Search result for

ของแข็ง

(39 entries)
(0.2366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ของแข็ง-, *ของแข็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของแข็ง[N] solid, See also: hard thing, Ant. ของเหลว, Example: เธอรู้สึกเหมือนมีของแข็งกระแทกเข้าที่ใบหน้าอย่างรุนแรง, Thai definition: สิ่งที่รวมตัวกันแน่น, สิ่งที่มิใช่ของเหลวหรือแก๊ส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของแข็งน. สิ่งที่รวมตัวกันแน่น, สิ่งที่มิใช่ของเหลวหรือแก๊ส
ของแข็งสถานะหนึ่งของสสารซึ่งมีทั้งรูปร่างและปริมาตรคงตัว.
ผลึกของแข็งที่มีโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่แน่นอนเฉพาะตัว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solidของแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solidsของแข็ง [TU Subject Heading]
Mixed Liquor Suspended Solidsของแข็งแขวนลอยในน้ำตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
Mixed Liquor Volatile Suspended Solidsของแข็งแขวนลอยระเหยง่ายในน้ำตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
Suspended Solids ของแข็งแขวนลอย
ของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำหรือน้ำเสียและ สามารถกำจัดได้โดยการกรอง, ดู suspended matter; ใน Standard Methods for the Examination of Water and wastewater หมายถึงของเหลือที่ไม่ผ่านกรอง (nonfilterable residues) [สิ่งแวดล้อม]
Settling Solids ของแข็งจมตัว
ของแข็งซึ่งตกตะกอนอยู่ในถังตกตะกอน, ดู settleable solids [สิ่งแวดล้อม]
Settleable Solids ของแข็งจมตัวได้
สารที่อยู่ในน้ำเสียซึ่งจะจมตัวลงในช่วงเวลา ที่กำหนด เช่น ในช่วงเวลา1ชั่วโมง ในการทดสอบโดยใช้กรวยอิมฮอฟฟ์ หมายถึงปริมาณของสารที่ตกตะกอน อยู่ที่ก้นกรวยภายในเวลา 1 ชั่วโมง [สิ่งแวดล้อม]
Total Solids ของแข็งทั้งหมด
ผลบวกของของแข็งส่วนที่ละลายและไม่ละลายน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Dissolved Solids, DS ของแข็งละลายน้ำ, ดีเอส [สิ่งแวดล้อม]
Sludge Solids ของแข็งสลัดจ์
ของแข็งทั้งในส่วนที่ละลายและส่วนที่แขวนลอย อยู่ในสลัดจ์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're in some serious fucking trouble here.เรากำลังเจอของแข็งที่นี่ Body of Lies (2008)
It takes a liquid form as running water, gaseous as vapor, or solid as ice.คือน้ำในรูปของของเหลว แก๊ส ในรูปไอน้ำ หรือของแข็ง ในรูปน้ำแข็ง Home (2009)
So put your hands down my pants and you'll be feeling nutsเอามือเธอวางลงมาที่กางเกงฉัน Nแล้วเธอจะเจอของแข็ง Gamer (2009)
And washers and nuts and bolts and screws and whatever little pieces of metal we can think of that is galvanized.สิ่งที่เป็นชิ้นเล็กๆที่ทำมาจากโลหะ สิ่งที่เราใช้แทนสังกะสี จะต้องมีสังกะสี หรือสังกะสีที่เป็นของแข็ง 4 Days Out (2009)
It has to be galvanized or solid zinc.- สังกะสีที่เป็นของแข็ง ใช่แล้ว - แล้วเอามาให้ฉัน 4 Days Out (2009)
THERE WAS BLUNT-FORCE TRAUMA TO HER HEAD,ศีรษะเธอถูกทุบด้วยของแข็ง Zoe's Reprise (2009)
Can't you get your cock hard any more, old man?ทำให้ของแข็ง ไม่ได้แล้วหรือไง ป๋า? Harry Brown (2009)
From his tissues, it appears to cause a chemical reaction on the cellular level that both solidifies the water in his cells and emitted massive energy, which shattered the body.จากเนื้อเยื่อของเขา มันบอกถึงสาเหตุ ปฏิกริยาทางเคมี ที่ระดับกลุ่มเซลส์ กลายเป็นของแข็ง ทั้งในส่วนที่เป็นของเหลวในเซลส์ Fracture (2009)
It has hard edges and a reflective surface.มันเป็นของแข็ง และผิวมันสะท้อนแสง Believe (2009)
It's a solid, it's a liquid it's a visco-elastic polymer made of polypeptide chains, but you eat it.มันเป็นทั้งของแข็ง เป็นทั้งของเหลว มันคือสารประกอบพอลิเมอร์ยืดหยุ่นได้ ที่มีโครงสร้างแบบโพลีเปปไทด์ แถมกินได้ด้วย.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
This fracture was made by a blunt object striking her face at an almost 90-degree angle.รายแตกนี่ถูกทำของแข็งตีโดยตรง ทุบที่หน้าเธอด้วยมุมประมาณ 90 องศา The Death of the Queen Bee (2010)
Saw Hatch go from a solid to a liquid.เห็น แฮช เปลี่ยนจากของแข็งกลายเป็นของเหลว The Third Man (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของแข็ง[n.] (khøngkhaeng) EN: solid ; hard thing   FR: solide [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concretion[N] ของแข็ง, Syn. solid
solid[N] ของแข็ง, Syn. mass, fixed shape, solid body

