ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ก้อนกลม

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ก้อนกลม-, *ก้อนกลม*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eosinophilic Round Bodyก้อนกลมสีแดง [การแพทย์]
Globulesก้อนกลม, [การแพทย์]
Mass, Sphericalก้อนกลม [การแพทย์]
Mucormaก้อนกลมทึบในภาพรังสี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We cannot roll it up into a ball, we cannot push it up a hill, we shouldn't eat it, we certainly better leave it behind when we get on the court tonight against the Badgers.พวกเราไม่สามารถทำให้เป็นก้อนกลม แล้วกลิ้งมันได้ / เราไม่สามารถดันมันขึ้นเขาได้ เราไม่สามารถควรกินมัน เราควรที่จะทิ้งมันไว้ข้างหลัง Pilot (2009)
Well, I'm just spit-balling here, but if I were you, uh...ฉันถมน้ำลายเป็นก้อนกลมๆ แต่ถ้าฉันเป็นนาย... Sacrifice (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gob[N] ก้อนกลม
pellet[N] ก้อนกลมเล็กๆ, See also: เม็ดยากลม, ลูกกลม, Syn. pill, globule, bullet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
briquet(บริเควท) n. อิฐถ่านหินก้อนเล็ก ๆ vt. ทำเป็นก้อนกลม
briquette(บริเควท) n. อิฐถ่านหินก้อนเล็ก ๆ vt. ทำเป็นก้อนกลม
cob(คอบ) n. ก้อนกลม,แกนฝักข้าวโพด
conglobe(คอนโกลบ) {conglobed,conglobing,conglobes} vi.,vt. จับหรือเกาะเป็นลูกหรือก้อนกลม
glob(กลอบ) n. หยด,หยดเล็ก ๆ ,ก้อนกลม
pellet(เพล'ลิท) n. ก้อนกลมเล็ก ๆ ,ลูกกลม,ลูกหิน,ลูกปืน,เม็ดขี้สัตว์,ลูกปราย,ยาเม็ดกลม vt. ปั้นเป็นลูกกลม,ยิงหรือปาด้วยลูกกลม., See also: pelletize vt. ทำให้เป็นลูกกลม, Syn. ball,sphere,drop

English-Thai: Nontri Dictionary
cob(n) ซังข้าวโพด,ก้อนกลม
muffin(n) ขนมปังก้อนกลมเล็ก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top