Search result for

ข่มขืนกระทำชำเรา

(11 entries)
(0.311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข่มขืนกระทำชำเรา-, *ข่มขืนกระทำชำเรา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่มขืนกระทำชำเรา[N] rape, See also: ravish, violate, Example: เขาถูกตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี, Thai definition: ชื่อความผิดอาญาฐานขืนใจกระทำการร่วมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตน โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ หรือใช้กำลังประทุษร้ายหญิงซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น, Notes: (กฎ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข่มขืนกระทำชำเราน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำ ชำเราบุคคลอื่น ไม่ว่าผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำจะเป็นชายหรือหญิง และจะเป็นคู่สมรสของตนหรือไม่ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ravishข่มขืนกระทำชำเรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
she was asphyxiated.ถูกข่มขืนกระทำชำเราและมีรอยถูกมัด บนข้อมือและข้อเท้า Cradle to Grave (2009)
Then all the murderers, the rapists, the predators, they might get out.จากนั้นพวกฆาตกรทุกคน พวกข่มขืนกระทำชำเรา พวกโจรปล้นสะดม พวกเขาอาจจะลอยนวล Episode #1.5 (2010)
And he ventured to the USA to track down all the members of Charlie Company who raped and butchered his whole entire family.และเขาก็เดินทางไปยังสหรัฐเพื่อตามรอย สมาชิกทุกคนในกองร้อยชาร์ลี ซึ่งได้ข่มขืนกระทำชำเรา ทุกคนในครอบครัวเขา Seven Psychopaths (2012)
Aggravated assault. Escape from custody.การข่มขืนกระทำชำเรา หลบหนี จากการถูกคุมขัง Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่มขืนกระทำชำเรา[v.] (khomkheūnkrathamchamrao) EN: rape   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outrage[VT] ข่มขืน, See also: ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. rape, ravish, violate
ravish[VT] ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. abuse, rape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outrage(เอาทฺ'เรจฺ) vt.,n. (การ) ทำให้เจ็บแค้นใจ,ทำให้โกรธ,ก้าวร้าว,ทำร้าย,ข่มขืนกระทำชำเรา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top