Search result for

กระแส

(104 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระแส-, *กระแส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแส    [N] trend, See also: course, flow, way, Syn. ทาง, แนวทาง, Example: ความเห็นของนักการเมืองบางคนจะทวนกับกระแสความคิดของคนทั่วไป
กระแส    [N] current, See also: stream of water, tide, flow, Syn. กระแสน้ำ, สายน้ำ, Example: มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านชายฝั่งทะเลแถบอเมริกาใต้, Count unit: สาย, Thai definition: น้ำหรือลมที่ไหลหรือพัดเรื่อยเป็นแนวเป็นทางไปไม่ขาดสาย
กระแส    [N] radiance, See also: ray of light, Syn. แสงแจ่มจ้า, Ant. ความมืด, Example: เราอาศัยกระแสงแห่งพระจันทร์ในการเดินทาง
กระแส    [N] colour, See also: brilliance, radiance, shade, Syn. สี, Example: กระแสงแห่งรุ้งนั้นสวยงามนัก
กระแส    [N] sound, See also: noise, voice, tone, Syn. เสียง, Example: ท่านมีกระแสงที่แจ่มใส
กระแสลม    [N] wind, See also: airstream, wind current, airflow, Example: ว่าวลอยอยู่ในอากาศได้ก็เพราะมีกระแสลมปะทะที่ตัวว่าว, Thai definition: สายลมพัด
กระแสไฟ    [N] electric current, See also: electricity, Syn. กระแสไฟฟ้า, Example: เขื่อนสิริกิติ์สามารถผลิตกระแสไฟได้ 375 เมกะวัตต์
กระแสจิต    [N] telepathy, See also: mental power, mental telepathy, Syn. พลังจิต, โทรจิต, Example: กระแสจิตเป็นเรื่องลึกลับ, Thai definition: กระแสความนึกคิดหรือกระบวนความนึกคิดที่เกิดดับต่อเนื่องกันไป
กระแสตรง    [N] direct current, See also: D.C., direct flow, Syn. ไฟฟ้ากระแสตรง, กระแสไฟตรง, Ant. ไฟฟ้ากระแสสลับ, Example: เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง, Thai definition: กระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ตามแนวทิศเดียวกันอยู่ตลอดเวลา
กระแสทวน    [N] maverick, See also: nonconformist, one who acts independently, one who does not act like others, Example: กระแสทวนเหล่านี้เป็นกระแสทวนที่มีอยู่จริงตามวิวัฒนาการของสังคม, Thai definition: แนวความคิดหรือการกระทำที่สวนทางกับแนวความคิด หรือการกระทำของคนหมู่มาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระแสน. นํ้าหรือลมเป็นต้นที่ไหลหรือพัดเรื่อยเป็นแนวเป็นทางไปไม่ขาดสาย เช่น กระแสนํ้า กระแสลม, โดยปริยายหมายถึงอาการเช่นนั้น
กระแสเส้น, สาย, แนว, ทาง, เช่น กระแสความ กระแสความคิด
กระแสเส้นวัดที่ดินทำด้วยหวายหรือเหล็กเป็นต้น เรียกว่า เส้นกระแส.
กระแสการเงินน. การหมุนเวียนของเงินตรา.
กระแสข่าวน. ข่าวที่ได้ฟังมา เช่น ตามกระแสข่าวเขาว่า เสธ. จะได้ขึ้นเป็น ผบ. นะ.
กระแสความน. แนวความ, ข้อความที่ต่อเนื่องกัน.
กระแสง ๑น. เสียงเพราะมีกังวาน เช่น จึ่งตั้งนโม ซุ่มเสียงใหญ่โต กระแสงแจ่มใส (ประถม ก กา).
กระแสง ๒น. แสง, รัศมี
กระแสง ๒สี.
กระแสจิตน. กระแสความนึกคิดหรือกระบวนความนึกคิดที่เกิดดับต่อเนื่องกันไป, เรียกอาการที่ส่งความนึกคิดติดต่อกันระหว่างจิตของคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างกันโดยไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง ว่า การส่งกระแสจิต.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
streamกระแส(ข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
migration streamกระแสการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gross stream of migrationกระแสการย้ายถิ่นรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
net stream of migrationกระแสการย้ายถิ่นสุทธิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
transborder dataflowกระแสข้อมูลข้ามเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
turbidity currentกระแสความขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
workflowกระแสงาน [เอกสาร] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
job streamกระแสงาน [โปรแกรม] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
initial currentกระแสต้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
counter streamกระแสทวน, กระแสย้อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Financial flowกระแสการเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Flow of fundsกระแสเงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Alpha rayรังสีแอลฟา, กระแสของอนุภาคแอลฟา หรืออาจใช้เรียกแทนอนุภาคแอลฟาได้
(ดู Alpha particle ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Workflow กระแสงาน [TU Subject Heading]
Alternating currentกระแสสลับ [TU Subject Heading]
Cash flowกระแสเงินสด [TU Subject Heading]
Critical currentsกระแสวิกฤต [TU Subject Heading]
Direct currentกระแสตรง [TU Subject Heading]
Eddy currents (Electric)กระแสวน (ไฟฟ้า) [TU Subject Heading]
Electric currentsกระแสไฟฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No current runs through the wires.ไม่มีกระแสไฟไหลผ่านลวดหนามนี้อีกแล้ว Night and Fog (1956)
He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream... ... and he had gone 84 days now without taking a fish.เขาเป็นชายชราคนหนึ่งที่ตก ปลาเพียงอย่างเดียว ในเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ใน กระแสอ่าว และเขาได้หายไป 84 วัน ในขณะนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Some of the older fishermen looked at him and were sad... ... but they did not show it.บางส่วนของชาวประมงเก่ามอง ไปที่เขา และเป็นที่น่าเศร้า แต่พวกเขา ไม่ได้แสดงมัน พวกเขาพูดอย่างสุภาพเกี่ยวกับ กระแส The Old Man and the Sea (1958)
It just manages electrical current.มันแค่เป็นกระแสแม่เหล็กเท่านั้นเอง Return to Oz (1985)
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents.เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน Return to Oz (1985)
These excess currents are our dreams and delusions.กระแสที่มากเกินนี้คือความฝันและประสาทหลอนของเรา Return to Oz (1985)
Now we have the means to control these excess currents.ตอนนี้เรามีเครื่องมือสำหรับควบคุมกระแสที่มากเกินนี้แล้ว Return to Oz (1985)
I wonder if he is using the same wind we are using.ข้าสงสัยจังว่ามันคงจะอาศัยกระแสลมเดียวกับเราแน่ๆ The Princess Bride (1987)
You know the cliffs - And currents better than anyone. - Do I?ท่านรู้จักหน้าผาและกระแสน้ำดีกว่าใครๆ Rapa Nui (1994)
He found this.กระแสน้ำสาดเข้ามาเขาพบสิ่งนี้ Rapa Nui (1994)
The grav couches still have power.ในนี้ยังมีกระแสไฟฟ้า Event Horizon (1997)
All things are gonna run at 12 Volt DC.และทั้งหมดต้อง ทำงานด้วยกระแสไฟตรง 12 โวลต์ The Jackal (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระแส[n.] (krasaē) EN: current ; stream ; flow ; tide   FR: courant [m] ; cours [m] ; flux [m]
กระแส[n.] (krasaē) EN: river ; stream of water ; course of water   
กระแส[n.] (krasaē) EN: trend ; trendency   FR: tendance [f]
กระแสการเงิน[n. exp.] (krasaē kānngoen) EN: monetary flow ; currency flow ; money; currency movement   FR: flux monétaire [m]
กระแสข่าว[n. exp.] (krasaē khāo) EN: informed sources ; dispatch ; information ; stream of information ; news rumour   
กระแสความ[n.] (krasaēkhwām) EN: content ; subject matter   
กระแสความคิด[n. exp.] (krasaē khwāmkhit) EN: train of thought   FR: courant de pensée [m]
กระแส[n.] (krasaēng) EN: radiance ; ray of light ; brilliance   
กระแส[n.] (krasaēng) EN: sound ; noise ; voice ; tone   
กระแสจิต[n. exp.] (krasaē jit) EN: telepathy ; mental power ; mental telepathy   

