Search result for

กำไรส่วนเกิน

(6 entries)
(0.0655 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กำไรส่วนเกิน-, *กำไรส่วนเกิน*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กำไรส่วนเกิน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กำไรส่วนเกิน*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Special Remuneration Benefitการเก็บผลประโยชน์พิเศษจากกำไรส่วนเกิน
การเก็บผลประโยชน์พิเศษจากกำไรส่วนเกิน ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษนี้ได้กำหนดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รัฐได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น (นอกเหนือไปจากค่าภาคหลวงและภาษีที่ได้รับอยู่ตามปรกติ) ในกรณีของการที่ผู้รับสัมปทานพบแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่ หรือได้รับประโยชน์จากการที่น้ำมันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นอย่างฉับพลันหรือมีต้นทุนการสำรวจและผลิตต่ำ การคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจะกระทำเป็นรายปีจากจำนวน "กำไรปิโตรเลียม" ก่อนหักภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หากปีใดไม่มี "กำไรปิโตรเลียม" เกิดขึ้นก็ยังไม่มีภาระต้องเสีย และ "จำนวนขาดทุนปิโตรเลียม" ในปีนั้น ก็สามารถยกยอดไปหักจากรายได้ในปีต่อๆไปได้จนกว่าจะหมด [ปิโตรเลี่ยม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไรส่วนเกิน[n. exp.] (kamrai suankoēn) EN: excess profit   
กำไรส่วนเกินทุน[n. exp.] (kamrai suankoēn thun) EN: capital gain   
เงินกำไรส่วนเกิน[n. exp.] (ngoen kamrai suankoēn) EN: excess profit   

Are you satisfied with the result?

Go to Top