Search result for

ขฟสะൠพระൠข

(184 entries)
(2.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขฟสะൠพระൠข-, *ขฟสะൠพระൠข*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ขฟสะൠพระൠข มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: alt กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: Longdo Dictionary
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก
altoชั้นกลาง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูง 6,000-20,000 ฟุต)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alt[ADJ] สูง (เสียง)
alt[N] เสียงสูง, See also: ทำนองสูง
alto[ADJ] เกี่ยวกับเสียงดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นลำดับที่สอง
alto[N] เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง
altar[N] แท่นบูชา, See also: โต๊ะหมู่บูชา, ที่บูชา
alter[VT] ทำหมัน, See also: ตอน, Syn. castrate, spay
alter[VT] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน, Syn. modify, adjust, remodel
alter[VI] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน
alter[VT] เย็บซ่อมเสื้อผ้าให้พอดี, See also: แปลง
althorn[N] แตรดนตรีชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alt(แอลท) adj., n. เสียงสูง (ดนตรี) ทำนอง abbr. (ดูที่ SGPT)
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alt.abbr. alternate, altitude, alto
alta.abbr. Alberta
altai mountains(แอลไท'-, อาล' ไท-) ชื่อเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
altaic(แอลเท' อิค) n. กลุ่มของภาษาที่ประกอบด้วย Turkic, Mongolian, Tungusic, Korean. -adj. เกี่ยวกับ Altaic, เกี่ยวกับเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
altair(แอล' แทร) 1. ชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Aquilla (a fires-magnitude star) 2. เป็นยี่ห้อของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือพีซี (personal computer) รุ่นแรก ๆ ยี่ห้อหนึ่ง โด่งดังมาก่อนเครื่องยี่ห้อแอปเปิล (Apple) หรือ ไอบีเอ็ม (IBM)
altar(ออล' เทอ) n. ที่บูชา, แท่นบูชา. -lead to the altar แต่งงาน
altar boyเด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์ (acolyte)
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)

