Search result for

ขุยอินทรีย์

(6 entries)
(0.0472 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขุยอินทรีย์-, *ขุยอินทรีย์*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ขุยอินทรีย์ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ขุยอินทรีย์*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุยอินทรีย์    [N] humus, Example: ขุยอินทรีย์เป็นที่มาของแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แก่พืช, Thai definition: อินทรียวัตถุที่สลายตัว ปะปนอยู่ในดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขุยอินทรีย์น. อินทรียวัตถุที่สลายตัวปะปนอยู่ในดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์.
ดินร่วนน. ดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายกับขุยอินทรีย์ประกอบกัน มีสภาพซุย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humas ฮิวมัส, ขุยอินทรีย์
สารคาร์บอนเฟอรัสสีดำที่ตกค้างตามพื้นดิน เนื่องจากการสลายของเนื้อเยื่อของต้นไม้ที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นมีลักษณะและ พฤติกรรม เหมือนกับสลัดจ์ที่ผ่านการย่อยแล้ว คือ ร่วนป่นและค่อนข้างคงตัว [สิ่งแวดล้อม]

Are you satisfied with the result?

Go to Top