Search result for

กากี

(26 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กากี-, *กากี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กากี[N] khaki, See also: iron-rust colour, Example: ข้าราชการสวมเสื้อสีกากี, Thai definition: สีน้ำตาลปนเหลือง
กากี[N] female crow, Count unit: ตัว, Thai definition: กาตัวเมีย
กากี[ADJ] promiscuous, See also: lewd, dissolute, Syn. แพศยา, Example: หล่อนถูกกล่าวหาว่าเป็นหญิงกากี, Thai definition: หญิงมากชู้หลายผัว
กากี่นั้ง[N] one of us, See also: intimate friends, Syn. คนกันเอง, พวกเดียวกัน, Example: พวกเรามันเป็นกากี่นั้ง อยากทานอะไรก็หยิบเอาเลยนะไม่ต้องเกรงใจ, Count unit: คน, Notes: (จีน)
กากีแกมเขียว[N] olive-green, Syn. สีเขียวขี้ม้า, Example: ผมชอบสีกากีแกมเขียว, Count unit: สี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กากีน. กาตัวเมีย.
กากีน. หญิงมากชู้หลายผัว.
กากีว. สีนํ้าตาลปนเหลือง, สีสนิมเหล็ก.
กากีแกมเขียวว. สีเขียวขี้ม้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kakee (Legendary Character)กากี (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's very blazer and chinos.นั่นมันเป็นอะไรที่ลุกโชง และสีกากีมาก The Grandfather (2009)
After today's events, how much egg does the U.S. court system have on its face for exonerating Lincoln Burrow?หลังจากเหตูการณ์วันนี้ จะมีไข่ละเลงหน้าศาลของอเมริกากี่ใบ สำหรับคำตัดสินให้ลินคอล์น เบอร์โรว์พ้นผิด? Cowboys and Indians (2009)
Let me get my khakis.- งั้นให้ผมเอาชุดกากีก่อน In This Home on Ice (2010)
Penny, to your mind, are you a slut?เพนนี่ ตา่มความคิดของคุณเองแล้ว คุณคิดตัวเองเป็นนางกากีรึเปล่า? The Robotic Manipulation (2010)
Khaki pants? No, thanks.กางเกงกากี อี๋ขอบาย Love & Other Drugs (2010)
You gotta remember that are a lot of neighborhoods out there with a lot of 13-year old guitarist but somewhere out there, there's a 12-year old who's shredding, I mean he's killing that guitar.เอาอย่างนี้ เธอต้องจำไว้ว่า มันยังมีอีกตั้งหลายบ้าน หลายตำบล อบต. ที่มีมือกีตาร์อายุ 13 ฝีไม้เก่งๆอีกตั้งเยอะ ข้างนอกนั่น แล้วก็ยังมีเด็ก 12 ปีที่ข่วนกีตาร์เด็ดสะระตี่ ฉันหมายถึง เกากีตาร์ได้ระดับเทพ... Tooth Fairy (2010)
Green pants.กางเกงสีกากี Semper I (2011)
It's a machine telling me I'm low on khakis.แต่เป็นเครื่องที่บอกว่าสีกากีของผมตกแล้ว Studies in Modern Movement (2011)
Tomorrow will be the most beautiful day of Raymond K Hessel's life.ไม่ใช่พวกสีกากี Fight Club (1999)
And Matt, you think Elyse is an uptight, geeky prude... who needs to loosen up and get laid.และ แมตต์ คุณคิดว่าแอลลี่นางกากี นังวันทองกับคุณ ใครได้ ใครเสีย American Pie Presents: Band Camp (2005)
Filthy bitch.นางกากี Sex Is Zero 2 (2007)
You know, I'll put down the flat-front khakis head on over, grab an Orange Julius.คุณรู้นะ ผมจะส่วมชุดสีกากี เดินนำหน้า ถือแก้วน้ำส้ม A No-Rough-Stuff-Type Deal (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
khaki(แคค'คี,คา'คี) n. สีกากี,สีน้ำตาลเหลือง,ผ้ากากี,ผ้า, กางเกงสีกากี,เสื้อสีกากี. adj. สีกากี,ทำด้วยผ้ากากี pl.khakis

English-Thai: Nontri Dictionary
khaki(adj) สีกากี
khaki(n) สีกากี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top