Search result for

การยกเว้น

(44 entries)
(0.0431 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การยกเว้น-, *การยกเว้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การยกเว้น[N] exemption, See also: exception, exclusion, Syn. การเว้น, การละเว้น, Example: อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ได้แก่ พระราชวัง อันเป็นส่วนของแผ่นดิน, Thai definition: การไม่เกี่ยวด้วย, การกันเอาออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exemptionการยกเว้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exceptionการยกเว้น, ข้อยกเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exclusion of liabilityการยกเว้นความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exempt, taxการยกเว้นภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exempt, taxการยกเว้นภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax exemptการยกเว้นภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax exemptการยกเว้นภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiver of premium disability benefitการยกเว้นเบี้ยประกันภัยเพราะทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tax exemptionการยกเว้นภาษีอากร [TU Subject Heading]
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต การยกเว้นดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นสิทธิ แต่เป็นเรื่องของการแสดงอัธยาศัยไมตรีระหว่งประเทศที่ให้ต่อกันมากกว่า กฎหมายระหว่างประเทศก็มิได้กำหนดพันธะที่จะต้องให้การยกเว้นจากอากรศุลกากร อย่างไรก็ดี รัฐส่วนมากได้แสดงอัธยาศัยไมตรีโดยให้ผู้แทนทางการทูตได้รับการยกเว้นอากร ศุลกากรแก่สินค้าและเครื่องใช้ที่นำเข้ามาใช้ในส่วนตัวเองอนุสัญญากรุง เวียนนาได้ระบุไว้ในมาตรที่ 36 ว่า1. รัฐผู้รับจะอนุญาตให้นำเข้าและอำนวยให้มีการยกเว้นจากอากรศุลกากร ภาษี ตลอดจนค่าภาระที่เกี่ยวข้องทั้งมวล นอกจากค่าภาระในการเก็บรักษา การขนส่งและบริการ ให้ทำนองเดียวกันตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรัฐผู้รับอาจกำหนดไว้แก่ก. สิ่งของสำหรับใช้ในทางการของคณะผู้แทนข. สิ่งของสำหรับใช้ส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต หรือคนในครอบครัวของตัวแทนทางการทูต ซึ่งประกอบเป็นส่วนครัวเรือนของตัวแทนทางการทูต รวมทั้งสิ่งของที่แสดงเจตนาสำหรับการตั้งถิ่นฐานของตัวแทนทางการทูตด้วย2. หีบห่อส่วนบุคคลของตัวแทนทางการทูต ให้ได้รับยกเว้นจากการตรวจตรา นอกจากมีมูลเหตุอันร้ายแรงที่ทำให้สันนิษฐานได้ว่า หีบห่อส่วนตัวนั้นบรรจุสิ่งของซึ่งไม่อยู่ในข่ายแห่งการยกเว้นที่ได้ระบุไว้ ในวรรค 1 ของข้อนี้ หรือสิ่งของซึ่งการนำเข้าหรือส่งออกนั้นต้องห้ามทางกฎหมาย หรือถูกควบคุมตามข้อบังคับว่าด้วยการกักตรวจโรคของรัฐผู้รับ การตรวจตราเช่นว่านี้ให้กระทำต่อหน้าตัวแทนทางการทูต หรือต่อหน้าผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของตัวแทนทางการทูตเท่านั้น [การทูต]
Exemption from Taxation of Diplomatic Agentการยกเว้นภาษีอากรให้แก่ตัวแทนทางการทูต ในเรื่องนี้ข้อ 34 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติไว้ว่า?ให้ตัวแทนทางการทูตได้รับยกเว้นจากภาระผูกพันและภาษีทั้ง ปวงของชาติท้องถิ่นหรือเทศบาล ในส่วนบุคคลหรือในทรัพย์สิน เว้นแต่ก. ภาษีทางอ้อม ชนิดที่ตามปกติรวมอยู่ในราคาของสินค้าหรือบริการแล้วข. ภาระผูกพันและภาษีจากอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับ นอกจากว่า ตัวแทนทางการทูตครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นไว้ในนามของรัฐผู้ส่ง เพื่อความมุ่งประสงค์ของคณะผู้แทนค. อากรกองมรดก การสืบมรดก หรือการรับมรดก ซึ่งรัฐผู้รับเรียกเก็บภายในบังคับแห่งบทของวรรค 4 ข้อ 39 ง. ภาระผูกพันและภาษีจากเงินได้ส่วนตัว ซึ่งมีแหล่งกำเนิดในรัฐผู้รับ และภาษีเก็บจากเงินทุนซึ่งได้ลงทุนในการประกอบการพาณิชย์ในรัฐผู้รับจ. ค่าภาระซึ่งเรียกเก็บสำหรับบริการจำเพาะที่ได้ให้ฉ. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมศาล หรือสำนวนความ ภาระผูกพันในการจำนอง และอากรแสตมป์ในส่วนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ภายในบังคับแห่งบทของข้อ 23?นอกจากนี้ ข้อ 35 ของอนุสัญญากรุงเวียนนายังได้บัญญัติไว้ด้วยว่า ?ให้รัฐผู้รับให้ตัวแทนทางการทูตได้รับการยกเว้นจากการบริการส่วนบุคคลทั้ง มวล จากบริการส่วนสาธารณะทั้งมวล และจากข้อผูกพันทางทหาร เช่น ส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกเกณฑ์ ส่วนบำรุง หรือเรียกคืนที่พักอาศัยเพื่อปฏิบัติการทางทหาร? [การทูต]
