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา, คณะกรรมการที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commission, advisoryคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา, คณะกรรมการที่ปรึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Commission on Radiation Protectionคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี [นิวเคลียร์]
Committeesคณะกรรมาธิการ [TU Subject Heading]
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ แปซิฟิก
องค์กรถาวรของสหประชาชาติ มีหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เอสแคปกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 สาขาของงานที่เอสแคปให้ลำดับความสำคัญมาก มี 6 สาขา ได้แก่ อาหารและการเกษตร พลังงาน วัตถุดิบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาชนบท เอสแคปมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ มีสมาชิกในภูมิภาครวม 39 ประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นคณะกรรมาธิการหลัก ซึ่งรับผิดชอบในการเสาะหามาตรการในการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศ ต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งตรวจสอบและสอดส่องการดำเนินการด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษย ชนในประเทศต่าง ๆ ด้วย คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 53 ประเทศ มาจากการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี คณะกรรมาธิการฯ โดยจะมีการประชุมเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ณ นครเจนีวา ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการฯ สำหรับวาระ พ.ศ. 2544-2546 [การทูต]
Commission on Narcotic Drugsคณะกรรมาธิการยาเสพติด [การทูต]
Commission on Human Rightsคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แต่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1946 ตามมติของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอข้อเสนอแนะและรายงานการสอบสวนต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนไปยังสมัชชา (General Assembly) สหประชาชาติ โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิก 53 ประเทศ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ 3 ปี มีการประชุมกันทุกปี ปีละ 6 สัปดาห์ ณ นครเจนีวา และเมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมาธิการได้จัดตั้งกลไกเพื่อให้ทำหน้าที่สอบสวนเกี่ยวกับปัญหาสิทธิ มนุษยชนเฉพาะในบางประเทศ กลไกดังกล่าวประกอบด้วยคณะทำงาน (Working Groups) ต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิเศษที่สหประชาชาติแต่งตั้งขึ้น (Rapporteurs) เพื่อให้ทำหน้าที่ศึกษาและสอบสวนประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในบาง ประเทศมีเรื่องน่าสนใจคือ ใน ค.ศ. 1993 ได้มีการประชุมในระดับโลกขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งแสดงถึงความพยายามของชุมชนโลก ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นมูลฐานไม่ว่าที่ไหน ในระเบียบวาระของการประชุมดังกล่าว มีเรื่องอุปสรรคต่างๆ ที่เห็นว่ายังขัดขวางความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการหาหนทางที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น เรื่องความเกี่ยวพันกันระหว่างการพัฒนาลัทธิประชาธิปไตย และการให้สิทธิมนุษยชนทั่วโลก เรื่องการท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งทำให้ไม่อาจปฏิบัติให้บรรลุผลอย่างสมบูรณ์ในด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องการหาหนทางที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน และการที่จะส่งเสริมศักยภาพของสหประชาชาติในการดำเนินงานในเรื่องนี้ให้ได้ ผล ตลอดจนเรื่องการหาทุนรอนและทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวในการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีรัฐบาลของ ประเทศต่างๆ บรรดาองค์กรของสหประชาชาติ สถาบันต่างๆ ในระดับประเทศชาติ ตลอดจนองค์การที่มิใช่ของรัฐบาลเข้าร่วมรวม 841 แห่ง ซึ่งนับว่ามากเป็นประวัติการณ์ ช่วงสุดท้ายของการประชุมที่ประชุมได้พร้อมใจกันโดยมิต้องลงคะแนนเสียง (Consensus) ออกคำปฏิญญา (Declaration) แห่งกรุงเวียนนา ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ รับรองรวม 171 ประเทศ ให้มีการปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อเสนอแนะต่างๆ ของที่ประชุม เช่น ข้อเสนอแนะให้ตั้งข้าหลวงใหญ่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหนึ่งตำแหน่งให้มีการรับ รู้และรับรองว่า ลัทธิประชาธิปไตยเป็นสิทธิมนุษยชนอันหนึ่ง