ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การเขียน

   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเขียน-, *การเขียน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (n phrase ) Business English Writing

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเขียน[N] writing, Example: เขาหมกมุ่นอยู่กับการเขียนเนื้อหาในส่วนประวัติของเขา, Thai definition: การขีดให้เป็นตัวหนังสือหรือเลข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dry-brush paintingการเขียนภาพพู่กันแห้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reiteratureการเขียนสั่งซ้ำ (ใบสั่งยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encaustic; encaustic paintingการเขียนสีขี้ผึ้งร้อน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encaustic painting; encausticการเขียนสีขี้ผึ้งร้อน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic writingการเขียนโดยอัตโนมัติ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
systems programmingการเขียนโปรแกรมระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logic programmingการเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic programmingการเขียนโปรแกรมเชิงสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multiversion programmingการเขียนโปรแกรมแบบหลายฉบับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
on-line programmingการเขียนโปรแกรมแบบเชื่อมตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authorshipการเขียนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer programmingการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer programmingการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microprogramming การเขียนคำสั่งจุลภาค [คอมพิวเตอร์]
Programming การเขียนโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
structural programmingการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง, การเขียนโปรแกรมโดยใช้เฉพาะโครงสร้างควบมากเกินไปคุมที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้โปรแกรมซับซ้อนมากเกินไป วิธีนี้ช่วยช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโปรแกรมได้ง่ายขึ้น อันจะทำให้แก้ไขดัดแปลงโปรแกรมได้ง่ายขึ้นด้วย [คอมพิวเตอร์]
Writing การเขียน [TU Subject Heading]
Writing, Arabic การเขียนแบบอาหรับ [TU Subject Heading]
Working drawings การเขียนแบบงาน [TU Subject Heading]
Academic writingการเขียนทางวิชาการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Musketeer Gripweed, without whom these memoirs would never have been written.ทหารถือปืนคาบศิลา กริปวีด โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ บันทึกความทรงจำเหล่านี้จะ ไม่ได้รับการเขียน How I Won the War (1967)
Father McKenzie, writing the words of a sermon that no-one will hearพ่อ มเคนซี, การเขียนคำ ของพระธรรมเทศนาที่ไม่มีใครจะได้ ยิน Yellow Submarine (1968)
You can see that's Delmare's writing.คุณจะเห็นว่ามีการเขียนของ เดลมา First Blood (1982)
- That's his writing'. - Like I said, he's a friend.ที่การเขียนของเขา เช่นผมกล่าวว่าเขาเป็นเพื่อน First Blood (1982)
How long will it take you to program Hal for the launch?นานแค่ไหนก็จะนำคุณ ในการเขียนโปรแกรม แฮล สำหรับการเปิดตัว? 2010: The Year We Make Contact (1984)
I have spent the last several weeks programming Hal for a 1,000-day orbit back to Earth and now all those programs will have to be dumped.การเขียนโปรแกรมสำหรับ แฮล วงโคจร 1000 วัน กลับมาสู่โลกและตอนนี้ทุก โปรแกรมเหล่านั้น จะต้องถูกทิ้ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
We know how sensitive he is to mission objectives and now you're telling me to program him for the destruction of the Discovery as well as his own destruction.เรารู้วิธีการที่สำคัญเขาเป็นคนที่ จะปฏิบัติภารกิจ วัตถุประสงค์และตอนนี้คุณ กำลังบอกฉัน ในการเขียนโปรแกรมเขา สำหรับการทำลายของ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Is that some kind of writing?คือชนิดของการเขียนบาง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Our psychology and handwriting gurus tried to fault them.จิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนด้วยลายมือของเราพยายามที่จะให้พวกเขาผิด The Russia House (1990)
