Search result for

กระแสไฟ

(58 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระแสไฟ-, *กระแสไฟ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแสไฟ[N] electric current, See also: electricity, Syn. กระแสไฟฟ้า, Example: เขื่อนสิริกิติ์สามารถผลิตกระแสไฟได้ 375 เมกะวัตต์
กระแสไฟฟ้า[N] electric current, See also: electricity, current, Syn. กระแสไฟ, ไฟฟ้า, Example: ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนผู้ป่วยออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้าดูดให้คล้องด้วยผ้าหรือเชือกที่หัวไหล่ แล้วลากผู้ป่วยออกมา, Count unit: โวลต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
low-tension currentกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
high-tension currentกระแสไฟฟ้าแรงสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric currentsกระแสไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric currents, Alternatingกระแสไฟสลับ [TU Subject Heading]
Electric currents, Directกระแสไฟตรง [TU Subject Heading]
AC Currentกระแสไฟฟ้าสลับ [การแพทย์]
Current, High Frequencyกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่สูง [การแพทย์]
Current, Low Frequencyกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำ [การแพทย์]
Death, Fatal, Immediateกระแสไฟฟ้าที่แรงพอจะทำให้เสียชีวิตโดยทันที [การแพทย์]
Electric Currentกระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
Electricityกระแสไฟฟ้า,ไฟฟ้า [การแพทย์]
Evoked Potentialsกระแสไฟที่เกิดขึ้นที่กล้ามเนื้อ,ศักย์บันดล,ศักยบันดล,การตอบสนองโดยทันที [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
I'm getting a lot of electrostatic interference.ผมพบคลื่นกระแสไฟฟ้าจำนวนมาก The Day the Earth Stood Still (2008)
I have seen a sea snake lying on the swell to absorb the energy of the waves and produce electricity.ฉันเห็นงูทะเล นอนอยู่บนน้ำเพื่อดูดซับพลังงานจากคลื่น และผลิตกระแสไฟฟ้า Home (2009)
Jolt, electrify!ปล่อยกระแสไฟฟ้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's the part which generates the electricity.ซึ่งมีส่วนที่จะสร้างกระแสไฟฟ้า โดยปกติแล้ว นี่จะช่วยให้ 4 Days Out (2009)
This is the positive terminal.นี่แหล่ะที่ส่งอัตราการไหล ของกระแสไฟออกมา 4 Days Out (2009)
The only question now is will this supply enough current?อัตราการไหลของกระแสไฟเพียงพอไหม และเรายังต้องการขั้วไฟฟ้าอยู่อีกเท่าไหร่ 4 Days Out (2009)
Current should short it out.กระแสไฟควรลัดวงจรของมัน To the Lighthouse (2009)
Power's backing up in the relay.พลังงานกลับมาในเครื่องถ่ายทอดกระแสไฟฟ้า Earth (2009)
And shoots bolts into your head.และยิงกระแสไฟฟ้าไปที่หัว Life (2009)
The electricity.กระแสไฟฟ้า Beyond Here Lies Nothin' (2009)
No evidence of contact with electricity or petrochemicals.ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า หรือสารจากปิโตรเคมี ได้ The Plain in the Prodigy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระแสไฟ[n. exp.] (krasaē fai) EN: electric current   FR: courant électrique [m]
กระแสไฟฟ้า[n. exp.] (krasaē faifā) EN: electric current ; electricity ; current   FR: courant électrique [m] ; courant [m] ; électricité [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
AC[N] กระแสไฟฟ้าแบบสลับ (ใช้ทางไฟฟ้า คำย่อของ alternating current), See also: กระแสสลับ
alternating current[N] กระแสไฟฟ้าสลับ (มีคำย่อว่า AC)
electric current[N] กระแสไฟฟ้า, See also: กระแสไฟ, ไฟฟ้า
electricity[N] กระแสไฟฟ้า, See also: ไฟฟ้า, ประจุไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, Syn. current, power
juice[SL] กระแสไฟ, See also: ไฟฟ้า, ไฟ
static electricity[N] กระแสไฟสถิตย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
alternating currentกระแสไฟฟ้าสลับ, AC
alternating currentac(เอซี) กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ direct current
ammeter(แอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าเป็นหน่วยแอมแปร์ (in amperes)
amperage(แอม' เพอเรจฺ, แอมแพร' เรจฺ) n. กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
ampere-turn(แอม' แพร์เทอน) n. กำลังแม่เหล้กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ที่วิ่งผ่านขดลวดหนึ่งรอบ At.
amplidyne(แอม' พลิไดน์) n. เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงที่ขยายกำลังให้มากขึ้น
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement ###A. reduction)
arc lightดวงประทีปไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากส่วนงอโค้งเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าที่ขั้วเรืองแสงที่ล้อมรอบด้วยแก๊ส

English-Thai: Nontri Dictionary
ampere(n) หน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์
commutator(n) เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เครื่องสับเปลี่ยน
electricity(n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า
electrification(n) การเกิดประจุไฟฟ้า,การเกิดกระแสไฟฟ้า,การปล่อยกระแสไฟฟ้า
electrify(vt) ทำให้เกิดประจุไฟฟ้า,วัดไฟฟ้า,ต่อไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า
electrolysis(n) การวิเคราะห์สารประกอบเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า
electrolyte(n) สารประกอบที่ถูกวิเคราะห์ด้วยกระแสไฟฟ้า
electromotive(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของกระแสไฟฟ้า,ที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
galvanometer(n) เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
induction(n) การนำเข้ามา,การชักนำ,อุปมาน,การเกณฑ์,กระแสไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電流[でんりゅう, denryuu] (n) กระแสไฟฟ้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
電流[でんりゅう, denryuu] Thai: กระแสไฟฟ้า English: electric current

German-Thai: Longdo Dictionary
Strommesser(n) |der, pl. Strommesser| เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า, See also: S. Amperometer,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top