ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระเหม็ดกระแหม่

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระเหม็ดกระแหม่-, *กระเหม็ดกระแหม่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเหม็ดกระแหม่[V] economize, See also: be thrifty, be frugal, be economical, save, cut back, tighten one's belt, Syn. ประหยัด, Ant. ฟุ่มเฟือย, Example: การได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทำให้ผมต้องพากเพียรและกระเหม็ดกระแหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเหม็ดกระแหม่(-แหฺม่) ก. เขม็ดแขม่, ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเกรงว่าจะไม่พอใช้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Things done got tight around here.แถวนี้ก็กระเหม็ดกระแหม่จะแย่ Fences (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lean[ADJ] ประหยัด, See also: กระเหม็ดกระแหม่, มัธยัสถ์, จำกัดจำเขี่ย, Syn. spare, economical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
economical(อีคะนอม'มิเคิล,เอคคะนอม'มิเคิล) adj. ประหยัด,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่
frugal(ฟรู'เกิล) adj. ประหยัด,ตระหนี่,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,เล็กน้อย., See also: frugality n. frugalness n., Syn. thrifty

English-Thai: Nontri Dictionary
economical(adj) มัธยัสถ์,ประหยัด,อดออม,กระเหม็ดกระแหม่
economize(vt) มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,ไม่สุรุ่ยสุร่าย
frugal(adj) กระเหม็ดกระแหม่,ออม,ตระหนี่,ประหยัด
frugality(n) ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม,ความประหยัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top