Obviously I received the manuscript.เห็นได้ชัดว่าฉันได้รับการเขียนด้วยลายมือ The Russia House (1990)
Rewrites are free, of course. I'm just as concerned about making it perfect as you are.แน่นอน การเขียนใหม่ฟรี ฉันแค่เป็นห่วง เรื่องการทำให้มันสมบูรณ์อย่างที่เธอเป็น The Joy Luck Club (1993)
I don't know if it's his style of writing... or his use of description or whatever, but...ไม่รู้สิ สไตล์การเขียนของเขา จะใช้การพรรณนาหรือบรรยาย จะอะไรก็เถอะ... In the Mouth of Madness (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเขียน[n.] (kān khīen) EN: writing   FR: écriture [f] ; rédaction [f]
การเขียนจดหมาย [n. exp.] (kān khīen jotmāi) EN: correspondence   FR: correspondance [f] ; rédaction d'une lettre [f]
การเขียนจดหมายธุรกิจ[n. exp.] (kān khīen jotmāi thurakit) EN: business letter writing   FR: correspondance commerciale [f]
การเขียนบันเทิงคดี[n. exp.] (kān khīen banthoēngkhadī) EN: fiction writing   
การเขียนสารคดี[n. exp.] (kān khīen sārakhadī) EN: non-fiction writing   
การเขียนโปรแกรม[n. exp.] (kān khīen prōkraēm) EN: computing programming   FR: programmation (informatique) [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
autobiography[N] อัตชีวประวัติ, See also: การเขียนชีวประวัติของตนเอง, Syn. personal history, life, self-portrayal
backhand[N] การเขียนคัดลายมือที่เอนไปทางซ้าย, See also: การคัดลายมือที่หันไปทางซ้าย
balderdash[N] การเขียนหรือพูดโง่ๆ (คำล้าสมัย), See also: การเขียนหรือพูดไร้สาระ, Syn. bombast, gibberish
dictation[N] การเขียนตามคำบอก
digression[N] การพูดนอกเรื่อง, See also: การเขียนนอกเรื่อง, การเบี่ยงเบน, Syn. departure, detour, tangent
gemination[N] การทำซ้ำ, See also: การเขียน / พูดซ้ำ, การทำสำเนา, Syn. duplication, repetition
lexicography[N] การเขียนหรือทำพจนานุกรม, Syn. dictionary making
literature[N] การประพันธ์, See also: การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ, Syn. literary production
parody[N] การเขียนล้อเลียน, See also: การแต่งเพลงล้อเลียน, Syn. caricature, satire, lampoon, travesty, Ant. truth, exactness
pencil[N] การเขียนด้วยดินสอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
aerography(แอรอก' กระฟี) n การเขียนบรรยากาศเกี่ยวกับอากาศหรือบรรยากาศ. -aerographer n., -aerographic adj.
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
allograph(แอล' โลกราฟ) n. การเขียนหรือการเซ็นชื่อดดยคนหนึ่งเพื่ออีกคนหนึ่ง
anamorphosis(แอนนะมอร์ไฟ' ซิส) n. การเขียนภาพที่ผิดจากธรรมชาติ (เช่นจากภาพที่ส่องด้วยกระจก)
anaphora(อะแนฟ' เฟอระ) n. การเขียนซ้ำคำในตอนแรกเริ่มของโคลงหรืออนุประโยคหรือประโยค
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
dictation(n) คำสั่ง,การบงการ,การเขียนตามคำบอก
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์
fresco(n) การเขียนภาพบนผนังปูน
hyperbole(n) การขยายความ,การพูดเกินจริง,การเขียนเกินเลย
journalism(n) การหนังสือพิมพ์,วารสารศาสตร์,การเขียนข่าว
painting(n) ภาพเขียน,การเขียนภาพ,การทาสี,การระบายสี
parody(n) เรื่องล้อ,การเขียนล้อ,ของเก๊,ของกำมะลอ
penmanship(n) การคัดลายมือ,การคัดหนังสือ,การเขียนหนังสือ
portrayal(n) การวาดภาพ,การเขียนภาพคน,การพรรณนา
quirk(n) การเขียนเล่นหาง,การเหไป,การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sign-writingการเขียนป้าย
表記[ひょうき] (n ) การเขียนแสดงเสียงด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์,การถอดเสียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
上記[じょうき, jouki] การเขียนมาแล้วข้างต้น
分かち書き[わかちがき, wakachigaki] การเขียนโดยมีการเว้นวรรคเพื่อให้ผู้อ่านตัดคำได้ถูกต้อง ลดความกำกวม. ตัวอย่าง ตากลม: (1) ตา กลม, (2) ตาก ลม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
分かち書き[わかちがき, wakachigaki] Thai: การเขียนเว้นวรรคระหว่างคำโดยมากเขียนเป็นอักษรฮิรางานะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Tip(n) |der, pl. Tips| คำแนะนำ, เคล็ดลับ (เป็นการเขียนที่ล้าสมัย ในปัจจุบันมักใช้ der Tipp แทน), See also: S. der Tipp, der Hinweis,
schriftlich(adj adv) ที่เกี่ยวกับการเขียน, (การสอบ)โดยการเขียนตอบ, See also: A. mündlich,

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายขอยกเลิกสัญญา, การเขียนขอยกเลิกสัญญา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top