ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขอพระราชทาน

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขอพระราชทาน-, *ขอพระราชทาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขอพระราชทาน[V] request to a Thai monarch, See also: beg for his Majesty's grant, Syn. ขอสิ่งของ, ขออนุญาต, Example: นายกรัฐมนตรีขอพระราชทานนำข้าราชการเฝ้าฯ, Thai definition: เป็นคำราชาศัพท์มีความหมายว่า ขออนุญาตกระทำการหรือขอสิ่งของ (ใช้กราบบังคมทูลพระเจ้าแผ่นดิน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอพระราชทานก. ขอสิ่งของ, ขออนุญาต, (ใช้กราบบังคมทูลพระเจ้าแผ่นดิน).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please forgive me, Your Majesty!ขอพระราชทานอภัยพะยะค่ะ ฝ่าบาท Dong Yi (2010)
Please forgive me, Your Majesty.ขอพระราชทานอภัย พะยะค่ะ Dong Yi (2010)
Please... please forgive me!ขอ... ขอพระราชทานอภัยพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมสมควรตาย Dong Yi (2010)
We are sorry, Your Highness.พวกหม่อมฉันขอพระราชทานอภัยพะยะค่ะ Episode #1.20 (2012)
I wanted to... to apologise.ข้าต้องการ... . ขอพระราชทานอภัยพะยะค่ะ The Drawing of the Dark (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top