ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การแลกเปลี่ยน

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแลกเปลี่ยน-, *การแลกเปลี่ยน*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barterการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exchangeการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
population exchangeการแลกเปลี่ยนประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
barterการแลกเปลี่ยนสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
base exchangeการแลกเปลี่ยนเบส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cation exchangeการแลกเปลี่ยนแคตไอออน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Data sharingการแลกเปลี่ยนข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Barterการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน [เศรษฐศาสตร์]
Trade data interchangeการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Electronic data interchangeการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์]
Ion exchangeการแลกเปลี่ยนไอออน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Barterการแลกเปลี่ยน [TU Subject Heading]
Educational exchangesการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Electronic data interchangeการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Exchangeการแลกเปลี่ยน (ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Ion exchantการแลกเปลี่ยนไอออน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You got a seat on the exchange?- คุณมีที่นั่งในการแลกเปลี่ยนหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
Nice eyes. We are exchanging bubblegum cards.เรามีการแลกเปลี่ยนบัตรทาสี How I Won the War (1967)
An employee of Ray's Music Exchange... must be present.ลูกจ้างของการแลกเปลี่ยนเครื่องดนตรีแรย ต้องการจะอยู่ The Blues Brothers (1980)
Take $1,400 and give it to Ray's Music Exchange... in Calumet City, and give the rest to the band.ให้$1,400แก่การแลกเปลี่ยนดนตรีของแรย ในเมืองแคลุเมทและให้เงินที่เหลือแก่วง The Blues Brothers (1980)
And if, by any chance, you read this letter can you somehow forgive me?แล้วถ้าด้วยการแลกเปลี่ยน นายอ่านจดหมายฉบับนี้ นายจะให้อภัยผมมั้ย? 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
This is Anglo-Soviet cultural exchange. We smile, we exchange culture.นี่คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแองโกลวีท เรายิ้มเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The Russia House (1990)
Ah, master-- there are a few addendas, some quid pro quo-อา นายท่าน มันมีเงื่อนไขเป็นการแลกเปลี่ยน Aladdin (1992)
I'll write you an essay in exchange, but I'll need a few days.ฉันจะเขียนเรียงความให้ เป็นการแลกเปลี่ยน แต่จะต้องใช้เวลา 2-3 วัน Wild Reeds (1994)
In exchange for a little of your time.กับการแลกเปลี่ยนกับเวลาเล็กน้อยของคุณ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Excuse me for coming, tonight!เป็นการแลกเปลี่ยนให้ซึคุชิจังเลิกยุ่งเกี่ยวกับซึคาสะ เอ๊ะ? A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Everything is an equivalent trade.เพราะกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกัน Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Its compensation.เป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแลกเปลี่ยน[n.] (kān laēkplīen) FR: échange [m]
การแลกเปลี่ยนของขวัญ[n. exp.] (kān laēkplīen khøngkhwan) EN: exchange of presents   FR: échange de cadeaux [m]
การแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[n. exp.] (kān laēkplīen sinkhā tø sinkhā) EN: barter transaction ; barter ; offsetting transaction   
การแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (kān laēkplīen ngoentrā) EN: switch in foreign currencies   
การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ[n. exp.] (kān laēkplīen ngoentrā rawāng prathēt) EN: exchange rate   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barter[N] การแลกเปลี่ยนสินค้า, See also: แลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ, Syn. trade
exchange[N] การแลกเปลี่ยน, Syn. change, replacement, transfer
gabfest[N] การพูดคุยอย่างเป็นกันเอง, See also: การแลกเปลี่ยนข่าวสาร, การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ, Syn. conversation
square deal[IDM] การแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรม
interchange[N] การแลกเปลี่ยน, See also: การสับเปลี่ยนกัน, Syn. exchange
intercourse[N] การติดต่อกัน, See also: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การพูดคุยกัน, การปฏิสัมพันธ์กัน, Syn. communication, contact
passage[N] การแลกเปลี่ยนติดต่อระหว่างบุคคล, Syn. communication
reciprocity[N] การพึ่งพาอาศัยกัน, See also: การแลกเปลี่ยนกัน, Syn. interchange, exchange
swap[N] การแลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: การค้าขาย, การแลกเปลี่ยนสินค้า, Syn. exchange, trade, barter
swop[N] การแลกเปลี่ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: การค้าขาย, การแลกเปลี่ยนสินค้า, Syn. exchange, trade, barter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
agio(แอจ' จิโอ) n., (pl. -os) ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตรา (premium on money)
asciiคำย่อ American Standard code For Information Interchange, รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศนี้ เป็นรหัสมาตรฐานที่ใช้กับคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่ใช้เลขฐานสอง รหัสแอสกี, รหัสมาตรฐาน ใช้แทนอักขระด้วย 7 บิต (ถ้ารวม parity check ด้วยจะเป็น 8 บิต)
chiasma(ไคแอซ'มะ) n.การแลกเปลี่ยนส่วนของโครโมโซม,การตัดสลับกัน., See also: chiasmal,chiasmic,chiasmatic adj.
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
commerce(คอม'เมิร์ซฺ) n. การค้า,การพาณิชย์,การแลกเปลี่ยน (ข้อคิดเห็น ความรู้หรืออื่น ๆ) ,การร่วมประเวณี
commune(คอม'มูน) {communed,communing,communes} n. สหคาม,ประชาคม,ชุมชน,ชุมนุมมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น vi. คุยกันอย่างสนิทสนม
communion(คะมิว'เยิน) n. การร่วมกัน,การเข้าร่วม,การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น,นิกายศาสนา,กลุ่มคนที่มิเชื่อในศาสนาเหมือนกัน,การรับอาหาร (ขนมปัง) จากพระเจ้าในพิธีศีลมหาสนิท (Eucharist) ,พิธีศีลมหาสนิท, Syn. intercourse,fellowship,asociation,afinity
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution

English-Thai: Nontri Dictionary
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
change(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
conversion(n) การเปลี่ยนแปลง,การแปลงหนี้,การเปลี่ยนศาสนา,การแลกเปลี่ยน
exchange(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่แลกเปลี่ยน,ตั๋วเงิน
interchange(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนที่
reciprocal(n) การแลกเปลี่ยนกัน,เลขที่กลับกัน
reciprocation(n) การตอบแทน,การแลกเปลี่ยน,การตอบสนอง
reciprocity(n) การตอบแทน,การแลกเปลี่ยน,การค้าระหว่างประเทศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Encashment[เอ็นแคชเม็นต์] (n) การแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
文化交流[ぶんかこうりゅう, bunkakouryuu] (n) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top