ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้าวบิณฑ์

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้าวบิณฑ์-, *ข้าวบิณฑ์*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ข้าวบิณฑ์ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ข้าวบิณฑ์*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรงข้าวบิณฑ์[N] a kind of rice-grain-shaped design, Syn. ลายพุ่มข้าวบิณฑ์, Example: พระอุโบสถวัดราชบรรทม เป็นลายกนกขมวดเป็นก้นหอย ตรงกลางเป็นทรงข้าวบิณฑ์ซ้อนเป็นชั้น
พุ่มข้าวบิณฑ์[N] name of decorative design, Example: พระอุโบสถวัดราชบรรทมเป็นลายกนกขมวดเป็นก้นหอย ตรงกลางเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ซ้อนเป็นชั้น, Thai definition: ชื่อลายอย่างหนึ่งรูปเหมือนพุ่มข้าวบิณฑ์
พุ่มข้าวบิณฑ์[N] funnel - like float filled with rice used as offerings, Thai definition: ข้าวสุกที่บรรจุในกรวยใส่ไว้ในพุ่มดอกไม้ ใช้ในการเซ่นบูชา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้าวบิณฑ์น. ข้าวตอกปั้นเป็นรูปทรงคล้ายดอกบัวตูม.
ทรงข้าวบิณฑ์ดู พุ่มทรงข้าวบิณฑ์.
พัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์น. พัดยศของสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ มีลักษณะอย่างทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ปลายแหลม และมีแฉกโดยรอบ พื้นตาดโหมดหรือกำมะหยี่ ปักลวดลายด้วยดิ้นเลื่อมหรือดิ้นด้าน มีสีและลวดลายต่าง ๆ ตามชั้นแห่งสมณศักดิ์ ด้ามงาเกลี้ยง, ถ้าเป็นพัดยศสมเด็จพระสังฆราช ยอดทำด้วยงาสลักเป็นฉัตร ๓ ชั้น.
พุ่มข้าวบิณฑ์ดู พุ่มทรงข้าวบิณฑ์.
พุ่มทรงข้าวบิณฑ์น. เครื่องบูชาทำด้วยข้าวบิณฑ์ ตั้งบนภาชนะเช่นพาน, เรียกรูปทรงที่มีลักษณะเช่นนั้น ว่า ทรงข้าวบิณฑ์ หรือ พุ่มข้าวบิณฑ์
พุ่มทรงข้าวบิณฑ์เรียกลายไทยแบบหนึ่งผูกเขียนในรูปทรงเช่นนั้น ว่า ลายทรงข้าวบิณฑ์ หรือ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์.
พัดยศน. พัดพิเศษที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ภิกษุสามเณรที่สอบเปรียญธรรมได้ตั้งแต่ ๓ ประโยคขึ้นไป หรือแก่พระภิกษุที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา การบริหาร หรือการเผยแผ่พระศาสนา เป็นต้น เป็นเครื่องหมายแสดงลำดับชั้นแห่งสมณศักดิ์ มีรูปและชื่อต่าง ๆ กัน คือ พัดหน้านาง พัดพุดตาน พัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top