English-Thai: Nontri Dictionary
altar(n) แท่นบูชา,ที่บูชา
alter(vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
alternative(adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก
alternative(n) ทางเลือก
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Alt key; Alternate keyแป้นสลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Alt key; Alternate keyแป้นสลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Altamira Cave paintingจิตรกรรมถ้ำอัลตามีรา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
altarแท่นบูชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
altar poemบทกวีรูปแท่นบูชา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
altarpieceฉากประดับแท่นบูชา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alter currencyแปลงเงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alter egoตัวตายตัวแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alterationการแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alterationการแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alt keyแป้นสลับ แป้นที่ใช้คู่กับแป้นอื่นๆ เพื่อป้อนคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Altamira Cave (Spain)ถ้ำอัลตามิรา (สเปน) [TU Subject Heading]
Altarsแท่นบูชา [TU Subject Heading]
Altars, Buddhistแท่นบูชาทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Altendance Ratio อัตราส่วนของนักเรียนที่มาเรียน
เป็นสัดส่วนระหว่างจำนวนเด็กนักเรียน ที่มาเรียนจริงกับจำนวนเด็กนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน [สิ่งแวดล้อม]
Alterationปลอมแปลงบางส่วน, การเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Altered states of consciousnessการเปลี่ยนพิชาน [TU Subject Heading]
Alternateกระแสสลับ [การแพทย์]
Alternate Dayวันเว้นวัน [การแพทย์]
Alternate fuelsเชื้อเพลิงทางเลือก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
altarpiece[อัลตาร์พีส] (n ) ฉากแท่นบูชาที่อาจจะเป็นบานภาพพับ, ภาพเขียน, งานแกะสลักไม้ หรืองานสถาปัตยกรรมที่ตั้งเป็นฉากหลังแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา (Wikipedia.org)
alternatively (adv ) อีกทางเลือกหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Although I love henry viii, I prefer sir thomas more.ถึงดิฉันจะรัก Henry ที่7 แต่ฉันปลื้ม Sir thomas มากกว่าน่ะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Yeah, well, Nate did. I'm now an alternate.ใช่ เอ่อ เนทชวนหน่ะ ตอนนี้ฉันเป็นเนทที่เปลี่ยนแปลงแล้ว Chuck in Real Life (2008)
We tried alternating between you and the archibaldsเราเหนื่อยกับการเปลี่ยนไประหว่างเธอกับคุณอาร์ชิบอล Chuck in Real Life (2008)
Are you sure you're not just jealous that your little cousin's beating you to the altar?แน่ใจนะว่าเธอจะเป็นแค่นักข่าว ดูเหมือนน้องสาวจะชนะเธอเรื่องคู่ควงซะแล้ว Committed (2008)
Oh, that's right. I forgot about that, although I've got this really funny feelingอ้อ ใช่สิ ผมลืมไปเลย, ผมมีความรู้สึกสนุกๆว่า Committed (2008)
Altman be praised.อัลแมนจงเจริญ Dead Space: Downfall (2008)
Show me the path to enlightenment as you alter my flesh and free my soul.ชี้เส้นทางแสงสว่าง ในยามที่ท่านเปลี่ยนเลือดเนื้อ และปลดปล่อยวิญญาณข้า Dead Space: Downfall (2008)
Although a completely predictable one.จนกระทั่งมีความสมบูรณ์ คำทำนายที่ 1 Joy (2008)
And leaving him undiagnosed is what, altruistic?และทิ้งเค้าไว้โดยที่ไม่ได้วินิจฉัย นี่มันอะไร.. การทำงานโดยยึดถือ ประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัว The Itch (2008)
Altered mental status means porphyria's more likely.อารมณ์เปลี่ยนแปลง เหมือนเป็นโรคผีดูดเลือด Emancipation (2008)
- and faire's faire, we should alternate it - no- Faire ของ faire และเราควรจะสลับ \ n การ-ไม่มี Gas Pills (2008)
We can't fight against Kanen, he has too many men. What's the alternative?เราสู้พวกมันไม่ได้ มันมีกำลังมากเกิน แล้วทางเลือกอื่นละ? The Moment of Truth (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
