ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข่าวด่วน

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข่าวด่วน-, *ข่าวด่วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่าวด่วน[N] hot news, See also: late news, stop-press news, urgent news/dispatch, Example: สถานีโทรทัศน์ทุกช่องกำลังเสนอข่าวด่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว, Thai definition: ข่าวที่เป็นเรื่องด่วน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A KLAM newsbreak.ข่าวด่วน เค.แอล.เอ.เอ็ม Stand by Me (1986)
Alright, Ok, Can you say yippiiokia?ข่าวด่วน! เหลืออีกแค่สามวัน! Full House (1987)
Listen! Urgent news!ฟังนี่เร็ว ข่าวด่วนๆ Crazy First Love (2003)
...CBS news update.ข่าวด่วนจาก CBS Yankee White (2003)
Breaking news from the U.S.-Mexico border.ข่าวด่วนจากพรมแดนสหรัฐ-เม็กซิโก The Day After Tomorrow (2004)
- Wake them up! - Yes, sir! Everybody, wake up!ข่าวด่วนจาก ฐานที่มั่นกองทัพ ครับ! Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Stand by your radios. I am hearing some urgent news.อยู่ติดวิทยุไว้ พี่น้อง ฉันได้ยินข่าวด่วนร้อนๆมา Hotel Rwanda (2004)
Highs in the 60s, with lows down into the 40s, in late-breaking news, local fisherman nick castle,ระดับน้ำสูงสุดขึ้นไปที่ 60 ระดับน้ำต่ำสุดลงไปที่ 40 ข่าวด่วนล่าสุด ชาวประมงท้องถิ่น นิค แคสเซิล... The Fog (2005)
Attention!ข่าวด่วนJenny, Juno (2005)
Attention!ข่าวด่วนJenny, Juno (2005)
Extra!ข่าวด่วนTrain Man (2005)
Now some late-breaking news.มีข่าวด่วนคั่นเวลา Sad Movie (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo duan) EN: hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch   FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fudge[N] ข่าวล่าสุดสั้นๆ ที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์, See also: ข่าวด่วนที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์ทีหลัง
spot news[N] ข่าวด่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dispatch(ดิสแพทชฺ') vt.,vi.,n. (การ) ส่ง,ส่งไปอย่างรวดเร็ว,ฆ่า,รีบทำ,จัดการอย่างรวดเร็ว,ข่าวด่วน., Syn. despatch
spot newsn. ข่าวด่วน, Syn. latest news

English-Thai: Nontri Dictionary
despatch(n) การส่ง,ข่าวด่วน,การฆ่า,การประหารชีวิต,ความฉับไว
dispatch(n) ข่าวด่วน,การฆ่า,การส่งไป,การส่งหนังสือ,ความฉับไว,หนังสือราชการ
flash(n) แสงแลบ,ไฟแฟลช,ข่าวด่วน,การปรากฏขึ้นแวบหนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top