ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การถ่ายโอน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การถ่ายโอน-, *การถ่ายโอน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transfer of controlการถ่ายโอนการควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data transferการถ่ายโอนข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
heat transferการถ่ายโอนความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
heat transferการถ่ายโอนความร้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiation heat transferการถ่ายโอนความร้อนโดยการแผ่รังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
population transferการถ่ายโอนประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mass transferการถ่ายโอนมวล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
transductionการถ่ายโอนยีน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gaseous transferการถ่ายโอนแก๊ส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dip transferการถ่ายโอนแบบจุ่ม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monetary transferการถ่ายโอนเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Linear energy transferการถ่ายโอนพลังงานเชิงเส้น, แอลอีที, การสูญเสียหรือการถ่ายโอนพลังงานของรังสี ขณะผ่านสสาร ต่อหน่วยระยะทาง, Example: [นิวเคลียร์]
Asynchronous transfer modeการถ่ายโอนข้อมูลแบบอะซิงโคนัส [TU Subject Heading]
Language transfer (Language learning)การถ่ายโอนทางภาษา [TU Subject Heading]
Momentum transferการถ่ายโอนโมเมนตัม [TU Subject Heading]
Transfer of trainingการถ่ายโอนจากการเรียน [TU Subject Heading]
heat transferการถ่ายโอนความร้อน, การส่งผ่านความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยการนำ การพา หรือ การแผ่รังสีความร้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heat conductionการนำความร้อน, การถ่ายโอนความร้อนผ่านตัวกลางโดยที่ตัวกลางไม่เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heat radiationการแผ่รังสีความร้อน, การถ่ายโอนความร้อนจากวัตถุในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  การแผ่รังสีความร้อนนี้ไม่ต้องอาศัยวัตถุ และสามารถผ่านไปในอวกาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
heat convectionการพาความร้อน, การถ่ายโอนความร้อนผ่านของไหล โดยโมเลกุลของของไหลเมื่อรับความร้อนจะขยายตัวและเคลื่อนที่สูงขึ้นเนื่องจากแรงลอยตัวพร้อมทั้งพาความร้อนไปด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We take it from a German petrol dump.เราเอามันจากการถ่ายโอน ข้อมูลน้ำมันเยอรมัน ดีมากครับ How I Won the War (1967)
IPV power transfer.การถ่ายโอนอำนาจ ไอพีวี Contact (1997)
Hey, Luigi, this new road makes your place look like a dump.เฮย, ลูวีกี, ถนนสายใหม่นี้จะ ทำให้ดูสถานที่ของคุณเช่นการถ่ายโอนข้อมูล Cars (2006)
A functional muscle transfer of the tongue?การถ่ายโอนกล้ามเนื้อมาที่ลิ้น? Let the Truth Sting (2007)
Their respective teams have been working together for several weeks to insure a smooth turnover.ทีมงานของประธานาธิบดีทั้งสอง ได้ทำงานร่วมกัน มาหลายสัปดาห์แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่า การถ่ายโอนเป็นไปอย่างราบรื่น 24: Redemption (2008)
What else do you believe in, blood transfusions?คุณเชื่อในเรื่องอะไรอีกล่ะ การถ่ายโอนเลือดงั้นเหรอ? Comparative Religion (2009)
Transmit Complete.การถ่ายโอน เสร็จสมบูรณ์ Surrogates (2009)
Of transferring access to the computerของการถ่ายโอนข้อมูลการเข้าถึงของคอมพิวเตอร์ Divided (2010)
I didn't know the transfer would cause this to happen.ผมไม่รู้ว่า การถ่ายโอน จะทำให้เกิดเรื่องนี้ได้ Divided (2010)
The transfer's almost complete.การถ่ายโอนเกือบจะเสร็จแล้ว Divided (2010)
I'm initiating the transfer.ฉันเริ่มที่จะเปิดการถ่ายโอนข้อมูลแล้ว Awakening (2010)
To the power transfer.ที่ส่งผลไปยังการถ่ายโอนพลังงาน Awakening (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถ่ายโอน[kān thāi-ōn] (n) EN: transfert  FR: transfert [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transference(n) การโยกย้าย, See also: การถ่ายโอน, การเปลี่ยนแปลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
baud(บอด) เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็ม 1 บอดเท่ากับจำนวนบิตที่ส่งได้ใน 1 ครั้ง ถ้าส่งได้ครั้งละ 2 บิต 1 บอดก็จะเท่ากับ 2 บิต โมเด็มจะดีหรือไม่ ก็ดูที่ความเร็วจากหน่วยวัดนี้ โดยปกติ เท่าที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน มีขนาดความเร็ว 300 บอด (ประมาณ 37 ตัวอักษร) และ 1, 200 บอด (ประมาณ 150 ตัวอักษร)
bits per secondบิตต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า BPS เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มว่า มีความเร็วกี่บิตต่อวินาที
bps(บีพีเอส) ย่อมาจาก bits per second หรือบิตต่อวินาที เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มว่า มีความเร็วกี่บิตต่อวินาที
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
data transferการถ่ายโอนข้อมูลหมายถึง การเคลื่อนย้ายข้อมูลจากที่เก็บในตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงการย้ายที่เก็บจากสื่อเก็บหนึ่งไปอีกสื่อหนึ่งก็ได้ หรือบางทีอาจหมายถึง การย้ายข้อมูลจากโปรแกรมหลัก (master program) ไปทำงานยังโปรแกรมย่อย (subprogram)
femtosecondเฟมโตวินาทีเท่ากับ หนึ่งในพันล้านล้านของวินาที (10 -15) ใช้เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานของอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ เช่น การทำงานของหน่วยประมวลผลการถ่ายโอนข้อมูล การดึงข้อมูลจากหน่วยความจำสำรอง (auxiliary memory) สู่หน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้น
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตราหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทั้งสองทิศ ทางพร้อม ๆ กัน ใช้เมื่อมีการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
kermit(เคอร์มิต) เป็นวิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบหนึ่งที่ทำงานค่อนข้างช้า (Kermit เป็นชื่อกบในการ์ตูนเรื่องหนึ่ง) ใช้ในการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องเมนเฟรม (mainframe) ทีนิยมกันมาก โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดู XMODEM ประกอบ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top