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง,คนย่อ,คนเดี่ยว,เลนส์รวมแสง,เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า
slurry(สเลอ'รี) n. ส่วนผสมของเหลวกับของแข็ง,น้ำที่ข้น,น้ำเลน vt. ทำส่วนผสมดังกล่าว
smoke(สโมค) n. ควัน,เขม่า,ละอองควัน,หมอก,ไอน้ำ,สิ่งที่ไม่มีความหมาย,ความไม่ชัดแจ้ง,ความคลุมเครือ,การสูบบุ-หรี่,ช่วงเวลาของการสูบบุหรี่,บุหรี่หรือซิการ์,ระบบอนุภาคของแข็งในแก๊ส,สีน้ำเงินอ่อน,สีควัน,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,คนผิวดำ,ความเร็ว vi.,vt. มีควัน,พ่นควัน,มีไอลอยขึ้นมา,สูบบุหรี่
solid(ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน
solidify(ซะลิด'ดะไฟ) vt.,vi. ทำให้เป็นของแข็ง,กลายเป็นของแข็ง,, See also: solidifiable adj. solidification n. solidifier n., Syn. harden
solidity(ซะลิด'ดิที) n. ความเป็นของแข็ง,ความหนักแน่น,ความแข็งแรง,ความมั่นคง
sublime(ซับไลม์') adj.,n. (ความ) สูงส่ง,เลิศ,ประเสริฐ,บริสุทธิ์ขึ้น,สุดขีด,น่าศรัทธา,สง่าผ่าเผย,หยิ่งยะโส,ไว้ตัว n. ความสูงส่ง,ความเลิศ,ความประเสริฐ,ความสุดขีด,จุดสุดขีด vt. ทำให้สูงส่ง,ระเหิด,เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ทดเทิด vi. เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ระเหิด.

English-Thai: Nontri Dictionary
incrust(vt) บุด้วยของแข็ง,หุ้ม,เลี่ยม,ห่อหุ้ม
solid(n) ของแข็ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Käse(n) |der, nur Sg.| เนยแข็ง (ผลิตผลที่เป็นของแข็งจากนม มีหลายรสขึ้นกับสายพันธ์ของแบคทีเรียที่ใส่ลงไปหมัก) เช่น Gauda ist mein Lieblingskäse. เกาด้าเป็นเนยแข็งที่ฉันโปรดปราน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top