ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การแลกเปลี่ยน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแลกเปลี่ยน-, *การแลกเปลี่ยน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barterการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exchangeการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
population exchangeการแลกเปลี่ยนประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
barterการแลกเปลี่ยนสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
base exchangeการแลกเปลี่ยนเบส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cation exchangeการแลกเปลี่ยนแคตไอออน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Data sharingการแลกเปลี่ยนข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Barterการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน [เศรษฐศาสตร์]
Trade data interchangeการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Electronic data interchangeการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
Ion exchangeการแลกเปลี่ยนไอออน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Barterการแลกเปลี่ยน [TU Subject Heading]
Educational exchangesการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Electronic data interchangeการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Exchangeการแลกเปลี่ยน (ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Ion exchantการแลกเปลี่ยนไอออน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You got a seat on the exchange?- คุณมีที่นั่งในการแลกเปลี่ยนหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Nice eyes. We are exchanging bubblegum cards.เรามีการแลกเปลี่ยนบัตรทาสี How I Won the War (1967)
An employee of Ray's Music Exchange... must be present.ลูกจ้างของการแลกเปลี่ยนเครื่องดนตรีแรย ต้องการจะอยู่ The Blues Brothers (1980)
Take $1, 400 and give it to Ray's Music Exchange... in Calumet City, and give the rest to the band.ให้$1, 400แก่การแลกเปลี่ยนดนตรีของแรย ในเมืองแคลุเมทและให้เงินที่เหลือแก่วง The Blues Brothers (1980)
And if, by any chance, you read this letter can you somehow forgive me?แล้วถ้าด้วยการแลกเปลี่ยน นายอ่านจดหมายฉบับนี้ นายจะให้อภัยผมมั้ย? 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
This is Anglo-Soviet cultural exchange. We smile, we exchange culture.นี่คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแองโกลวีท เรายิ้มเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The Russia House (1990)
Ah, master-- there are a few addendas, some quid pro quo-อา นายท่าน มันมีเงื่อนไขเป็นการแลกเปลี่ยน Aladdin (1992)
I'll write you an essay in exchange, but I'll need a few days.ฉันจะเขียนเรียงความให้ เป็นการแลกเปลี่ยน แต่จะต้องใช้เวลา 2-3 วัน Wild Reeds (1994)
In exchange for a little of your time.กับการแลกเปลี่ยนกับเวลาเล็กน้อยของคุณ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Excuse me for coming, tonight!เป็นการแลกเปลี่ยนให้ซึคุชิจังเลิกยุ่งเกี่ยวกับซึคาสะ เอ๊ะ? A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Everything is an equivalent trade.เพราะกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกัน Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Its compensation.เป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแลกเปลี่ยน[kān laēkplīen] (n) FR: échange [ m ]
การแลกเปลี่ยนของขวัญ[kān laēkplīen khøngkhwan] (n, exp) EN: exchange of presents  FR: échange de cadeaux [ m ]
การแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[kān laēkplīen sinkhā tø sinkhā] (n, exp) EN: barter transaction ; barter ; offsetting transaction
การแลกเปลี่ยนเงินตรา[kān laēkplīen ngoentrā] (n, exp) EN: switch in foreign currencies
การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ[kān laēkplīen ngoentrā rawāng prathēt] (n, exp) EN: exchange rate

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า, See also: แลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ, Syn. trade
exchange(n) การแลกเปลี่ยน, Syn. change, replacement, transfer
gabfest(n) การพูดคุยอย่างเป็นกันเอง, See also: การแลกเปลี่ยนข่าวสาร, การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ, Syn. conversation
square deal(idm) การแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรม
interchange(n) การแลกเปลี่ยน, See also: การสับเปลี่ยนกัน, Syn. exchange
intercourse(n) การติดต่อกัน, See also: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การพูดคุยกัน, การปฏิสัมพันธ์กัน, Syn. communication, contact
passage(n) การแลกเปลี่ยนติดต่อระหว่างบุคคล, Syn. communication
reciprocity(n) การพึ่งพาอาศัยกัน, See also: การแลกเปลี่ยนกัน, Syn. interchange, exchange
swap(n) การแลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: การค้าขาย, การแลกเปลี่ยนสินค้า, Syn. exchange, trade, barter
swop(n) การแลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: การค้าขาย, การแลกเปลี่ยนสินค้า, Syn. exchange, trade, barter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
agio(แอจ' จิโอ) n., (pl. -os) ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (premium on money)
asciiคำย่อ American Standard code For Information Interchange, รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศนี้ เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่ใช้เลขฐานสอง รหัสแอสกี, รหัสมาตรฐาน ใช้แทนอักขระด้วย 7 บิต (ถ้ารวม parity check ด้วยจะเป็น 8 บิต)
chiasma(ไคแอซ'มะ) n.การแลกเปลี่ยนส่วนของโครโมโซม, การตัดสลับกัน., See also: chiasmal, chiasmic, chiasmatic adj.
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด, การกวาดล้าง, ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง, การขายรุสต๊อก, การผ่านการตรวจของศุลกากร, การอนุมัติ, บัตรอนุญาต, การแลกเปลี่ยนเอกสาร
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง, การทำความสะอาด, ที่โล่ง, การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร, การหักบัญชี, ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
commerce(คอม'เมิร์ซฺ) n. การค้า, การพาณิชย์, การแลกเปลี่ยน (ข้อคิดเห็น ความรู้หรืออื่น ๆ) , การร่วมประเวณี
commune(คอม'มูน) { communed, communing, communes } n. สหคาม, ประชาคม, ชุมชน, ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม
communion(คะมิว'เยิน) n. การร่วมกัน, การเข้าร่วม, การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น, นิกายศาสนา, กลุ่มคนที่มิเชื่อในศาสนาเหมือนกัน, การรับอาหาร (ขนมปัง) จากพระเจ้าในพิธีศีลมหาสนิท (Eucharist) , พิธีศีลมหาสนิท, Syn. intercourse, fellowship, asociation, afinity
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน, การเปลี่ยนแทนกัน, การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน, การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า, การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า, เงินชดเชย, Syn. substitution

English-Thai: Nontri Dictionary
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า, การค้าขาย, การแลกเปลี่ยน
change(n) การแลกเปลี่ยน, สิ่งที่เปลี่ยน, เงินปลีก, เงินทอน
commutation(n) การสับเปลี่ยน, การแลกเปลี่ยน, การลดโทษ, เงินชดเชย
conversion(n) การเปลี่ยนแปลง, การแปลงหนี้, การเปลี่ยนศาสนา, การแลกเปลี่ยน
exchange(n) การแลกเปลี่ยน, สิ่งที่แลกเปลี่ยน, ตั๋วเงิน
interchange(n) การสับเปลี่ยน, การแลกเปลี่ยน, การเปลี่ยนที่
reciprocal(n) การแลกเปลี่ยนกัน, เลขที่กลับกัน
reciprocation(n) การตอบแทน, การแลกเปลี่ยน, การตอบสนอง
reciprocity(n) การตอบแทน, การแลกเปลี่ยน, การค้าระหว่างประเทศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Encashment[เอ็นแคชเม็นต์] (n) การแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
文化交流[ぶんかこうりゅう, bunkakouryuu] (n) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top