ซี่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลัทธิประชาธิปไตยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มั่น คงยิ่งขึ้น รวมทั้งกระชับหลักนิติธรรม (Rule of Law) นอกจากนี้ยังมีเรื่องการรับรองว่า การก่อการร้าย (Terrorism) เป็นการกระทำที่ถือว่ามุ่งทำลายสิทธิมนุษยชน ทั้งยังให้ความสนับสนุนมากขึ้นในนโยบายและแผนการที่จะกำจัดลัทธิการถือเชื้อ ชาติและเผ่าพันธุ์ การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเชื้อชาติ การเกลียดคนต่างชาติอย่างไร้เหตุผล และการขาดอหิงสา (Intolerance) เป็นต้นคำปฎิญญากรุงเวียนนายังชี้ให้เห็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Genocide) และการข่มขืนชำเราอย่างเป็นระบบ (Systematic Rape) เป็นต้น [การทูต]
Commission on Sustainable Developmentคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมาธิการฯ สำหรับวาระปี พ.ศ. 2548-2550) [การทูต]
Commission on the Status of Womenคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี [การทูต]
Economic and Social Commission for Asia and the Pacificคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและ แปซิฟิก มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ [การทูต]
Global Commission on International Migrationคณะกรรมาธิการว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่าง ประเทศ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Would you please connect me to the Vice-Commissioner?คุณช่วยติดต่อหัวหน้าสมาชิกคณะกรรมาธิการให้หน่อย Episode #1.8 (2009)
The committee would now like to invite Lieutenant Colonel James Rhodes to the chamber.คณะกรรมาธิการขอเชิญ Iron Man 2 (2010)
So the Armed Services Committee is not doing it for you.แล้วทางคณะกรรมาธิการเกณฑ์ทหาร ไม่ได้ทำอย่างนั้นกับคุณเหรอ The Couple in the Cave (2010)
Rachel MacMillan, junior attache at the high commission.เรเชล แมคมิลเลี่ยน ผู้ช่วยทูตคณะกรรมาธิการ Vengeance, Part 1 (2012)
One day, you and I will be talking about this moment in front of a senate hearing.สักวันหนึ่ง เราคงได้ชี้แจงเรื่องในวันนี้ ต่อหน้าการไต่สวนของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา The Freelancer (No. 145) (2013)
Thanks to him, our ops bugged the entire city military commission.ต้องขอบคุณเขา ที่ทำให้เราสามารถดับฟัง คณะกรรมาธิการทหารของเมืองได้ทั้งหมด Wujing (No. 84) (2013)
Meanwhile, I have the mayor, city council, half the city's judges and clergy hiding indoors screaming at the commissioner to find the guy.มีทั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ผู้พิพากษากว่าครึ่ง และพวกพระที่หลบอยู่หลังประตู โห่ร้องที่คณะกรรมาธิการ The Balloonman (2014)
I got Kramer Vs.แล้วก็ บราวน์กับคณะกรรมาธิการการศึกษา Ted 2 (2015)
He knew why he gave me his commission.เขารู้ว่าทำไมเขาให้ฉัน คณะกรรมาธิการของเขา How I Won the War (1967)
Call the trustees. Take that tub of shit down to the infirmary.เรียกคณะกรรมาธิการ ใช้อ่างอึลงไปที่โรงพยาบาล The Shawshank Redemption (1994)
Ando, over here.S.R. กัสตาฟสัน, คณะกรรมาธิการควบคุมเกมของรัฐ Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
You're not Ando.S.R. Gustafson, คณะกรรมาธิการควบคุมเกมของรัฐ Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะกรรมาธิการ[n.] (khanakammāthikān) EN: commission   FR: commission [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
commission(n) คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commission(คะมิช'เชิน) {commissioned,commissioning,commissions} n. การมอบหมายหน้าที่,การมอบหมาย,อำนาจที่มอบหมายให้,เอกสารมอบอำนาจ,คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้กระทำบางอย่าง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,สัญญาบัตร -Phr. (in commission เข้าประจ
council(เคา'เซิล) n. สภา,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธิการ,กลุ่มคณะนิติบัญญัติ,กลุ่มคณะที่ปรึกษา,การประชุม,องค์กรร่วม,คณะมนตรี -Conf. counsel

English-Thai: Nontri Dictionary
commission(n) ค่านายหน้า,ค่าคอมมิชชั่น,คณะกรรมาธิการ,การแต่งตั้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Central Military Commission (org ) คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง
ec (abbrev ) คณะกรรมาธิการยุโรป
See also: S. Europran Commission,
european commission (n ) คณะกรรมาธิการยุโรป
See also: S. EC,
federal trade commissionคณะกรรมาธิการการค้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top