Search result for

การแปลภา

(14 entries)
(0.3375 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแปลภา-, *การแปลภา*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์    [N] machine translation, Syn. การแปลภาษาด้วยเครื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
roentgenographic interpretationการแปลภาพถ่ายรังสีเอกซ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
machine translationการแปลภาษาด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided translation (CAT)การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอที) [มีความหมายเหมือนกับ machine-aided translation (MAT)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided translation (CAT)การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอที) [มีความหมายเหมือนกับ machine-aided translation (MAT)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
machine-aided translation (MAT)การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย (เอ็มเอที) [มีความหมายเหมือนกับ computer-aided translation (CAT)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine-aided translation (MAT)การแปลภาษาใช้เครื่องช่วย (เอ็มเอที) [มีความหมายเหมือนกับ computer-aided translation (CAT)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Machine translatingการแปลภาษาด้วยเครื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Machine translatingการแปลภาษาด้วยเครื่อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photographic interpretationการแปลภา[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machine translatingการแปลภาษาด้วยเครื่อง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān plaē phāsā dūay khømphiūtoē) EN: machine translation   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
machine translation [N] การแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cat1. (แคท) n. แมว,สัตว์ในตระกูลแมว,หญิงที่มีใจอำมหิต,บุคคล 2. (ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่า การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided training แปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)

Are you satisfied with the result?

Go to Top