exemption from taxationการยกเว้นภาษี [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tends to rule out your lesions on the temporal lobe theory.เป็นการยกเว้นกฎของคุณ\ เหมือนทฤษฎีเทมเปอรัล โลบ Adverse Events (2008)
The first code of Camelot has never been broken for any man.กฏข้อแรกของคาเมลอตไม่เคยได้รับการยกเว้นไม่ว่ากับใคร Lancelot (2008)
Free passes and... swooping in and...ได้รับการยกเว้น และ.. จับฉัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
They expedited our charitable tax-exempt status based on sam arsenault's verbal commitment, so as soon as he makes it official, we're off to the races.พวกเขาเร่งรัดเรื่องการยกเว้นเก็บภาษีเงินบริจาค โดยอ้างอิงจากคำบอกของแซม อาร์เซนอลท์ ทันทีที่เค้าทำเรื่องเป็นทางการ เราจะหลุดจากการแข่งขัน I Lied, Too. (2009)
Once everyone knows that Jesse Pinkman, drug lord, can be robbed with impunity...เมื่อทุกคนรู้จักชื่อเจสซี่ พิ้งแมน ราชายาเสพติด สามารถจี้ด้วยการยกเว้นโทษให้... Breakage (2009)
She warned me your Antipodean methods were both "unorthodox" and "controversial."ณ ที่นี้ ปลอดภัยเหมาะที่จะเป็นห้องให้การรักษา ไม่มีการยกเว้น The King's Speech (2010)
But in this case, I'm willing to make an exception.แต่ในกรณีนี้ ถือเป็นการยกเว้น Chuck Versus the Three Words (2010)
That we're the exception,เราคือคนที่ได้รับการยกเว้น The Psychology of Letting Go (2010)
Purity that demands exclusion...ความบริสุทธิ์ที่เรียกร้องการยกเว้น Aerodynamics of Gender (2010)
EXEMPT]ได้รับการยกเว้นEpisode #1.13 (2010)
I need you to sign in.คุณจะต้องลงชื่อ ไม่มีการยกเว้น... Fright Night (2011)
- No exceptions, that's the rule. - Okay, ready.ไม่มีการยกเว้น นี้เป็กกฎ โอเค เริ่มได้ From Up on Poppy Hill (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยกเว้น[n.] (kān yokwen) EN: exemption ; exception ; exempt ; exclusion   FR: exception [f] ; exemption [f] ; exonération [f]
การยกเว้นความรับผิด[n. exp.] (kān yokwen khwām rapphit) EN: exclusion of liability ; exemption from liability   
การยกเว้นภาษี[n. exp.] (kān yokwen phāsī) EN: tax exemption ; tax exempt   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exception[N] ข้อยกเว้น, See also: การยกเว้น, Syn. irregularity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually)
deferment(ดิเฟอร์'เมินทฺ) n. การเลื่อน,การยึดเวลาออกไป,การยกเว้น,การถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว
dispensationn. การแจกจ่าย,ระบบ,การจัดการ, การยกเว้น,การงด, Syn. dispersion,arrangement
exception(อิคเซพ'เชิน) n. การยกเว้น,ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ,การคัดค้าน,ข้อคัดค้าน. -Phr. (with the exception of (that) ยกเว้น), See also: exceptional adj. เป็นที่ยกเว้น n., Syn. objection
exemption(เอคเซมพฺ'เชิน) n. การยกเว้น,การละเว้น,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี,การพ้นจาก, See also: exemptive adj.
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
free listn. รายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเสียภาษี
immune(อีมิวนู') adj. มีภูมิคุ้มกันโรค,ได้รับการยกเว้น. n. ผู้มีภูมิคุ้มกันโรค,ผู้ได้รับการยกเว้น, Syn. exempt
impunity(อิมพิว' นิที) n. การได้รับการยกเว้นโทษ, การได้รับนิรโทษ

English-Thai: Nontri Dictionary
exclusion(n) การเอาออก,การไล่ออก,การกีดกัน,การยกเว้น
exemption(n) การยกเว้น,การละเว้น,การพ้นจาก,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี
release(n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
免税[めんぜい, menzei] (n) การยกเว้นภาษี

German-Thai: Longdo Dictionary
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ประทับตราแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top