altAlthough the alarm rang I failed to wake up.
altAlthough she wants to buy a vehicle, there is no margin to buy.
altOdd numbers alternate with even ones.
altAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
altAlthough he was exhausted, he had to keep working.
altAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
altWhen applying for tickets, please give alternative dates.
altThe slave was anxious to alter his destiny.
altThe government is reluctant to alter its economic policy.
altWe soon recognized each other, although we had not met for years.
altAlthough we waited until ten o'clock, Bill never showed up.
altAlthough our universe is still young, theorists are busy exploring its ultimate fate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นอื่น[V] change, See also: alter, vary, transform, Syn. แปรไป, เปลี่ยนไป, Example: เขาเป็นอื่นไปเสียแล้วเมื่อเขาได้พบสาวคนใหม่
แม้[CONJ] though, See also: although, even though, if, Syn. ถ้าแม้, แม้ว่า, ถึงแม้
ระดับความสูง[N] altitude, Example: เครื่องบินไต่ความสูงขึ้นไปที่ระดับความสูง 30,000 ฟุต, Count unit: ฟุต
ระนาดเอก[N] alto xylophone, Example: ลูกชายครูศุขบ้านบางลำพูกำลังโด่งดังมีชื่อในทางระนาดเอก, Count unit: ลูก; ผืน; ราง, Thai definition: ระนาดที่มีระดับเสียงแกร่งกร้าวกว่าระนาดทุ้ม มีไม้แข็ง 2 อันสำหรับตี
วันเว้นวัน[ADV] every other day, See also: alternate day, Example: เขาต้องไปธนาคารวันเว้นวัน
ทั้งๆ ที่[CONJ] in spite of, See also: although, despite, though, even though, even if, Syn. ทั้งที่, แม้ว่า, ถึงแม้ว่า, Example: อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติคนส่วนใหญ่จึงนิยมรับราชการทั้งๆ ที่รู้ว่าเงินเดือนน้อย, Thai definition: เป็นสันธานที่แสดงว่ายอมรับข้อเท็จจริง
ไฟฟ้ากระแสสลับ[N] alternating current, See also: AC, Syn. ไฟกระแสสลับ, Example: สนามแม่เหล็กที่กำเนิดจากไฟฟ้ากระแสสลับ อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้, Thai definition: กระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่โดยสลับแนวทิศอยู่ตลอดเวลา
เข้าด้วยกัน[ADV] together, See also: altogether, Example: แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้, Thai definition: อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน
ความสูง[N] height, See also: altitude, Example: เขื่อนคอนกรีต มีความสูง 9 เมตรสามารถเก็บกักน้ำ 77.4 ล้านลูกบาศก์เมตร
พรึบ[V] altogether, See also: with one accord, in strength, Syn. พร้อม, Example: ทั้ง 2 ฟากฝั่งย่านอาร์ ซี เอ พรึบไปด้วยเครื่องแบบสีกากี, Thai definition: เต็มไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลโตแซกโซโฟน[n. exp.] (altō saēksōfōn) EN: alto saxophone   
ไฟฟ้ากระแสสลับ[n. exp.] (faifā krasaē salap) EN: alternating current ; A.C.   FR: courant alternatif [m]
ไฟสลับ[n. exp.] (fai salap) EN: alternating current   FR: courant alternatif [m]
อีกทางหนึ่ง[adj.] (īk thāng neung) EN: alternative   FR: alternatif
แก้แบบ[v. exp.] (kaē baēp) EN: alter a design   FR: modifier un plan
การผันแปร[n.] (kān phanpraē) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification   
ความผันแปร[n.] (khwām phanpraē) EN: alteration ; variation   
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล[n. exp.] (khwāmsūng neūa radap nām thalē) EN: altitude   FR: altitude [f]
กระแสสลับ[n. exp.] (krasaēsalap) EN: alternating current ; A.C.   
เมฆอัลโตคิวมูลัส[n.] (mēk altōkhiūmūlas) EN: altocumulus   FR: altocumulus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALT    AA1 L T
ALTO    AE1 L T OW0
ALTA    AA1 L T AH0
ALTAI    AE0 L T AY1
ALTOM    AH0 L T AA1 M
ALTON    AO1 L T AH0 N
ALTAR    AO1 L T ER0
ALTER    AO1 L T ER0
ALTOS    AE1 L T OW0 Z
ALTAY    AO1 L T AY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alto    (n) (a1 l t ou)
Alton    (n) (oo1 l t @ n)
