Search result for

การสังเคราะห์

(46 entries)
(0.0356 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสังเคราะห์-, *การสังเคราะห์*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
synthesisการสังเคราะห์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synthesisการสังเคราะห์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
synthesisการสังเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
photosynthesisการสังเคราะห์ด้วยแสง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
photosynthesisการสังเคราะห์ด้วยแสง, การสังเคราะห์แสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chemosynthesisการสังเคราะห์ทางเคมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
video synthesisการสังเคราะห์ภาพ [มีความหมายเหมือนกับ analog image synthesis] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analog image synthesisการสังเคราะห์ภาพเชิงอุปมาน, การสังเคราะห์ภาพเชิงเส้น [มีความหมายเหมือนกับ video synthesis] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Speech synthesisการสังเคราะห์เสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Speech synthesisการสังเคราะห์เสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chemical synthesis in solutionการสังเคราะห์ทางเคมีในสารละลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrochemical synthesisการสังเคราะห์โดยวิธีทางไฟฟ้า-เคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Synthesisการสังเคราะห์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photosynthesisการสังเคราะห์แสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
speech synthesisการสังเคราะห์เสียง
กระบวนการเปลี่ยนข้อความให้เป็นคำที่คอมพิวเตอร์สามารรถพูดได้ กระบวนการนี้มีลักษณะตรงกันข้ามกับ speech recognition [คอมพิวเตอร์]
Speech Synthesisการสังเคราะห์เสียง, ซอฟต์แวร์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ออกเสียงมนุษย์ได้ [Assistive Technology]
Asymmetric synthesisการสังเคราะห์แบบอสมมาตร [TU Subject Heading]
Photosynthesisการสังเคราะห์แสง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Levitation, teleportation, tissue regeneration...การลอยตัว, การหายตัว การสังเคราะห์เนื้อเยื่อ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Unfortunately, it is impossible to synthesise.ขอบคุณนะพ่อ เสียดายที่การสังเคราะห์ขึ้นเป็นไปไม่ได้ Iron Man 2 (2010)
I thought photosynthesis had something to do with cameras.ผมคิดว่าการสังเคราะห์แสง มีปฎิกิริยากับกล้องถ่ายภาพ Friends, Lies, and Videotape (2011)
The mother of, uh, of methamphetamine synthesis.ต้นกำเนิดแห่ง เอ่อ การสังเคราะห์แอมเฟตามีน Bullet Points (2011)
It was synthesized, which is strange, because as far as I know, we don't even have the science to create it.ได้จากการสังเคราะห์ ซึ่งน่าแปลก เพราะเท่าที่ผมทราบ เราไม่มีศาสตร์ใดที่สร้างมันได้ Us or Them (2011)
So, where do you come down on the whole natural versus synthetic extensions debate?แล้ว, ที่ไหนที่คุณรู้ ที่เป็นธรรมชาติ เมื่อเทียบกับการสังเคราะห์ อธิบายสกุล? Surface Tension (2011)
- I must've left it in there from when we were learning about photosynthesis.-ผมคงลืมมันไว้ในนั้น ตอนที่เรากำลังเรียนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Most people think that he is the man responsible for synthesizing Tru Blood.หลายคนคิดว่า เขามีหน้าที่รับผิดชอบ การสังเคราะห์ ทรู บลัด You're No Good (2013)
When I got the results, I realized I could reverse engineer the chemical compound of the drug, produce a synthesized version myself using the facilities here.เมื่อได้ผลตรวจมา ผมก็รู้ว่าผมสามารถ สร้างย้อนกลับสารเคมีของยาเสพติด ทำการสังเคราะห์ยา เวอร์ชันของผมเอง Unfinished Business (2013)
Most people think that he is the man responsible for synthesizing Tru Blood.คนส่วนใหญ่คิดว่า เขาคือคนที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับ การสังเคราะห์ Tru Blood At Last (2013)
We understand on a chemical level how photosynthesis works.เราเข้าใจในระดับสารเคมี วิธีการสังเคราะห์งาน Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
But if we could figure out the trade secrets of photosynthesis, every of other source of energy we depend on today... coal, oil, natural gas... would become obsolete.แต่ถ้าเราสามารถคิดออก ความลับทางการค้า ของการสังเคราะห์, ทุกแหล่งพลังงานอื่น ๆ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสังเคราะห์[n.] (kān sangkhrǿ) EN: synthesis   FR: synthèse [f]
การสังเคราะห์ด้วยแสง[n. exp.] (kān sangkhrǿ dūay saēng) EN: photosynthesis   FR: photosynthèse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
photosynthesis[N] การสังเคราะห์แสง, See also: กระบวนการสังเคราะห์แสง
synthesis[N] การสังเคราะห์, Syn. formation of chemical compounds

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
acridine(แอค' ริดีน) สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมและยา
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
alizarin(อะลิซ' ซาริน) n., chem. สีย้อมชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมชนิดอื่น
anabolism(อะแนบ' โบลิสซึม) n. การสังเคราะห์สารเชิงช้อนจากสารที่เชิงช้อนน้อย กว่าในสิ่งมีชีวิต
aniline(แอน' นิลิน -ไลน์) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์สีและยา., Syn. anilin, aniline oil, phenylamine
anisole(แอน' นิโซล) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม , ใช้ในเครื่องหอม ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และเป็นยาฆ่าพยาธิ
corundum(คะรัน'ดัม) n. แร่อะลูมินัมออกไซด์ซึ่งแข็งเป็นที่สองรองจากเพชร เป็นแร่จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์

English-Thai: Nontri Dictionary
synthesis(n) การปะติดปะต่อ,การสังเคราะห์,การประสม
synthetic(adj) ซึ่งทำขึ้นเอง,เป็นการสังเคราะห์,ซึ่งประกอบขึ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top