Search result for

การบด

(37 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การบด-, *การบด*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
steam rollerการบดขยี้ (ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lappingการบดผิว, การบดวาล์ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quassationการบดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compaction การบดอัด
เป็นการอัดขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของขยะมูลฝอยระหว่างการขนส่ง หรือเป็นการลดปริมาตรขยะมูลฝอย [สิ่งแวดล้อม]
Mixingการบดผสมยางให้เข้ากับสารเคมี [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think it's good manners to pay respect to those chancellors and professors.ฉันคิดว่า มันคงจะดีที่จะไปเคารพ อธิการบดีและศาสตราจารย์ทั้งหลาย Episode #1.7 (2008)
Myung Hun, after you meet the Chancellor, you should go to the airport directly.มยองฮุน,หลังจากที่ลูกเข้าพบอธิการบดีแล้ว, ลูกควรจะตรงไปที่สนามบินเลย. Episode #1.7 (2008)
And I'm saying this not as her mother but as the chancelor of a major university.นี่ฉันพูดในฐานะอธิการบดีนะ ไม่ใช่เพราะเป็นแม่เขา Loyal and True (2008)
I had to break into the principal's officeฉันลอบเข้าไปในห้องอธิการบดี After School Special (2009)
The headmistress asked if I could come meet her at school.ท่านอธิการบดี ถามฉันว่า ถ้าฉันต้องเจอเธอที่โรงเรียน You've Got Yale! (2009)
We tried talking to him ourselves, we tried writing a letter, we tried the Ad Board, and we tried talking to the president of the university.เราพยายามจะคุยกับเขา พยายามเขียนจดหมาย ไปหาบอร์ดบริหาร คุยกับอธิการบดีของมหาลัย The Social Network (2010)
Shattering the wall between universes would rupture the fundamental constants of nature.การบดขยี้กำแพงของเอกภพ จะทำให้ควาามคงตัวของธรรมชาติสั่นครอน Peter (2010)
Oh, Chancellor Morton, how are you, sir?อธิการบดีมอร์ตัน เป็นไงมั่งครับ The Pants Alternative (2010)
It is my great honor to introduce the winner of this year's Chancellor's Award for Science, and my good friend Dr. Sheldon Cooper.และเป็นเกียรติยอ่างยิ่งที่จะแนะนำ ผู้ชนะรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของอธิการบดีปีนี้ เพื่อนที่แสนดีของผมเอง ดร.เชลด้อน คูเปอร์ The Pants Alternative (2010)
The dean's extended me the courtesy of auditing a few classes.อธิการบดีขยายเวลาให้ผม ที่จะรับเข้าเรียนต่อ Goodbye, Columbia (2010)
It repels the fabric of space and time and would prevent gravity from crushing a wormhole.มันโหนผ้าของพื้นที่และเวลา และจะป้องกันไม่ให้แรงโน้ม ถ่วงจากการบดหนอน Is Time Travel Possible? (2010)
Crushing and snorting.การบด และ การสูด Maybe We Can Get a Dog Instead? (2011)

English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eclipse[N] คราส, See also: การบดบังแสงอาทิตย์ของโลกหรือของดวงจันทร์, Syn. obsuration, occultation
squash[N] การบด, See also: การคั้น, Syn. crush, press
trituration[N] การบดละเอียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
milling(มิล'ลิง) n. การสีข้าว,การโม่แป้ง,การบด,การทำกระดาษ,ขอบที่เป็นร่องของเหรียญ
president(เพรส'ซิเดินทฺ) n. ประธาน,นายก,ประธานาธิบดี,ประมุข,ประธานบริษัท,อธิการบด' (ของมหาวิทยาลัยอเมริกา) ,คณบดี (ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ), Syn. chairman
prex(เพรค'ซี) n. ประธาน (โดยเฉพาะอธิการบดีมหาวิทยาลัย, Syn. president
prexy(เพรค'ซี) n. ประธาน (โดยเฉพาะอธิการบดีมหาวิทยาลัย, Syn. president
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก,อันดับหนึ่ง,สำคัญที่สุด,หัวหน้า,ตัวการ,รายใหญ่,เงินต้น,ทุน. n. หัวหน้า,ผู้อำนวยการ,ครูใหญ่,อธิการบดี,ประธาน,เงินต้น,ต้นทุน,ผู้ว่าอ้าง,ตัวการสำคัญ,โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.
rector(เรค'เทอะ) n. อธิการโบสถ์,เจ้าคณะเขตปกครองของโบสถ์โปรเตสแตนต์,อธิการบดีของมหาวิทยาลัย, See also: rectorial adj. rectorate n.
rolling(รอล'ลิง) n. การกลิ้ง,การม้วน,การมวน,การกลอก,การบด,การหมุน,การคลึง,เสียงกลิ้ง (เสียงม้วน...) adj. ซึ่งกลิ้ง (ม้วน,มวน..) ,เป็นลูกคลื่น,พลิกกลับ,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,เซไปเซมา,ทำให้เกิดเสียงดังที่ต่อเนื่อง, See also: rollingly adv.
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
eclipse(n) สุริยุปราคา,จันทรุปราคา,ความมืด,อุปราคา,การบดบังรัศมี
ecliptic(adj) เกี่ยวกับสุริยุปราคา,เกี่ยวกับจันทรุปราคา,เกี่ยวกับการบดบังรัศมีค
mastication(n) การเคี้ยว,การบด
rector(n) อธิการบดี,อธิการวัด,เจ้าคณะ
rectory(n) วัด,บ้านพักอธิการบด
rolling(n) การม้วน,การกลิ้ง,การหมุน,การบด,การคลึง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top