Search result for

กั้นไว้

(18 entries)
(0.11 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กั้นไว้-, *กั้นไว้*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กั้นไว้ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กั้นไว้*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กีดขวางก. ขวางกั้นไว้, ขวางเกะกะ.
ขีดคั่นก. ขีดกั้นไว้, กำหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น อ่านหนังสือไปถึงไหนแล้ว ให้ทำเครื่องหมายขีดคั่นไว้.
คูหาโดยอนุโลมใช้เรียกช่องที่กั้นไว้เป็นสัดส่วนสำหรับใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คูหาลงคะแนนในที่เลือกตั้งสำหรับใช้ในการกาบัตรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง.
ทดก. กันไว้, กั้นไว้, ทำให้นํ้าท่วมท้นขึ้นมาด้วยทำนบเป็นต้น เช่น ทดนํ้า
บุก ๒ก. ฝ่าเข้าไปในบริเวณที่มีขอบเขตกั้นไว้หรือมีสิ่งกีดขวางเป็นต้น เช่น บุกป่า บุกเข้าไปในค่ายทหาร, โดยปริยายหมายถึง ไปถึงด้วยความลำบาก เช่น อุตส่าห์บุกมาถึงบ้าน.
ป้องก. บังเพื่อกักหรือกั้นไว้.
ป้องกันก. กั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง.
ปิดก. กันหรือกั้นไว้ไม่ให้เผยออก เช่น ปิดฝาหม้อ, กันหรือกั้นไว้ให้เข้าออกไม่ได้ เช่น ปิดถนน
พาน ๕ขวาง, กีดขวาง, ขึงขวาง, เช่น เอาเชือกมาพานไว้ เมื่อคนมาปะทะก็จะล้มลง, กั้นไว้ เช่น พานคนข้างหลังไว้, ระให้หมดไป เช่น เอาไม้กวาดพานหยากไย่.
สะดัก, สังดักก. คอย, กั้นไว้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ground waterน้ำบาดาล, น้ำที่ซึมอยู่ในดินซึ่งมีชั้นของหินกั้นไว้  ทำให้ดินเหนือชั้นหินอิ่มตัวไปด้วยน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bar out    [PHRV] ปิดไว้ (ไม่ให้เข้า) มักใช้กับตึกหรืออาคาร, See also: กั้นไว้
bar up    [PHRV] ใส่สลักประตู, See also: ปิดไว้, กั้นไว้
clog up    [PHRV] อุดตันด้วย (ปกติใช้รูป passive voice), See also: ปิดกั้นไว้ด้วย, Syn. chock up, choke up
debar from    [PHRV] ห้ามเข้า, See also: ห้าม, กั้นไว้, ขวางไว้, Syn. disbar from
fence out    [PHRV] กั้นไม่ให้เข้ามาด้วยรั้ว, See also: ปิดกั้นไว้ด้านนอกด้วยรั้ว
orchestral pit    [N] บริเวณกั้นไว้หน้าเวทีแสดงสำหรับวงดนตรีนั่ง, See also: (เช่น การแสดงบัลเล่ต์ โอเปร่า), Syn. pit

Are you satisfied with the result?

Go to Top