Search result for

กราก

(41 entries)
(0.0552 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กราก-, *กราก*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โกรกกราก (adv ) เร่งรีบ, รีบด่วน *หมายเหตุ ภาษาโคราช

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราก[V] rush, See also: dash, speed, hurry, run, race, hasten, Syn. รวดเร็ว, Ant. เชื่องช้า, Example: บ๋อยที่ยืนอยู่หน้าประตูกรากเข้ามาเปิดประตูให้อย่างนอบน้อม, Thai definition: ตรงเข้าไปโดยเร็ว
กราก[ADV] rough, See also: harsh to the touch, Syn. กระด้าง, กร้าน, Ant. นุ่ม, Example: ข้าวที่เธอหุงแข็งกรากจนกลืนไม่ลง
กราก[ADV] grating sound, See also: rasping sound, Syn. แกรกกราก, Example: เสียงลากกิ่งไม้ดังกรากๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กราก(กฺราก) ก. ตรงเข้าไปหรือเข้ามาโดยเร็ว เช่น กรากเข้าไป.
กราก(กฺราก) ว. รวดเร็ว เช่น นํ้าไหลเชี่ยวกราก.
กราก(กฺราก) ว. เรียกสิ่งที่หุงหรือนึ่งสวยมากเกินไปว่า สวยกราก เช่น ข้าวสวยกราก ถั่วสวยกราก.
กราก(กฺราก) ว. เสียงอย่างเสียงของผ้าลายที่ยังไม่ได้ซักหรือผ้าที่ลงแป้งจนแข็งกระทบหรือเสียดสีกัน
กรากเสียงอย่างเสียงลากกิ่งไม้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, mighty river#โอ้ แม้น้ำเชี่ยวกรากMarley & Me (2008)
Jean had a great-grandmother who came here right after the Civil War.ยีนมียายคนหนึ่ง คนที่มาตั้งรกรากที่นี่หลังสงครามกลางเมือง Nights in Rodanthe (2008)
Krakatoa, Mount Vesuvius.กรากาตัว, ภูเขาเวสูวัส Under the Mountain (2009)
We're going to colonize earth.เรากำลังจะตั้งรกรากบนโลกใบนี้ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Possibly A little-known extract made from reeksa rootเป็นไปได้ว่า เป็นสารที่รู้จักกันน้อย ที่สกัดออกมาจากรากของรีกซา Mystery of a Thousand Moons (2009)
Is there any chance these are very old remains of settlers or Indians, who should be left in peace?เป็นไปได้ไหมว่า เป็นศพเก่าของพวกตั้งรกราก หรือพวกอินเดียนที่ตายไป Harbingers in a Fountain (2009)
Till we find a better, more permanent way to live.จนกว่าเราจะเจอสถานที่ดีๆ ที่จะทำให้เราตั้งรกราก อยู่กันได้อย่างถาวร Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Our family fled Salem in 1692 and relocated here.ตระกูลเราหลบหนีจากซาเลม ในปี 1692 และตั้งรกรากใหม่ที่นี่ Haunted (2009)
You know, the Salvatores were one of this town's original settlers.รู้ไหม พวกซัลวาทอร์เป็นหนึ่งใน ผู้ตั้งรกรากดั้งเดิมที่เมืองนี้นะ Haunted (2009)
So, that is signal transduction from this root to the root of the tree next to it.นั่น, นั่นคือสัญญาณการสื่อโครงข่าย จากรากนี่ ไปสู่อีกรากนึงที่ติดกัน ควรเก็บตัวอย่าง Avatar (2009)
This is just like Nicaragua.นี้มันเหมือนที่ นิกรากัว MacGruber (2010)
I got shot in Nicaragua.ฉันถูกยิงนะที่นิกรากัว MacGruber (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
anglo-american(แอง' โกล อะเม' ริกัน) adj., n. เกี่ยวกับอังกฤษและอเมริกา (โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา) คนอังกฤษที่ไปตั้งรกรากที่อเมริกา. -Anglo-Americanism n.
beet sugarn. น้ำตาลจากรากต้นsugar beet
homesteadn. บ้านพัก (รวมทั้งบ้านสิ่งก่อสร้างและที่ดิน) vt.,vt. ตั้งรกราก
land(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil,g
locate(โล'เคท) vt. หาที่ตั้ง,กำหนดที่ตั้ง,หาแหล่งที่ตั้ง,ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,สำรวจที่ดินหรือถิ่นที่อยู่. vi. ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,ก่อตั้ง., See also: locatable adj. ดูlocate locater n. ดูlocate locator n. ดูlocate, Syn. find
nestle(เนส'เซิล) {nestled,nestling,nestles} v. อยู่อย่างเบียดกัน,เบียด,อิงแอบ,พักอาศัยอยู่อย่างสบาย,ทำรัง,ตั้งรกรากในบ้าน,ซบ (ศีรษะ) ไว้อย่างอบอุ่น., See also: nestler n.
populate(พอพ'พิวเลท) vt. อาศัยอยู่,ตั้งถิ่นฐานใน,นำผู้คนเข้าไปตั้งรกรากในบริเวณหนึ่ง
population(พอพพิวเล'เชิน) n. ประชากร,พลเมือง,จำนวนประชากร,กลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง,การนำผู้คนเข้าไปตั้งรกราก,จำนวนทั้งหมด., Syn. inhabitants
root(รูท) n. ราก,หน่อ,หัวใต้ดิน,ฐาน,รากฐาน,แหล่งที่มา,แก่นแท้,รากของต้นตอ, (คณิตศาสตร์) กรณฑ์,ลูกหลาน,รากศัพท์,รากของคำ vi. มีกำเนิดจาก,มีบ่อเกิดจาก -Phr. (take root งอกราก เจริญเติบโต ยึดแน่น), Syn. rootlet,shoot,taproot

English-Thai: Nontri Dictionary
colonization(n) การตั้งอาณานิคม,การตั้งรกราก
colonize(vt) ตั้งอาณานิคม,ตั้งรกราก
jar(vi) เกิดเสียงเอี๊ยดๆ,ส่งเสียงโกรกกราก
land(vt) เอาขึ้นบก,เอาขึ้นฝั่ง,นำไปถึง,ตั้งรกราก,จับจอง
locate(vt) ตั้งขึ้น,หาทำเล,หาที่ตั้ง,ตั้งรกราก
nestle(vi,vt) เบียด,ซบ,อิงแอบ,อุ้ม,อาศัยอยู่,ตั้งรกราก,ทำรัง
people(vt) ตั้งรกราก,เข้าไปอาศัย,บรรจุคน
root(vi) หยั่งราก,ออกราก,มีกำเนิดจาก
settle(vi) ตั้งถิ่นฐาน,ตั้งรกราก,พักผ่อน,ตั้งครรภ์
torrent(n) เสียงด่าโขมง,ความเชี่ยวกราก,การไหลทะลัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top