altar    (n) (oo1 l t @ r)
alter    (v) (oo1 l t @ r)
altos    (n) (a1 l t ou z)
altars    (n) (oo1 l t @ z)
alters    (v) (oo1 l t @ z)
altered    (v) (oo1 l t @ d)
Altamont    (n) (a1 l t @ m o n t)
altering    (v) (oo1 l t @ r i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
alt(adj) เก่า, แก่
alte(adj) , See also: alt
alten(adj) , See also: alt
Altenheim(n) |das, pl. Altenheime| บ้านพักคนชรา
Alter(n) |das, nur Sing.| อายุ, อายุขัย, ขวบปี
alter Hase(phrase) ผู้ช่ำชอง ผู้ชำนาญ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altern {n}aging [Add to Longdo]
Alter ego {n}alter ego [Add to Longdo]
Alt {m} [mus.] | Alt singenalto; contralto | to sing alto [Add to Longdo]
Alt {n}; Altbier {n}top-fermented German dark beer [Add to Longdo]
Altanlagen {pl}old sites [Add to Longdo]
Altar {m} | Altare {pl}altar | altars [Add to Longdo]
Altarbild {n}altarpiece [Add to Longdo]
Altargemälde {n}altar piece [Add to Longdo]
Altarme eines Flussescut-off meander [Add to Longdo]
Altarraum {m} | Altarräume {pl}chancel | chancels [Add to Longdo]
Altbau {m}old building [Add to Longdo]
Altbausanierung {f}area rehabilitation [Add to Longdo]
Altbestand {m}old stock [Add to Longdo]
Altbestandskatalogisierung {f}retrospective conversion [Add to Longdo]
Altblockflöte {f} [mus.]treble recorder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虽然[suī rán, ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ, / ] although; even though; even if, #253 [Add to Longdo]
[suī, ㄙㄨㄟ, / ] although; even though, #1,827 [Add to Longdo]
一共[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether, #5,511 [Add to Longdo]
总共[zǒng gòng, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, / ] altogether; in sum; in all; in total, #6,676 [Add to Longdo]
[tán, ㄊㄢˊ, / ] altar, #8,915 [Add to Longdo]
更改[gēng gǎi, ㄍㄥ ㄍㄞˇ, ] alter, #10,365 [Add to Longdo]
轮流[lún liú, ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] alternate, #11,135 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] alternately; repeatedly, #13,570 [Add to Longdo]
对口[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, / ] alternate dialog (comic, musical etc); repartee, #14,384 [Add to Longdo]
口角[kǒu jiǎo, ㄎㄡˇ ㄐㄧㄠˇ, ] altercation; wrangle; angry argument, #20,208 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
迂回ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing [Add to Longdo]
交替装置[こうたいそうち, koutaisouchi] alternate device [Add to Longdo]
交代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
交代パス[こうたいパス, koutai pasu] alternate path [Add to Longdo]
交流[こうりゅう, kouryuu] alternating current (AC) [Add to Longdo]
代行受信者[だいこうじゅしんしゃ, daikoujushinsha] alternate recipient [Add to Longdo]
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]
代行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment [Add to Longdo]
代替クラス[だいがえクラス, daigae kurasu] alternative class [Add to Longdo]
代替トラック[だいたいトラック, daitai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
先哲[せんてつ, sentetsu] alter_Philosoph, alter_Weiser [Add to Longdo]
先賢[せんけん, senken] alte_Weise (aus frueherer Zeit) [Add to Longdo]
前方後円墳[ぜんぽうこうえんふん, zenpoukouenfun] alte_Grabstaette_fuer_jap.Kaiser [Add to Longdo]
古代[こだい, kodai] Altertum, Antike [Add to Longdo]
古城[こじょう, kojou] altes_Schloss, alte_Burg [Add to Longdo]
古墳[こふん, kofun] altes_Grab, alte_Grabstaette [Add to Longdo]
古巣すだち[ふるす, furusu] altes_Nest, altes_Heim [Add to Longdo]
古臭い[ふるくさい, furukusai] altmodisch, abgenutzt [Add to Longdo]
古風[こふう, kofuu] alte_Sitte, altmodisch [Add to Longdo]
因襲[いんしゅう, inshuu] alte_Sitte, Konvention [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alt \Alt\, a. & n. [See {Alto}.] (Mus.)
   The higher part of the scale. See {Alto}.
   [1913 Webster]
 
