Search result for

กระแสน้ำ

(43 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระแสน้ำ-, *กระแสน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแสน้ำ[N] current, See also: tide, stream, course, flow, Syn. สายน้ำ, Example: ทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ำทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่บังคับอุณหภูมิให้ร้อนหรือเย็นได้, Count unit: กระแส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tidal currentกระแสน้ำขึ้นลง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
longshore current; littoral currentกระแสน้ำชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
littoral current; longshore currentกระแสน้ำชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
undertowกระแสน้ำตลบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lymphatic Circulation, Crossedกระแสน้ำเหลืองข้ามมาประเทศจีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the current that day was so strong that... for every stroke I took, I was pushed back two.แต่กระแสน้ำวันั้น แรงมาก ฉันว่ายไปหนึ่ง ถอยกลับไปสอง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Andrew got caught in a riptide.แอนดริว ถูกกระแสน้ำพัดไป Remains of the J (2009)
- The gulf stream does the trick for me.กระแสน้ำในอ่าว ช่วยฉันได้ Lost Boys (2009)
When the tide is neither coming in nor going out,คือเมื่อกระแสน้ำไม่พัดเข้าพัดออก Slack Tide (2009)
Tides, currents, waves, wind...น้ำขึ้นน้ำลง กระแสน้ำ คลื่น ลม... Slack Tide (2009)
Turn the tides, and legend has it, his spells helped to build Camelot itself.เปลี่ยนทิศทางกระแสน้ำ,และตำนานได้ พลังเวทย์มนต์ของเค้าช่วยสร้างคาเมล๊อตขึ้นมาด้วยซ้ำ The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Strong current, freezing water.กระแสน้ำไหลเชี่ยว เย็นยะเยือก Snakehead (2009)
The streams whereof make glad the city of God,กระแสน้ำที่ทำให้รู้สึกอบอุ่น เมืองของพระเจ้า Human (2010)
Water under the bridge, Yuri.กระแสน้ำเชี่ยวไหลลึก ยูริ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
We're heading into a high pressure flow.เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่กระแสน้ำแรงดันสูง Beginner Pottery (2010)
Ride hard between wind and tide!แล่นเต็มที่ตามลม และกระแสน้ำ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Time and tide wait for none. Quartermaster.เวลา กระแสน้ำ ไม่เคยรอใคร Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระแสน้ำ[n. exp.] (krasaēnām) EN: current ; tide ; stream ; course ; flow   FR: courant d'eau [m] ; débit d'eau [m] ; courant marin [m] ; flux [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
current[N] กระแสน้ำ, See also: กระแสลม, Syn. flow
ebb tide[N] กระแสน้ำลง, See also: น้ำลง
Gulf Stream[N] กระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติก
maelstrom[N] น้ำวน, See also: กระแสน้ำวน, Syn. whirlpool, vortex
millstream[N] กระแสน้ำที่ไหลเข้าสู่กังหัน
neap[N] กระแสน้ำที่ลดลง, Syn. neap tide
neap tide[N] กระแสน้ำที่ลดลง, Syn. neap
race[N] กระแสน้ำ, Syn. current
riptide[N] กระแสน้ำที่ไหลต้านกระแสน้ำอื่น
springtide[N] กระแสน้ำขึ้นหรือลงอย่างมากในช่วงพระจันทร์เต็มดวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
blowoff(โบล'ออฟ) n. กระแสน้ำที่ทะลักออกมา,ไอหรือแก๊สที่ทะลักออก,คนขี้คุย
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
currency(เคอ'เรินซี) n. เงินตรา,เงิน,การแพร่หลาย,ช่วงระยะเวลาที่แพร่หลาย,กระแสน้ำ,กระแสลม
current(เคอ'เรินทฺ) n.,adj. แพร่หลาย,เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป,ปัจจุบัน,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,ทั่ว ๆ ไป n. กระแสน้ำ,กระแสลม,กระแสไฟฟ้า,ความเร็วของกระแส
downstreamadv. ตามทิศทางของกระแสน้ำ,ตามน้ำ,ตามกระแสน้ำ
eagre(อี'เกอะ) n. น้ำท่วมและกระแสน้ำขึ้น
ebb(เอบ) n. น้ำลด,การไหลกลับของกระแสน้ำ,การไหลกลับ,การไหลไป,การลดลง,ความเสื่อม,จุดเสื่อม. vi. ไหลกลับ,ไหลไป,ลดลง,เสื่อม,สูญเสีย, Syn. wane ###A. grow,
ebb tideกระแสน้ำลง,น้ำลง
flood(ฟลัด) n. น้ำท่วม,อุทกภัย. -Phr. (the Flood น้ำท่วมโลกตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ,การไหลบ่าของกระแสน้ำ,น้ำขึ้น,ไฟส่องที่จ้ามากที่มีลำแสงกว้างใหญ่. vt. ท่วม,เต็มไปด้วย,น้ำขึ้น,สองแสงจ้า. vi. ท่วม,ไหลบ่า., See also: floodable adj. flooder n. คำที่มี

English-Thai: Nontri Dictionary
current(n) กระแส,ความเห็น,กระแสน้ำ,กระแสลม
flow(n) การไหล,การลอย,สายน้ำ,กระแสน้ำ,ความคล่องตัว,การมีประจำเดือน
tide(n) เวลาน้ำขึ้นลง,กระแสน้ำ,ฤดูกาล,เทศกาล,วิกฤติการณ์,แนวโน้ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
水上[みなかみ, minakami] (n) กระแสน้ำช่วงต้นน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top