English-Thai: Longdo Dictionary
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
AC    [N] กระแสไฟฟ้าแบบสลับ (ใช้ทางไฟฟ้า คำย่อของ alternating current), See also: กระแสสลับ
airflow    [N] กระแสลม
airflow    [N] กระแสลมที่เกิดจากเครื่องบินหรือรถยนต์ที่วิ่งผ่าน
alternating current    [N] กระแสไฟฟ้าสลับ (มีคำย่อว่า AC)
bloodstream    [N] กระแสเลือด
brainstorm    [N] กระแสประสาท, See also: ความคิด
current    [N] กระแสเงิน
current    [N] กระแสน้ำ, See also: กระแสลม, Syn. flow
draft    [N] กระแสลม, Syn. wind, breath
ebb tide    [N] กระแสน้ำลง, See also: น้ำลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
alternating currentกระแสไฟฟ้าสลับ, AC
alternating currentac(เอซี) กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ direct current
ammeter(แอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าเป็นหน่วยแอมแปร์ (in amperes)
amperage(แอม' เพอเรจฺ, แอมแพร' เรจฺ) n. กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
ampere-turn(แอม' แพร์เทอน) n. กำลังแม่เหล้กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ที่วิ่งผ่านขดลวดหนึ่งรอบ At.
amplidyne(แอม' พลิไดน์) n. เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงที่ขยายกำลังให้มากขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
ampere(n) หน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์
aura(n) กลิ่นอาย,รัศมี,กระแสลม
bloodstream(n) กระแสเลือด
commutate(vt) เปลี่ยน,สับเปลี่ยน,แปลงกระแส
commutator(n) เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เครื่องสับเปลี่ยน
currency(n) กระแสเงินตรา
current(n) กระแส,ความเห็น,กระแสน้ำ,กระแสลม
draught(n) การลาก,การดึง,กระแสลม,ตั๋วแลกเงิน,ฉบับร่าง
drift(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กอง
electricity(n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cash flow (n) กระแสเงินสด
cashflow (vi) กระแสเงินสด
downburst (n ) กระแสลมแรงไหลลง
See also: R. microburst
free cash flowกระแสเงินสดอิสระ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電流[でんりゅう, denryuu] (n) กระแสไฟฟ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
水上[みなかみ, minakami] (n) กระแสน้ำช่วงต้นน้ำ
現金流動[げんきんりゅうどう, genkinryuudou] (n) กระแสเงินสด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
電流[でんりゅう, denryuu] Thai: กระแสไฟฟ้า English: electric current

German-Thai: Longdo Dictionary
Strommesser(n) |der, pl. Strommesser| เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า, See also: S. Amperometer,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ruhestrom {m} [electr.] (n ) กระแสสงบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top