   {To be in alt}, to be in an exalted state of mind.
    [1913 Webster] Altaian

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ALT
   n 1: angular distance above the horizon (especially of a
      celestial object) [syn: {elevation}, {EL}, {altitude},
      {ALT}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 alt
  /awlt/
 
   1. n. The alt shift key on an IBM PC or {clone} keyboard; see {bucky bits},
   sense 2 (though typical PC usage does not simply set the 0200 bit).
 
   2. n. The option key on a Macintosh; use of this term usually reveals that
   the speaker hacked PCs before coming to the Mac (see also {feature key},
   which is sometimes incorrectly called ?alt?).
 
   3. The alt hierarchy on Usenet, the tree of newsgroups created by users
   without a formal vote and approval procedure. There is a myth, not entirely
   implausible, that alt is acronymic for ?anarchists, lunatics, and
   terrorists?; but in fact it is simply short for ?alternative?.
 
   4. n.,obs. Rare alternate name for the ASCII ESC character (ASCII 0011011).
   This use, derives, with the alt key itself, from archaic PDP-10 operating
   systems, especially {ITS}.
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 alt
   all; altogehter; everything
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 alt [ɑlt]
   alt; countertenor
   contralto; contraltovoice
   alto; contralto
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bottom
 
 1. dip, alt
 2. esas, kaynak, temel
 3. vadi
 4. (den.) karina, tekne, gemi
 5. dayanma gücü
 6. iskemlenin oturulacak yeri
 7. (k.dili.) kıç, popo. Bottoms up! (k.dili.) içkilerinizi bir yudumda bitirin !. at bottom aslında, esasında. get at the bottom of bir şeyin esasına inmek, aslını anlamak. bottom dollar son kuruş bottom land ovalık arazi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 foot
 
 1. (çoğ.) feet) ayak, kadem
 2. ayak kısmı
 3. en alçak kısım
 4. alt, (dağ) etek, dip
 5. temel esas
 6. son
 7. (şiir) vezin tef'ilesi
 8. yaya asker, piyade
 9. dikiş makinasında bezi düz tutan parça, ayak
 10. yekun, tutar. foot lathe ayak tornası. foot of a mast (den) direk ıskaçası. foot of a sail (den) yelkenin altabaşosu. foot passenger yaya yolcu, yaya giden kimse. foot rot (bot.) portakal ağacının gövdesine ârız olan bir hastalık herhangi bir filizin dibinde husule gelen bir hastalık. foot rule bir ayak boyunda cetvel. foot soldier piyade neferi. (I.) wouldn't touch that with a tenfoot pole. Elimi bile sürmem. at one's feet ayağının dibinde
 11. tesiri altında. cubic foot kübik kadem, 28, 317 cm3. off one's feet yatar vaziyette
 12. iradesi dışında. have feet of clay dışardan görünmeyen önemli bir kusuru olmak. keep one's feet düşmemek, sarsılmamak. one foot in the grave bir ayağı çukurda. on foot yaya olarak, yürüyerek. on one's feet ayakta. put one's foot down kararlı olmak, ayak diremek. put one's best foot forward iyi bir tesir bırakmak
 13. elinden geleni yapmak. put one's foot into it, put one's foot in one's mouth pot kırmak, gaf yapmak. set foot in girmek, ayak basmak. sit at one's feet bir kimsenin hayranı olmak, müridi olmak. square foot kadem kare, 0, 0929 m2. stand on one's own feet bağımsız olmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamak. swift of foot ayağına tez. under foot ayak altında.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hypo
 
 1. (önek) aşağı, alt, daha az.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 inferior
 
 1. aşağı
 2. adi, bayağı
 3. mevki veya rütbede aşağı
 4. ikinci derecede, ehemmiyeti az
 5. (astr.) güneş ve dünya arasında olan
 6. ufkun altında olan
 7. (bot.) başka organın altında yetişen, alt
 8. (matb.) harflerin veya satırların altına dizilen
 9. aşağı derecede olan kimse veya şey.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nether
 
 1. alt, alttaki. nether milstone alt değirmen taşı. nethermost en alttaki. nether world ölüler diyarı
 2. cehennem.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sub-
 
 1. (önek) as ast
 2. alt, aşağı
 3. ikincil
 4. yan
 5. hemen hemen.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 subaltern
 
 1. ast, alt
 2. ing., (ask.) astsubay
 3. ast.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 under
 
 1. (edat), altına, altında
 2. -dan aşağı, -dan eksik
 3. aşağısına, aşağısında
 4. himayesinde
 5. hükmünde, emrinde, kumandası altında
 6. yetkisinde
 7. arasına, altına
 8. aşağıda, aşağı mevki veya halde
 9. daha az
 10. alt
 11. az
 12. bastırılmış. under canvas yelkenleri açık. under cultivation işlenmiş (toprak) under oath yeminli. under one' hat gizli. under penalty of the law cezaya çarptırılabilir. under sail yelkenle çalışan
 13. harekete geçmiş (gemi) under the circumstances öyle ise, o halde, bu şartlar altında. two acres under corn mısır ekilmiş sekiz dönümlük arazi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 underneath
 
 1. (edat), altına, altında
 2. alt.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 alt [alt]
   ancient; anciently; antiquarian; old; oldly
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top