Search result for

กลุ่มคำ

(16 entries)
(0.1142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลุ่มคำ-, *กลุ่มคำ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วลีกลุ่มคำที่เรียงติดต่อกันเป็นระเบียบและมีกระแสความเป็นที่หมายรู้กันได้ แต่ยังไม่เป็นประโยคสมบูรณ์ เช่น หนูแหวนแขนอ่อน เวลาดึกดื่นเที่ยงคืน ทางเดินเข้าสวนมะพร้าว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can use numbers to make words.คุณสามารถนำตัวเลข มาสร้างเป็นกลุ่มคำ Music of the Spheres (2012)
- I can hardly say no in that house.ในกลุ่มคำที่ฉันจะสามารถพูดได้ในบ้านของนาย คำว่า "ไม่ได้ค่ะ" ไม่มีอยู่จริง Episode #1.7 (2013)
Then locate document where certain word groupings have been used before.แล้วค่อยหาในเอกสาร ว่ากลุ่มคำไหน ที่เคยใช้มาก่อน Size Matters (2014)
A category?เป็นกลุ่มคำน่ะ The Story of Us (1999)
His computer tabulates punctuation, misspellings and sentence structure to identify a set of key words, which he'll use to create a profile of our killer.เขาใช้คอมวิเคราะห์ การแบ่งวรรคตอน คำที่เขียนผิด และ โครงสร้างประโยค เพื่อระบุกลุ่มคำสำคัญ ซึ่งเขาใช้ That Night, a Forest Grew (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มคำ[n. exp.] (klum kham) EN: phrase   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idiom[N] สำนวน, See also: กลุ่มคำที่นำมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่และแตกต่างจากความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ลำพ, Syn. expression
mood[N] มาลา (ทางไวยากรณ์), See also: กลุ่มคำกริยาแสดงทัศนคติ, Syn. aspect, inflection, mode
phrase[N] วลี (ทางไวยากรณ์), See also: กลุ่มคำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
in line programโปรแกรมแทรกชุดคำสั่งแทรกหมายถึง ชุดคำสั่งส่วนหนึ่งที่เขียนแทรกไว้ในโปรแกรม ใช้ชื่อที่กำหนดขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ คำสั่งกลุ่มนี้ โดยปกติ จะประกอบด้วยคำสั่งหลายคำสั่ง ที่ผู้ทำโปรแกรมนำมารวมไว้ ชุดคำสั่งแทรกนี้จะต้องกำหนดชื่อคำสั่งไว้ตอนต้นโปรแกรม เมื่อใดก็ตาม ที่มีการเรียกชื่อคำสั่งที่กำหนดนี้ ก็จะเท่ากับเป็นการเรียกใช้กลุ่มคำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งนี้ทั้งชุด ชุดคำสั่งแทรกนี้ เราสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาที่เรียกใช็โปรแกรมนี้อยู่ หรือทุกแห่งที่ต้องการใช้คำสั่งกลุ่มนั้นมีความหมายเหมือน macro instruction, macro program
inheritance(อินเฮอ'ริเทินซฺ) n. สิ่งที่รับช่วงมา,สิ่งที่สืบทอดมา,การรับช่วง,การสืบทอด,สิทธิในการรับมรดก,สิทธิในการรับช่วง, Syn. heritage,legacy, การสืบทอด เป็นศัพท์ที่ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ (object-oriented language) เป็นคำสั่งให้ทำการคัดลอกกลุ่มรหัสคำสั่งได้ นักเขียนโปรแกรมจะชอบเพราะไม่ต้องพิมพ์กลุ่มคำสั่งนั้นซ้ำ แล้วซ้ำอีกบ่อย ๆ
phrase(เฟรส) n. วลี,กลุ่มคำศัพท์,ถ้อยคำ,โวหาร,คำพูด,คำคม,คำพังเพย,สำนวน,คำคุยโว,การใช้ถ้อยคำ vt. ใช้ถ้อยคำ,แสดงโวหาร,ประจบ, Syn. expressioin,catchword,word
vocabulary(โวแคบ'บิวเลอรี) n. กลุ่มคำ,กลุ่มคำศัพท์,รายการคำศัพท์,ประมวลคำศัพท์,คำศัพท์,กลุ่มรูปแบบผลงานที่เป็นลักษณะของศิลปินหรือศิลปะหรือสถาปัตยกรรม., Syn. glossary,lexicon,wordbook,verbiage,tongue

English-Thai: Nontri Dictionary
phrase(n) วลี,กลุ่มคำ,สำนวน,โวหาร,คำคม
vocabulary(n) ประมวลคำศัพท์,กลุ่มคำศัพท์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top