Search result for

ก้อนหิน

(36 entries)
(0.1087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก้อนหิน-, *ก้อนหิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้อนหิน[N] stone, See also: rock, Syn. หิน, Example: ก้อนหินเหล่านี้ได้มาจากการระเบิดภูเขา, Count unit: ก้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลาก้อนหิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boulderก้อนหินมนใหญ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calcified Bodyก้อนหินปูน [การแพทย์]
Fecalithก้อนหินปูน [การแพทย์]
gravelก้อนกรวด, ก้อนหินเล็ก ๆ  มีขนาดโตกว่าเม็ดทราย เกิดจากการสึกกร่อนและพัดพา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Like rock..ก็เหมือนกับก้อนหิน The Moment of Truth (2008)
He just stands there in complete silence.ได้แต่ยืนนิ่งเป็นก้อนหินอยู่นั่น Excalibur (2008)
But he used some kind of stone... some kind of magic...แต่เขาใช้ก้อนหินบางอย่าง... เวทมนตร์... To Kill the King (2008)
You only need to bury it beneath the stone of the house which I'll show you.เจ้าก็แค่ฝังมันลงไปใต้ก้อนหินในบ้าน ก้อนนี้ข้าจะพาเจ้าไปดู Iljimae (2008)
A heavy stone is sitting on top of it.เหมือนมีก้อนหินหนักๆมาทับ Beethoven Virus (2008)
Anyway, about this rockก้อนหินก้อนนี้ Heartbreak Library (2008)
But while we've been bickering amongst ourselves they've been breeding like cockroaches under a rock!แต่ระหว่างที่เรา ขัดแย้งกันเอง พวกมันก็แค่ออกลูกหลาน เหมือนแมงสาบใต้ก้อนหิน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I'm gonna smash it. On a rock.ฉันต้องทุบมัน บนก้อนหิน Pineapple Express (2008)
I'll break the bones first, with the stone, then use the knife to cut through.เราต้องทำให้กระดูกนายหักก่อน.. ด้วยก้อนหิน แล้วเราจะตัดที่เหลือออกด้วยมีด The Ruins (2008)
[ Loris Narrating ] Lina and Doon tied their hope to a rock... and tossed it down toward the city.ลิน่า กับ ดูน ผูกความหวังของเขาไว้กับก้อนหิน แล้วโยนมันลงไปในเมือง City of Ember (2008)
The rock could've ended up on a roof.ก้อนหินอาจค้างอยู่บนหลังคา City of Ember (2008)
On a square of dirt using rocks to depict enemy positions.ในสนามรบสกปรก ใช้ก้อนหินแทนตำแหน่งของศัตรู The Price (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้อนหิน[n. exp.] (kønhin) EN: stone block ; stone ; rock   FR: roche [f] ; pierre [f] ; caillou [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aiguille[N] ก้อนหินคล้ายจะงอย
core[N] ก้อนหินที่คนโบราณนำมาทุบเป็นเกล็ดใช้เป็นเครื่องมือ
rock[N] หิน, See also: ก้อนหิน, โขดหิน, Syn. boulder, stone
steppingstone[N] ก้อนหินที่วางให้เหยียบ
stone[N] ก้อนหิน, See also: หิน, Syn. rock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boulder(โบล'เดอะ) n. ก้อนหินใหญ่ค่อนข้างกลมที่ผ่านการเซาะจนหมดเหลี่ยม
buhr(เบอร์) n. ก้อนหินแข็งในหินที่อ่อน,ดูburstone
calculus(แคล'คิวลัส) n. แคลคิวลัส (การคำนวณระบบหนึ่ง) ,นิ่ว,ก้อนหินปูน -pl. calculi,calculuses
cobble {cobbledv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobbles} n.v. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobblingv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
garret(แก'ริท) n. ชั้นหลังคาบ้าน,ศีรษะ vt. อุดช่องด้วยก้อนหินก้อนเล็ก
goliath(กะไล'อัธ) n. นักรบยักษ์ของกองทัพฟิลิสไทน์ที่ถูกเดวิดฆ่าด้วยก้อนหิน
grout(เกราทฺ) n. ปูนสำหรับเทลงยึดก้อนหินหรือข้อต่ออื่น ๆ ของกำแพงหรือเขื่อน,กาก,ตะกอน vt. ตาปูนดังกล่าว., See also: grouter n.
peck(เพค) n. 8ควอร์ต vi.,n. (การ) จิก,ขว้าง,ก้อนหิน,เหน็บแนม,ขว้างก้อนหิน,โยนก้อนหิน

English-Thai: Nontri Dictionary
pebble(n) ก้อนกรวด,ก้อนหิน,พลอย
pebbly(adj) มีก้อนกรวดมาก,มีก้อนหินมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top